eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju Nr sprawyAdm. 230-2/2019

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-27

Ogłoszenie nr 510281667-N-2019 z dnia 27-12-2019 r.

Sąd Rejonowy w Biłgoraju: USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju Nr sprawy: Adm. 230-2/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 625917-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Rejonowy w Biłgoraju, Krajowy numer identyfikacyjny 32297900000000, ul. ul. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 685 08 07, e-mail adm@bilgoraj.sr.gov.pl, faks 84 685 08 08.
Adres strony internetowej (url): www.bilgoraj.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Sąd Powszechny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju Nr sprawy: Adm. 230-2/2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Adm.230-2/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju Nr sprawy: Adm. 230-2/2019 Usługa powinna być świadczona zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.). 3.2. Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia będzie świadczona w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 29. 3.3. Ochrona budynku powinna być realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wykonywanej przez osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. 3.4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osoby w wieku poniżej 65 roku życia, wykonujące czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na świadczeniu ochrony fizycznej osób i mienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 3.5. Wymaga się aby umowa o pracę była zawarta co najmniej na czas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3.6. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, a także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ. 3.6. Zamawiający wymaga, aby stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia świadczona była w sposób ciągły, w poniedziałki w godzinach od 700 do 1815, zaś od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1630, pięć dni w tygodniu. Przez okres realizacji zamówienia usługa ta wykonywana będzie przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Wykonawcy świadczącego usługi w zakresie ochrony osób i mienia, spełniającego wymogi określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.). 3.7. Dobowy wymiar czasu pracy każdego z pracowników nie będzie przekraczał 8 godzin i będzie przedstawiał się w sposób następujący: a) w poniedziałki: - jeden pracownik ochrony w godzinach 700-1500, - drugi pracownik ochrony w godzinach 1015-1815, b) od wtorku do piątku: - jeden pracownik ochrony w godzinach 700-1500 - drugi pracownik ochrony w godzinach 830-1630. 3.8. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w przypadku tzw. "Dyżurów aresztowych" lub innych sytuacji nadzwyczajnych, które mogą wystąpić w dniach wolnych od pracy oraz dniach świątecznych - Wykonawca zobowiązany jest otworzyć budynek Sądu Rejonowego w Biłgoraju i w czasie trwania czynności jeden z pracowników ochrony pozostanie na terenie budynku Sądu, a następnie po skończonych czynnościach zamknie go oraz stosownie zabezpieczy uzbrajając system alarmowy. Zamawiający przewiduje maksymalną ilość tego typu zdarzeń na 12 (dwanaście) w ciągu roku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.71.00.00 - Usługi ochroniarskie


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 109296
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BSI - Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
Email wykonawcy: bsi@bsi-ochrona.pl
Adres pocztowy: ul. Fryderyka Szopena 3 22-400 Zamość
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 109296
Oferta z najniższą ceną/kosztem 109296
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 109296
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.