eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Irządze › "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich."

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-12-31Ogłoszenie nr 776752-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Urząd Gminy w Irządzach:

"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: Nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Zamawiający, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz osoby do kontaktów: Nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Irządzach, krajowy numer identyfikacyjny 99124900000000, Irządze 124, 42-446 Irządze, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 343 543 009
faks: 343 543 110
e-mail: urzad@irzadze.pl
www: www.irzadze.bip.jur.pl

adres profilu nabywcy: Nie dotyczy

adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.irzadze.bip.jur.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Ofertę należy składać osobiście, przesyłać pocztą lub za pośrednictwem posłańca

Adres: Urząd Gminy Irządze, Irządze 124 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich."

Numer referencyjny: IBiBIP.271.5.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich.

Prace budowlane polegające na :

1. Wymiana więźby dachowej (odtworzenie konstrukcji drewnianej ) wraz z pokryciem z blachą cynkowo – tytanową na deskowaniu pełnym, obróbkami blacharskimi, orynnowaniem, instalacją odgromową i elementami wyposażenia dachu.
2. Wykonaniu izolacji pionowej fundamentów : wykonanie wykopu odsłaniającego mur fundamentowy, usunięcie zabrudzeń, skucie istniejących powłok, uszkodzonego tynku i zmurszałych fragmentów muru, usunięcie zwietrzałych spoin na głębokość ok. 2 cm, usunięcie śladów wykwitów solnych za pomocą szczotek stalowych, szpachlowanie kawern, zagłębień i ubytków zaprawą cementową zarobioną z roztworem emulsji kontaktowej, wykonanie właściwej izolacji w postaci nierozcieńczonej, nie zawierającej smoły emulsji bitumicznej, nanoszonej 3 krotnie na przygotowany mur fundamentowy, dozbrojenie pierwszej warstwy izolacji siatką z włókna szklanego, usunięcie betonowej opaski wokół budynku i wykonanie nowej opaski, żwirowej
3. Elewacje. Wykonanie naprawy spękań muru poprzez zastosowanie elementów metalowych. Wykonać cało powierzchniowe oczyszczenie tynkowanych fragmentów elewacji przez usunięcie istniejących, popękanych i odspojonych starych powłok do warstwy licowej wyprawy tynkarskiej ewentualnie także popękanych i odspojonych fragmentów (lub całościowo) tynków licowych i podkładowych do zasadniczego podłoża murowego. Czyszczenie wykonać ręcznie, mechanicznie lub za pomocą strumieniowania ciśnieniowego ścierniwem kwarcowym; usunięcie tynków przez skucie i odmuch sprężonym powietrzem. Po oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża, w miejscach ubytków wgłębnych lub na całej powierzchni wykonać obrzutkę kontaktową z zaprawy mineralnej. Następnie na wszystkie te miejsca (lub cało powierzchniowo) licując do płaszczyzny tynków zachowanych założyć podkładowy tynk mineralny, trasowo-wapienny. Na uzupełnione podłoże nałożyć nową warstwę licową przy użyciu zbrojonego włóknami, nawierzchniowego, drobnoziarnistego tynku z trasem. Strukturę ostateczną wykonać przez zafilcowanie drugiej, cienkiej warstwy drobnoziarnistej szpachówi z trasem. Gzymsowanie wykonać na zasadzie analogii i kontynuacji formy gzymsu wieńczącego, koronującego wszystkie elewacje, biegnącego wokół budynku. Ponadto wykonać uproszczony profil gzymsowy biegnący pod kątem wzdłuż nakryw, do szczytu każdego z tympanonów, tworząc zamknięte pola pomiędzy gzymsami frontonów. Ponadto projekt zakłada wprowadzenie prostych w formie, gzymsów podokiennych (parapetowych), podkreślających rytm otworów okiennych i tradycyjną formę stolarki. Przemurowanie uszkodzonego trzonu kominowego. Do wykonania kolorystyki elewacji należy zastosować jednoskładnikową farbę krzemianową (silikatowa) z dodatkiem substancji hydrofobizujących, przeznaczoną do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz budynków, wyłącznie na podłożach mineralnych
3.1 Stolarka okienna i drzwiowa. Stolarka drzwiowa w całości do wymiany. Nowoprojektowana stolarka o konstrukcji drewnianej, płycinowa, nawiązująca stylistycznie do charakteru obiektu zgodnie z rysunkami elewacyjnymi. Drzwi dwuskrzydłowe, dzielone niesymetrycznie ze względu na konieczność zapewnienia szerokości światła otworu skrzydła głównego 90 cm. Stolarka drzwiowa odtwarzająca istniejący kształt naświetli prostokątnych i półkolistych, ze szprosami konstrukcyjnymi. Stolarka drzwiowa malowana w kolorze palisander. Stolarka okienna ze względu na stan techniczny przeznaczona do wymiany w całości. Nowa stolarka okienna z drewna klejonego z szybą zespoloną o parametrach izolacyjności cieplnej Ug=1,0 W/m2K, w kolorze białym. Kształt, podział konstrukcyjny i szprosowy oraz sposób otwierania analogiczny do istniejącego, zgodnie z rysunkami elewacyjnymi. Zastosować nawiewniki podokiennych lub nawiewników higrosterowane w celu zwiększenia wydajności wentylacji grawitacyjnej wewnątrz budynku.
4. Taras i schody wejściowe. Schody wejściowe, betonowe w konstrukcji monolitycznej, wykonane jak schody na gruncie, posiadają współczesną okładzinę z płytek gresowych. Istniejące okładziny gresowe przeznaczone są do usunięcia. Nowoprojektowana posadzka wykonana zostanie z płyt piaskowcowych o wymiarach 30x30x1,5 cm struktura nawierzchni gładka matowa. Stopnice i podstopnice wykonane z piaskowca jako elementy gotowe o gr. 3 cm. Po usunięciu istniejącej posadzki podłoże należy wyrównać zaprawą cementową lub zaprawą klejową. Przed ułożeniem posadzki, powierzchnie cementową zagruntować preparatem gruntującym. Płyty kamienne należy mocować na wysokoelastycznym kleju przeznaczonym do montażu piaskowca.
5. Taras ogrodowy. Taras wykonany jest w formie płyty żelbetowej, monolitycznej na profilach stalowych opartej za pomocą wieńca na murze zewnętrznym elewacji południowej i ceglanych słupach na zewnętrznej krawędzi płyty . Płyta betonowa w całości (góra, spód, krawędzie) do naprawy w technologii PCC. Główne czynności naprawcze płyty tarasowej: oczyszczenie podłoża, skucie luźnych skorodowanych fragmentów betonu do warstwy nośnej, naprawa rys: ze względu na charakter konstrukcji, do wypełnienia rys należy zastosować żywice epoksydowe, które stosuje się jako wypełnienie rys statycznych nie zmieniających już swojego rozwarcia. Jeżeli po oczyszczeniu elementów zlokalizowane zostaną rysy o rozwarciu >3mm to należy je naprawiać za pomocą mikro cementów. Zabezpieczenie stali zbrojeniowej: ze skorodowanych prętów zbrojeniowych należy usunąć otulinę betonową aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty zbrojeniowe oczyścić z rdzy ręczne lub mechaniczne (poprzez szczotkowanie, piaskowanie) tak aby uzyskały jasny, metaliczny wygląd, a potem oczyścić sprężonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie odtłuścić acetonem. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć mineralną powłokę antykorozyjną. Zaprawę antykorozyjną nakładać najpÛźniej do 3 godzin po oczyszczeniu prętów zbrojeniowych. Montaż marek stalowych dla nowych balustrad: Przed uzupełnianiem ubytków w betonie płyty żelbetowej zaleca się wklejenie nowych marek stalowych do późniejszego mocowania balustrad. Wykonanie warstwy kontaktowej: Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełnienia ubytków betonu (również w przypadku napraw niekonstrukcyjnych) przygotowaną powierzchnię starego betonu należy obficie zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu matowo wilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nakłada się warstwę kontaktową z zaprawy mineralnej. Kolejne zaprawy systemu PCC nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie się matowo wilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut po aplikacji. W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwę kontaktową należy położyć ponownie, ale dopiero po całkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej. Uzupełnienie ubytków: Należy zastosować jednoskładnikowe zaprawy do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytkÛw i miejsc uszkodzonych, stanowiące część systemu naprawy betonu PCC. Zakres stosowania zapraw drobnoziarnistych wynosi od 5 do 30 mm oraz gruboziarnistych od 30 do 100 mm. Wyrównanie powierzchni: W systemie PCC do wypełniania ubytków do 5mm, a także do zamykania porów i szczelin przewidziano drobnoziarnistą, jednoskładnikową szpachlówkę do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, która może być stosowana zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych.
Zabezpieczenie elementów stalowych konstrukcji płyty. Widoczne od spodu płyty elementy konstrukcji stalowej należy poddać renowacji. Odrdzewić i oczyścić ze starych powłok malarskich, zabezpieczyć podwójną warstwą farby antykorozyjnej do metalu. Montaż nawierzchni z płyt piaskowcowych o wymiarach 30x30x1,5 cm struktura nawierzchni gładka matowa. Przed ułożeniem posadzki z płyt kamiennych, powierzchnie cementową zagruntować preparatem gruntującym. Płyty kamienne należy mocować na wysokoelastycznym kleju przeznaczonym do montażu piaskowca.
Schody tarasu Zewnętrzne schodki wykonane w formie odlewów betonowych ze względu na ich zły stan techniczny należy w całości rozebrać i odtworzyć jako żelbetowe monolityczne w istniejących proporcjach i układzie. Stopnice i podstopnice schodów wykonane z piaskowca jako elementy gotowe o gr. 3 cm. Przed ułożeniem kamienia, powierzchnie cementową zagruntować preparatem gruntującym. Płyty kamienne należy mocować na wysokoelastycznym kleju przeznaczonym do montażu piaskowca.
6. Doświetlacze okienne. Istniejące doświetlacze ze względu na zły stan techniczny i konieczność odtworzenia izolacji pionowej należy w całości zdemontować. W ich miejscu wykonać nowe żelbetowe wykonywane na miejscu lub prefabrykowane i montowane w całości. Doświetlacze posiadać będą wpusty odpływowe zainstalowane w płycie dolnej, które podłączone zostaną do istniejącej instalacji burzowej, w którą obecnie włączone są rynny spustowe budynku.
7. Instalacja elektryczna. Punkty oświetleniowe zewnętrzne. Podczas prac związanych z wymianą tynków, należy zlikwidować istniejące punkty oświetleniowe i rozprowadzić instalację elektryczną do zasilenia kinkietów zewnętrznych zlokalizowanych na wszystkich elewacjach budynku. Oprawy kinkietowe metalowe przeszklone, w formie klasycznej nawiązującej stylistycznie do latarni. Przewidziano wykonanie 7 punktów oświetleniowych na wszystkich elewacjach.
8. Instalacja odgromowa. Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować, po wymianie poszycia dachowego wykonać nową instalację odgromową . Wykonać pomiary.
9. Balustrady. W całości do wymiany na nowe, wykonane z pełnych kwadratowych profili stalowych. Balustrady o wysokości pochwytów 110 cm od nawierzchni. Według wzoru na rysunkach elewacyjnych. Malowane farbą antykorozyjną do metalu w kolorze czarnym.
10. Ocieplenie stropu. Wykonać ocieplenie stropu nad parterem wełną mineralną grubości 25 cm oraz zabezpieczenie z folii paro przepuszczalnej oraz dojście technologiczne z płyt OSB zapewniające dojście do włazu dachowego.
11. Wymiana źródła ciepła wraz z instalacją c.o. w budynku. Wymiana kotła Kocioł na za podajnikiem 100 kW ( dostawa plus montaż )
Klasa 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej,
emisji zanieczyszczeń oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa,
rozbudowany wymiennik ciepła z elementami ceramicznymi i turbulatorami
w ciągach spalinowych , sprawność 90,3÷90,9 %
Komin spalinowy w poziomie od kotła do szachtu. Zasobniki ciepłej wody użytkowej 750l, Grzejniki kolumnowe, aluminiowe do 20 żeber- 16 szt. wymiana instalacji ok. 100 mb.
12. Roboty towarzyszące. Wykonanie remontu korytarza wejściowego polegającego na przebudowie sanitariatów ( 2 szt.) wykonanie posadzki z płytek ceramicznych, montażu sufitu podwieszonego, wymiany drzwi wewnętrznych oraz wykonanie malowania ścian wewnętrznych. Wymiana umywalki i miski ustępowej. Podłączenie do wentylacji grawitacyjnej.
Dostosować jedno pomieszczenie wc dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażyć go w niezbędne urządzenia.
Ściany wewnętrzne należy ocieplić multipolem gr.10 cm.
Montaż elementów stalowych - stal nierdzewna - do montażu flag. Wykonanie instalacji monitoringu wraz z 4 kamerami.
Remont piwnicy polegający na wykonaniu remontu sanitariatu : wymiana posadzki, ściany z płytek, sufit podwieszany w płyt gipsowo – kartonowych oraz wymianie drzwi wewnętrznych. Wykonać wymianę urządzeń sanitarnych : umywalka i miski ustępowa.
Remont pomieszczeń ( 3 szt.) polegający na wymianie posadzki z płytek oraz wykonanie napraw ścian i sufitów wraz z wykonaniem malowania.


II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w terminie: od daty zawarcia umowy do dnia 29.10.2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, tj.:
- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku/ów o wartości robót minimum 1 000 000,00 PLN,
- 1 robotę budowalną polegająca na przebudowie lub remoncie lub adaptacji lub modernizacji lub prowadzeniu prac konserwatorskich lub restauratorskich budynku/ów objętych opieką konserwatorską o wartości robót minimum 1 000 000,00 PLN.
Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz, która zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1378), przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Uwaga:
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy
(w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Uwaga:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ
w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.
W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U z 2020, poz. 299 ).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze: 39 8277 0002 0010 0000 0030 0020 z dopiskiem: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich.”

Uwaga nr 5:
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio w kopercie, która zawiera ofertę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
6. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ.
7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem ust. 6 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców: Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa:60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady:40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczba etapów): Nie dotyczy

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

Wstępny harmonogram postępowania: Nie dotyczy

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Informacje na temat etapów dialogu: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Warunki określono również poniżej:
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:
a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,
b) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane. Rozliczenie wartości robót zaniechanych, których wykonanie stało się zbędne, nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego,

2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:

a) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 6 ustawy Pzp,
b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o czas niezbędny na ich wprowadzenie,
c) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji Inwestycji),
d) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań
w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.
e) wystąpienie niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie,
f) wystąpienie wykopalisk archeologicznych, itp.,
g) okoliczności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
h) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
i) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
j) braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
k) braku możliwości wykonania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie).

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu realizacji Inwestycji zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.

3) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.

4) Zmiana osoby przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy (kierownika budowy). W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach, uprawnieniach spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania.

5) Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, w tym m.in.:
a) Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów, współpracy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego (w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez te osoby) - zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
b) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron występuje z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać np.: opis, uzasadnienie zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany – dotyczy to przypadków, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: Nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 15.01.2021, godzina: 14:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Powody: Nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. 1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
I. 2. Do oferty należy dołączyć:
2.1. Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ, które należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem.
2.2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ, które należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem.
2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie w formie pisemnej – jeśli dotyczy.
2.4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.
2.5. Dowód wniesienia wadium:
- w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z ust. 5 rozdziału VIII SIWZ;
- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.
II. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).
III. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U z 2020, poz. nr 346 );
2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
IV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.


1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Irządze Pan Jan Piotr Molenda z siedzibą władz w Urzędzie Gminy Irządze 124, 42-446 Irządze
• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Katarzynę Macherzyńską z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 pod adresem poczty elektronicznej: kmacherzynska.iod@gmail.com
 pisemnie na adres siedziby Administratora;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich”, nr sprawy: IBiBIP.271.5.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm,), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że:
• w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 8a ust. 2 ustawy Pzp);
• wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 8a ust. 4 ustawy Pzp),
• w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 97 ust. 1a ustawy Pzp).
3. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne, o których mowa w ust. 3 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez Niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia ujęta została we wzorze Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 2 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.
V. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2020r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.