eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Irządze › "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich."

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-03-28

Ogłoszenie nr 510424904-N-2021 z dnia 2021-03-28 r.
Urząd Gminy w Irządzach:

"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 776752-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Irządzach, krajowy numer identyfikacyjny 99124900000000, Irządze 124, 42-446 Irządze, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 343 543 009
faks: 343 543 110
e-mail: urzad@irzadze.pl
www: www.irzadze.bip.jur.pl

adres profilu nabywcy: Nie dotyczy

adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich."

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IBiBIP.271.5.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich. Prace budowlane polegające na : 1. Wymiana więźby dachowej (odtworzenie konstrukcji drewnianej ) wraz z pokryciem z blachą cynkowo – tytanową na deskowaniu pełnym, obróbkami blacharskimi, orynnowaniem, instalacją odgromową i elementami wyposażenia dachu. 2. Wykonaniu izolacji pionowej fundamentów : wykonanie wykopu odsłaniającego mur fundamentowy, usunięcie zabrudzeń, skucie istniejących powłok, uszkodzonego tynku i zmurszałych fragmentów muru, usunięcie zwietrzałych spoin na głębokość ok. 2 cm, usunięcie śladów wykwitów solnych za pomocą szczotek stalowych, szpachlowanie kawern, zagłębień i ubytków zaprawą cementową zarobioną z roztworem emulsji kontaktowej, wykonanie właściwej izolacji w postaci nierozcieńczonej, nie zawierającej smoły emulsji bitumicznej, nanoszonej 3 krotnie na przygotowany mur fundamentowy, dozbrojenie pierwszej warstwy izolacji siatką z włókna szklanego, usunięcie betonowej opaski wokół budynku i wykonanie nowej opaski, żwirowej 3. Elewacje. Wykonanie naprawy spękań muru poprzez zastosowanie elementów metalowych. Wykonać cało powierzchniowe oczyszczenie tynkowanych fragmentów elewacji przez usunięcie istniejących, popękanych i odspojonych starych powłok do warstwy licowej wyprawy tynkarskiej ewentualnie także popękanych i odspojonych fragmentów (lub całościowo) tynków licowych i podkładowych do zasadniczego podłoża murowego. Czyszczenie wykonać ręcznie, mechanicznie lub za pomocą strumieniowania ciśnieniowego ścierniwem kwarcowym; usunięcie tynków przez skucie i odmuch sprężonym powietrzem. Po oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża, w miejscach ubytków wgłębnych lub na całej powierzchni wykonać obrzutkę kontaktową z zaprawy mineralnej. Następnie na wszystkie te miejsca (lub cało powierzchniowo) licując do płaszczyzny tynków zachowanych założyć podkładowy tynk mineralny, trasowo-wapienny. Na uzupełnione podłoże nałożyć nową warstwę licową przy użyciu zbrojonego włóknami, nawierzchniowego, drobnoziarnistego tynku z trasem. Strukturę ostateczną wykonać przez zafilcowanie drugiej, cienkiej warstwy drobnoziarnistej szpachówi z trasem. Gzymsowanie wykonać na zasadzie analogii i kontynuacji formy gzymsu wieńczącego, koronującego wszystkie elewacje, biegnącego wokół budynku. Ponadto wykonać uproszczony profil gzymsowy biegnący pod kątem wzdłuż nakryw, do szczytu każdego z tympanonów, tworząc zamknięte pola pomiędzy gzymsami frontonów. Ponadto projekt zakłada wprowadzenie prostych w formie, gzymsów podokiennych (parapetowych), podkreślających rytm otworów okiennych i tradycyjną formę stolarki. Przemurowanie uszkodzonego trzonu kominowego. Do wykonania kolorystyki elewacji należy zastosować jednoskładnikową farbę krzemianową (silikatowa) z dodatkiem substancji hydrofobizujących, przeznaczoną do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz budynków, wyłącznie na podłożach mineralnych 3.1 Stolarka okienna i drzwiowa. Stolarka drzwiowa w całości do wymiany. Nowoprojektowana stolarka o konstrukcji drewnianej, płycinowa, nawiązująca stylistycznie do charakteru obiektu zgodnie z rysunkami elewacyjnymi. Drzwi dwuskrzydłowe, dzielone niesymetrycznie ze względu na konieczność zapewnienia szerokości światła otworu skrzydła głównego 90 cm. Stolarka drzwiowa odtwarzająca istniejący kształt naświetli prostokątnych i półkolistych, ze szprosami konstrukcyjnymi. Stolarka drzwiowa malowana w kolorze palisander. Stolarka okienna ze względu na stan techniczny przeznaczona do wymiany w całości. Nowa stolarka okienna z drewna klejonego z szybą zespoloną o parametrach izolacyjności cieplnej Ug=1,0 W/m2K, w kolorze białym. Kształt, podział konstrukcyjny i szprosowy oraz sposób otwierania analogiczny do istniejącego, zgodnie z rysunkami elewacyjnymi. Zastosować nawiewniki podokiennych lub nawiewników higrosterowane w celu zwiększenia wydajności wentylacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 4. Taras i schody wejściowe. Schody wejściowe, betonowe w konstrukcji monolitycznej, wykonane jak schody na gruncie, posiadają współczesną okładzinę z płytek gresowych. Istniejące okładziny gresowe przeznaczone są do usunięcia. Nowoprojektowana posadzka wykonana zostanie z płyt piaskowcowych o wymiarach 30x30x1,5 cm struktura nawierzchni gładka matowa. Stopnice i podstopnice wykonane z piaskowca jako elementy gotowe o gr. 3 cm. Po usunięciu istniejącej posadzki podłoże należy wyrównać zaprawą cementową lub zaprawą klejową. Przed ułożeniem posadzki, powierzchnie cementową zagruntować preparatem gruntującym. Płyty kamienne należy mocować na wysokoelastycznym kleju przeznaczonym do montażu piaskowca. 5. Taras ogrodowy. Taras wykonany jest w formie płyty żelbetowej, monolitycznej na profilach stalowych opartej za pomocą wieńca na murze zewnętrznym elewacji południowej i ceglanych słupach na zewnętrznej krawędzi płyty . Płyta betonowa w całości (góra, spód, krawędzie) do naprawy w technologii PCC. Główne czynności naprawcze płyty tarasowej: oczyszczenie podłoża, skucie luźnych skorodowanych fragmentów betonu do warstwy nośnej, naprawa rys: ze względu na charakter konstrukcji, do wypełnienia rys należy zastosować żywice epoksydowe, które stosuje się jako wypełnienie rys statycznych nie zmieniających już swojego rozwarcia. Jeżeli po oczyszczeniu elementów zlokalizowane zostaną rysy o rozwarciu >3mm to należy je naprawiać za pomocą mikro cementów. Zabezpieczenie stali zbrojeniowej: ze skorodowanych prętów zbrojeniowych należy usunąć otulinę betonową aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty zbrojeniowe oczyścić z rdzy ręczne lub mechaniczne (poprzez szczotkowanie, piaskowanie) tak aby uzyskały jasny, metaliczny wygląd, a potem oczyścić sprężonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie odtłuścić acetonem. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć mineralną powłokę antykorozyjną. Zaprawę antykorozyjną nakładać najpÛźniej do 3 godzin po oczyszczeniu prętów zbrojeniowych. Montaż marek stalowych dla nowych balustrad: Przed uzupełnianiem ubytków w betonie płyty żelbetowej zaleca się wklejenie nowych marek stalowych do późniejszego mocowania balustrad. Wykonanie warstwy kontaktowej: Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełnienia ubytków betonu (również w przypadku napraw niekonstrukcyjnych) przygotowaną powierzchnię starego betonu należy obficie zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu matowo wilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nakłada się warstwę kontaktową z zaprawy mineralnej. Kolejne zaprawy systemu PCC nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie się matowo wilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut po aplikacji. W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwę kontaktową należy położyć ponownie, ale dopiero po całkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej. Uzupełnienie ubytków: Należy zastosować jednoskładnikowe zaprawy do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytkÛw i miejsc uszkodzonych, stanowiące część systemu naprawy betonu PCC. Zakres stosowania zapraw drobnoziarnistych wynosi od 5 do 30 mm oraz gruboziarnistych od 30 do 100 mm. Wyrównanie powierzchni: W systemie PCC do wypełniania ubytków do 5mm, a także do zamykania porów i szczelin przewidziano drobnoziarnistą, jednoskładnikową szpachlówkę do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, która może być stosowana zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych. Zabezpieczenie elementów stalowych konstrukcji płyty. Widoczne od spodu płyty elementy konstrukcji stalowej należy poddać renowacji. Odrdzewić i oczyścić ze starych powłok malarskich, zabezpieczyć podwójną warstwą farby antykorozyjnej do metalu. Montaż nawierzchni z płyt piaskowcowych o wymiarach 30x30x1,5 cm struktura nawierzchni gładka matowa. Przed ułożeniem posadzki z płyt kamiennych, powierzchnie cementową zagruntować preparatem gruntującym. Płyty kamienne należy mocować na wysokoelastycznym kleju przeznaczonym do montażu piaskowca. Schody tarasu Zewnętrzne schodki wykonane w formie odlewów betonowych ze względu na ich zły stan techniczny należy w całości rozebrać i odtworzyć jako żelbetowe monolityczne w istniejących proporcjach i układzie. Stopnice i podstopnice schodów wykonane z piaskowca jako elementy gotowe o gr. 3 cm. Przed ułożeniem kamienia, powierzchnie cementową zagruntować preparatem gruntującym. Płyty kamienne należy mocować na wysokoelastycznym kleju przeznaczonym do montażu piaskowca. 6. Doświetlacze okienne. Istniejące doświetlacze ze względu na zły stan techniczny i konieczność odtworzenia izolacji pionowej należy w całości zdemontować. W ich miejscu wykonać nowe żelbetowe wykonywane na miejscu lub prefabrykowane i montowane w całości. Doświetlacze posiadać będą wpusty odpływowe zainstalowane w płycie dolnej, które podłączone zostaną do istniejącej instalacji burzowej, w którą obecnie włączone są rynny spustowe budynku. 7. Instalacja elektryczna. Punkty oświetleniowe zewnętrzne. Podczas prac związanych z wymianą tynków, należy zlikwidować istniejące punkty oświetleniowe i rozprowadzić instalację elektryczną do zasilenia kinkietów zewnętrznych zlokalizowanych na wszystkich elewacjach budynku. Oprawy kinkietowe metalowe przeszklone, w formie klasycznej nawiązującej stylistycznie do latarni. Przewidziano wykonanie 7 punktów oświetleniowych na wszystkich elewacjach. 8. Instalacja odgromowa. Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować, po wymianie poszycia dachowego wykonać nową instalację odgromową . Wykonać pomiary. 9. Balustrady. W całości do wymiany na nowe, wykonane z pełnych kwadratowych profili stalowych. Balustrady o wysokości pochwytów 110 cm od nawierzchni. Według wzoru na rysunkach elewacyjnych. Malowane farbą antykorozyjną do metalu w kolorze czarnym. 10. Ocieplenie stropu. Wykonać ocieplenie stropu nad parterem wełną mineralną grubości 25 cm oraz zabezpieczenie z folii paro przepuszczalnej oraz dojście technologiczne z płyt OSB zapewniające dojście do włazu dachowego. 11. Wymiana źródła ciepła wraz z instalacją c.o. w budynku. Wymiana kotła Kocioł na za podajnikiem 100 kW ( dostawa plus montaż ) Klasa 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej, emisji zanieczyszczeń oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa, rozbudowany wymiennik ciepła z elementami ceramicznymi i turbulatorami w ciągach spalinowych , sprawność 90,3÷90,9 % Komin spalinowy w poziomie od kotła do szachtu. Zasobniki ciepłej wody użytkowej 750l, Grzejniki kolumnowe, aluminiowe do 20 żeber- 16 szt. wymiana instalacji ok. 100 mb. 12. Roboty towarzyszące. Wykonanie remontu korytarza wejściowego polegającego na przebudowie sanitariatów ( 2 szt.) wykonanie posadzki z płytek ceramicznych, montażu sufitu podwieszonego, wymiany drzwi wewnętrznych oraz wykonanie malowania ścian wewnętrznych. Wymiana umywalki i miski ustępowej. Podłączenie do wentylacji grawitacyjnej. Dostosować jedno pomieszczenie wc dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażyć go w niezbędne urządzenia. Ściany wewnętrzne należy ocieplić multipolem gr.10 cm. Montaż elementów stalowych - stal nierdzewna - do montażu flag. Wykonanie instalacji monitoringu wraz z 4 kamerami. Remont piwnicy polegający na wykonaniu remontu sanitariatu : wymiana posadzki, ściany z płytek, sufit podwieszany w płyt gipsowo – kartonowych oraz wymianie drzwi wewnętrznych. Wykonać wymianę urządzeń sanitarnych : umywalka i miski ustępowa. Remont pomieszczeń ( 3 szt.) polegający na wymianie posadzki z płytek oraz wykonanie napraw ścian i sufitów wraz z wykonaniem malowania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1309325.06 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: BERATEN inż. Paweł Suliga
Email wykonawcy: pawelsuliga88@wp.pl
Adres pocztowy: Komorniki 6
Kod pocztowy: 29-120
Miejscowość: Kluczewsko
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1514359.16

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1514359.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 2133215.35
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Zgodnie z zamieszczonymi zasadami sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych dostępnego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) klasyfikują przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce w szczególności w ramach kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (art. 7 ustawy). Na gruncie prawa wspólnotowego do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), którymi posługują się również Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1127), a także Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011, należą przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (art. 2 Załącznika nr 1 do zaleceń Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczących definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowanych jako dokument nr C(2003)1422). W konsekwencji, zamawiający zamieszczając informację o liczbie ofert złożonych w postępowaniu przez małe i średnie przedsiębiorstwa zobowiązany jest do uwzględnienia również ofert złożonych przez mikro przedsiębiorcę. Obowiązek ten dotyczy zarówno zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, jak i zamówień, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty od małych przedsiębiorców, 1 oferta od średniego przedsiębiorcy oraz 1 oferta od mikro przedsiębiorcy. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia jest mikro przedsiębiorcą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.