eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń oraz korytarzy na parterze w budynku biurowym położonym w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33.Ogłoszenie z dnia 2019-11-05

Ogłoszenie nr 510236759-N-2019 z dnia 05-11-2019 r.

Kuratorium Oświaty w Łodzi: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń oraz korytarzy na parterze w budynku biurowym położonym w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Kuratorium Oświaty w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 64732480000000, ul. al. Kościuszki -, 90-446 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 371 867, e-mail kolodz@kuratorium.lodz.pl, faks 426 360 385.
Adres strony internetowej (url): www.kuratorium.lodz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń oraz korytarzy na parterze w budynku biurowym położonym w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ŁKO.WO.27.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie swym zakresem obejmuje prace budowlane prowadzone na parterze wyodrębnionej przestrzennie części budynku wraz z klatką schodową od I piętra do poziomu piwnicy, rozbiórkę istniejących posadzek i parkietu w pokojach i korytarzach oraz przygotowanie podłoża do położenia nowych podłóg.Prace będą polegać na wyburzeniu i wykonaniu nowych ścianek działowych, renowacja i czyszczenie posadzki lastrico na klatce schodowej, montaż sufitów podwieszanych oraz remont pozostałych sufitów, remont ścian - roboty tynkarskie, wykonanie gładzi gipsowych, naprawa i szpachlowanie ścian, montaż nowych ścianek działowych, montaż nowej stolarki drzwiowe, montaż dodatkowych przewodów wentylacji grawitacyjnej, wywóz gruzu, utylizacja, prace porządkowe w zakresie robót objętych umową.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1


Dodatkowe kody CPV: 45421000-4, 45431000-7, 45411000-4, 45432100-5, 45442100-8, 45300000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń oraz korytarzy na parterze w budynku biurowym położonym w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 440871.71
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlano-Instalacyjny OL-BUD
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Batalonów Chłopskich 3/164
Kod pocztowy: 90-058
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 540000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 540000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 540000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie powtarzających się robót budowlanych związanych z prowadzonym remontem budynku biurowego mieszczącego się przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi. Zamówienie swym zakresem obejmuje prace budowlane prowadzone na parterze wyodrębnionej przestrzennie części budynku wraz z klatką schodową do poziomu piwnicy, rozbiórkę istniejących posadzek i parkietu w pokojach i korytarzach oraz przygotowanie podłoża do położenia nowych podłóg. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest następstwem wcześniej udzielonego zamówienia podstawowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ŁKO.WOK.27.7.2017). Zamówienie powtarzające zostało przewidziane, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 21.08.2017 r. pod nr 574824 - N - 2017, jak i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.08.2017 r. i jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego. W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający określił przedmiot, wielkość, zakres oraz warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamówienie podstawowe obejmowało swym zakresem wykonanie instalacji elektrycznych w całym budynku oraz robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych pomieszczeń biurowych na III piętrze, m.in. wyburzenie i wykonaniu nowych ścian działowych, rozbiórkę istniejących posadzek i parkietu w pokojach i korytarzach, kładzenie nowych podłóg, montaż sufitów podwieszanych, roboty tynkarskie, wykonanie gładzi gipsowych, naprawę, szpachlowanie i malowanie ścian, montaż stolarki drzwiowej. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia podobnego, polegającego na powtórzeniu wyżej określonego zakresu robót ogólnobudowlanych (wykończeniowych) na pozostałych kondygnacjach budynku. Zapis art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że w trybie zamówienia z wolnej ręki można udzielić zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, które polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Aktualnie, określony do wykonania, zakres robót budowlanych stanowi, w rozumieniu ww. przepisu ustawy zamówienie podobne i będzie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (umowę w zakresie zamówienia podstawowego zawarto w dniu 21.09.2017 r.). Jednocześnie całkowita wartość szacunkowa przewidywanego do realizacji zamówienia, została ujęta w wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Według zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego wartość robót wynosi netto 440 871,71 zł i stanowi 34,02 % procent wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, które określono na kwotę 1 295 848,60 zł. netto. Jednocześnie zamówienie powtarzające zostanie udzielane temu samemu wykonawcy, na rzecz którego udzielono zamówienia podstawowego. W ramach procedury w trybie z wolnej ręki zostaną przeprowadzone negocjacje mające na celu w szczególności określenie ceny zamówienia podobnego oraz terminu jego realizacji. Kwestie dotyczące warunków realizacji przedmiotowego zamówienia powtarzającego nie podlegają negocjacjom ponieważ zamawiający już w dokumentacji przetargowej określił, że udzielenie zamówienia w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, będzie możliwe na tożsamych warunkach określonych w umowie dotyczącej realizacji zamówienia podstawowego. Przedstawione powyżej okoliczności w pełni wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia powtarzającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwzględniając przedstawione powyżej argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione wszystkie przesłanki do zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwestia możliwości zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, w ściśle określonych ustawą szczególnych okolicznościach w niniejszym przypadku zostało wykazane. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż zastosowanie dla przedmiotowego zamówienia trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn oraz przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona możliwość udzielenia zamówienia powtarzającego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Mając na uwadze powyższe spełniamy wszystkie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest uzasadnione.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.