eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-29

Ogłoszenie nr 510260309-N-2019 z dnia 29-11-2019 r.

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 617225-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540238669-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, Krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 357 901, e-mail zp@posir.poznan.pl, faks 618 334 651.
Adres strony internetowej (url): www.posir.poznan.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.240.60.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego: a) licencji Windows Server 2019 Standard (1szt.) + CAL lub produktu równoważnego, b) oprogramowania Microsoft Office standard 2019 lub produktu równoważnego (2 szt.), c) systemu operacyjnego MS Windows 10 PRO lub produktu równoważnego (4 szt.), d) komputerów (50 szt.), e) pamięci RAM (4 szt.), f) dysków SSD (5 szt.), g) akcesoriów: bezprzewodowe klawiatura i mysz (po 10 szt.), h) urządzenia wielofunkcyjnego A4 kolor (1 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ (Opisie przedmiotu zamówienia). W tym załączniku określone zostały także warunki równoważności dla określonych pozycji asortymentowych. W myśl art. 30 ust. 5 ustawy PZP każdorazowo udowodnienie faktu, że Wykonawca zaoferował asortyment o cechach równoważnych spoczywa na Wykonawcy. Na sprzęt będący przedmiotem postępowania Wykonawca udzieli gwarancji, liczonej od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru w następujących okresach dla: a) komputerów - minimum 24 miesiące, b) pamięci RAM - 12 miesięcy, c) dysków SSD - 12 miesięcy, d) akcesorów tj. klawiatury i myszy - 24 miesiące, e) urządzenia wielofunkcyjnego A4 kolor - 24 miesiące. Wykonawca oświadcza, że oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania i normy określone przepisami prawa (posiada oznakowanie CE). Wykonawca wraz z dostawą sprzętu przekaże karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim, dotyczące sprzętu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1


Dodatkowe kody CPV: 30237200-1, 48000000-8, 30121300-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 130000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Jarosław Kaźmierczak Hardsoft-Telekom
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 17/19
Kod pocztowy: 60-166
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 136368.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 136368.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 163398.54
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.