eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 15 W KNW PRZY UL. KRÓLEWIECKIEJ 169 - ZAMÓWIENIE OKREŚLONE W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP.Ogłoszenie z dnia 2020-11-10

Ogłoszenie nr 510223693-N-2020 z dnia 10-11-2020 r.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 15 W KNW PRZY UL. KRÓLEWIECKIEJ 169 - ZAMÓWIENIE OKREŚLONE W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, Krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 313 015, e-mail 21wog@ron.mil.pl, faks 261 313 304.
Adres strony internetowej (url): www.21wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 15 W KNW PRZY UL. KRÓLEWIECKIEJ 169 - ZAMÓWIENIE OKREŚLONE W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

39/SZP/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia:Remont pomieszczeń w budynku nr 15 w KNW przy ul. Królewieckiej 169 - zamówienie określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.Obiekt: Kościół-budynek nr 15. Zakres robót budowlanych obejmuje:1)roboty ogólnobudowlane:- uzupełnianie i wykonanie sztukaterii sufitowej i ściennej; - wykonanie stropu podwieszanego w prezbiterium; - wymiana okien wraz z wyrównaniem poziomu ich posadowienia; -przygotowanie podłoży pod roboty malarskie; - wykonanie gładzi gipsowych na sufitach; malowanie ścian i sufitów farbami zmywalnymi; - malowanie elewacji; - remont schodów zewnętrznych, podestów; - wymiana ogrodzenia wygradzającego budynek Kościoła; - remont instalacji c.o.- wykucie kanałów dla ułożenia rur;2)roboty elektryczne: - modernizacja instalacji elektrycznej; - - wymiana opraw oświetleniowych (lampy i kinkiety) wraz z osprzętem; - wymiana pokrycia na daszkach wejściowych; - naprawa pokrycia dachowego.Minimalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi 36 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 242215.12
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TOMASZ KLECHA ZAKŁAD BUDOWLANY
Email wykonawcy: tomaszklecha63@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Rawska 18b
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 298000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 298000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 298000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówenia z wolnej reki na podstawie art. 67ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
1)zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 29.05.2020 r. (umowa nr 102/2020)- wobec powyższego spełniony jest warunek dotyczący udzielenia przedmiotowego zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego;2)zamówienie podstawowe zostało udzielone Wykonawcy: TOMASZ KLECHA ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY ul. Rawska 18b 82-300 Elbląg - wobec powyższego spełniony jest warunek dotyczący udzielenia przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy; 3)przedmiotem zamówienia podstawowego były roboty budowlane w budynku w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia w postępowaniu 17/SZP/2020 - zamówienia polegającego na powtórzeniu rodzaju robót z zakresu objętego przedmiarem robót zamówienia podstawowego wykonanych na warunkach wynikających z przeprowadzenia negocjacji w celu ustalenia istotnych postanowień dotyczących realizacji zamówienia; 4)wielkość (zakres) dla przewidywanego zamówienia udzielanego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp określono na poziomie do 50% wartości zamówienia podstawowego; 5)udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego - ogłoszenie nr 532822-N-2020 z 23.04.2020 r., Sekcja II.7); 6)przedmiotowe zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego - zamówienie podstawowe zostało udzielone po przeprowadzeniu postępowania nr 17/SZP/2020; 7) całkowita wartość przedmiotowego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości całego zamówienia, tj. wartość całego zamówienia dla postępowania nr 17/SZP/2020 oszacowano na kwotę 759 352,08 zł netto, co stanowi 177 863,37 euro (w tym dla zamówienia podstawowego na kwotę 506 234,72 zł netto, co stanowi 118 575,58 euro);wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia 242 215,12 zł netto, co stanowi 56 734,15 euro; 8) przedmiotowe zamówienie jest pierwszym zamówieniem udzielanym na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie przewidzianym w postępowaniu nr 17/SZP/2020.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.