eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suchedniów › BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI - WARIANT ROZSZERZONY

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-19

Ogłoszenie nr 510223650-N-2019 z dnia 19-10-2019 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji: BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI - WARIANT ROZSZERZONY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 593347-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 29076023000000, ul. ul. Ogrodowa 11, 26-030 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 254 33 51, e-mail kierownik@camping140.pl, faks 41 254 33 51.
Adres strony internetowej (url): http://www.suchedniow.bip.doc.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI - WARIANT ROZSZERZONY

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OSIR.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony" na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019. 2. Działaniem inwestycyjnym zostały objęte tereny: dz. ew. o nr: 6506/30, 6506/32 obręb 0001 Suchedniów, ul. Ogrodowa 11. 3. Realizacja przedmiotowego zadania odbywać się będzie zgodnie ze zgłoszeniem robót do Starosty Skarżyskiego z dnia: 28.02.2019 r. 4. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie wszelkich prac koniecznych do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, między innymi: a) demontaż istniejącego ogrodzenia, b) budowę urządzeń placu zabaw: ? huśtawka łączna (w tym bocianie gniazdo) - 1 szt., ? piramida wspinaczkowa - 1 szt., ? ścianka wspinaczkowa - 1 szt., ? zestaw zabawowy - 1 szt., ? stół do gry w szachy z siedziskami - 1 szt., ? gra edukacyjna (kółko i krzyżyk) - 1 szt., ? ławka parkowa z oparciem - 4 szt., ? kosz na odpady - 2 szt., ? tablica z regulaminem - 2 szt., ? tablica informacyjna - 1 szt., ? stojak rowerowy - 1 szt. c) budowę uprzędzeń siłowni zewnętrznej: ? urządzenie Fitness - Przywodziciel - Odwodziciel - 1 szt., ? urządzenie Fitness - Stepper - 1 szt., ? urządzenie Fitness - Orbitrek - 1 szt., ? urządzenie Fitness - Prasa nożna - 1 szt., ? urządzenie Fitness - Drążki do podciągania się - 1 szt., ? urządzenie Fitness - Trójkąt - 1 szt. 5. Do projektowanej siłowni plenerowej oraz strefy relaksu możliwy będzie swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych. 6. Do zadań Wykonawcy należeć będzie kompleksowe wykonanie zadania zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, a także wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem obiektu. 7. W przypadku rozbieżności np. ilościowych w poszczególnych dokumentach obowiązywać będzie decyzja Zamawiającego, Inspektora nadzoru, który dokument należy uznać za wiążący. Wykonawca nie może dla własnych korzyści wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu Wykonawca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Zamawiającego. 8. Materiały pochodzące z rozbiórki tj. zdemontowane urządzenia istniejącego placu zabaw, ogrodzenie itp. stanowią własność Zamawiającego i podlegają protokolarnemu przekazaniu. Wskazane materiały Wykonawca zobowiązany będzie złożyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce. 9. Wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z dokumentów stanowiących załącznik do SIWZ będą obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 10. Poza zakresem prac określonym dokumentacją projektową i STWiORB Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty następujące czynności: ? przeprowadzenia wszelkich prób wykonanego pod placem zabaw podłoża, a także innych badań laboratoryjnych, ? opracowanie planu BIOZ, ? wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót, ? prowadzenie bieżącej geodezyjnej obsługi zadania, Zamawiający może na każdym etapie prac żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej, ? sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robót opracowanej na aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym, , ? w przypadku, gdy powstanie taka konieczność, uzyskanie zgody od zarządcy drogi na dojazd ciężkim sprzętem. ? sporządzenie dokumentacji fotograficznej z placu budowy w dniu podpisania protokołu przekazania placu budowy, a także po zakończeniu robót, ? uzyskanie wszelkich opinii i zgód niezbędnych do należytego wykonania robót i użytkowaniu obiektu przez Zamawiającego, pozwoleń związanych z obsługą budowy oraz terenów sąsiadujących wraz z poniesieniem ewentualnych opłat za ich uzyskanie, ? wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych badań i prób umożliwiających należyte wykonanie umowy, ? zabezpieczenie środowiska przed negatywnym wpływem prac budowlanych, zapobieganie skażeniu terenu w wyniku potencjalnych wycieków i awarii wykorzystywanego sprzętu i środków transportu, ? odbiór odpadów pochodzących z budowy zabezpieczana własny koszt i we własnym zakresie Wykonawca robót. Z każdego odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne dokumenty potwierdzające fakt odbioru odpadów przez posiadającą do tego uprawnienia firmę. 11. Do zadań Wykonawcy będzie należało również: ? usuwanie wszystkich zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg oraz pozostałych szkód powstałych w związku z wykonywaniem robót obejmujących przedmiotowe zadanie, ? zorganizowania zaplecza budowy wraz z instalacją elektryczną i sanitarną, a także dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie, ? umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac budowy, ? w czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym porządku, bez składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, ? zgłaszanie w formie pisemnej zamawiającemu, a także Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych minimum 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania. Każde zgłoszenie wykonania robót zamiennych musi zawierać dokładny opis tych robót oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiającym i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonania, nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie, ? jeżeli w toku realizacji zadania wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych. 12. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: ? Dokumentacja projektowa - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH REALIZACJI OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W SUCHEDNIOWIE - załącznik nr 15 do SIWZ ? Wskazana dokumentacja została opracowana przez: ZIK Studio architektury i urbanistyki Grzegorz Zarzycki ul. Zagnańska 71A, 25 - 558 Kielce. 13. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót budowlanych niezbędnych do osiągnięcia rezultatu jakim jest kompleksowe wykonanie całego zadania. 14. Jeżeli w trakcie realizacji zadania, okaże się, że w dokumentacji projektowej pojawiają się wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a ich istnienie wiąże się z niemożliwością wykonania robót w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, to przedmiot umowy może ulec modyfikacji. W w/w sytuacji, Zamawiający wraz z Wykonawcą przy udziale Nadzoru Inwestorskiego oraz Jednostki Projektującej ustalą zakres robót zaniechanych, zamiennych, a sposób świadczenia, który ulegnie zmianie, określony zostanie w aneksie do umowy. 15. Jeżeli użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty czy usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, w celu spełnienia wymagań stawianych przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy dla przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem" minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach czy stronach internetowych producentów. Użycie przykładowych nazw producentów ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania projektowego. Posługiwanie się nazwami produktów czy producentów ma charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza zastosowanie jednocześnie rozwiązania równoważnego o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach. 16. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy użyciu własnych narzędzi oraz sprzętu. 17. Wszelkie wykonywane roboty oraz organizacja pracy muszą uwzględniać przepisy BHP, ppoż. 18. Zakres robót musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wraz z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności. 19. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 20. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. osoby wykonujące wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia. 23. Liczbę pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu terminu wykonania zamówienia oraz dokumentacji projektowej określa Wykonawca. 24. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 25. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Rozdziale II pkt 20 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli wymogu zatrudnienia osób wykonujących w punkcie 20 czynności określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45112723-9, 37535200-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 203247.56
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PPHU DREWNOGRÓD Robert Lis
Email wykonawcy: biuro@drewnogrod.pl
Adres pocztowy: ul. Źródlana 14
Kod pocztowy: 26-065
Miejscowość: Piekoszów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 259560.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 242273.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 340341.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.