eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH POZWOLEŃ I DECYZJI DLA BUDOWY OSIEDLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pn. "KWIATOWA DOLINA" NA DZIAŁKACH NR 413/55, 413/56, 413/57 i 413/58 USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA - ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU DLA MZBM-TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-19

Ogłoszenie nr 510223648-N-2019 z dnia 19-10-2019 r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH POZWOLEŃ I DECYZJI DLA BUDOWY OSIEDLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pn. "KWIATOWA DOLINA" NA DZIAŁKACH NR 413/55, 413/56, 413/57 i 413/58 USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA - ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU DLA MZBM-TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 594040-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, Krajowy numer identyfikacyjny 27366544600000, ul. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 642 045, e-mail mzbm@mzbm.sosnowiec.pl, faks 323 642 055.
Adres strony internetowej (url): www.mzbm.sosnowiec.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH POZWOLEŃ I DECYZJI DLA BUDOWY OSIEDLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pn. "KWIATOWA DOLINA" NA DZIAŁKACH NR 413/55, 413/56, 413/57 i 413/58 USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA - ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU DLA MZBM-TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/03/MZBM/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie folderu, wizualizacji 3D, strony internetowej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej z przygotowaniem procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla realizacji budowy osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej pn. "Kwiatowa Dolina" oraz infrastruktury komunikacyjnej (w tym ciągi komunikacyjne, parkingi) i projektu zieleni na działkach 413/55, 413/56, 413/57, 413/58 - własność Zamawiającego, oraz projektu zjazdu na działce nr 413/50 - własność Gminy Sosnowiec (działka użyczona Zamawiającemu) usytuowanych w Sosnowcu w rejonie ulic Edwarda Rydza-Śmigłego i Gwiezdnej. Zadanie I Wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z podziałem na etapy realizacji pn. "Kwiatowa Dolina". Zadanie II Wykonanie dokumentacji projektowej osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z podziałem na etapy realizacji pn. "Kwiatowa Dolina", infrastruktury komunikacyjnej (w tym ciągi komunikacyjne, parkingi), sieci wodno-kanalizacyjnych, przyłączy elektrycznych i projektu zieleni na działkach 413/55, 413/56, 413/57, 413/58 - własność Zamawiającego oraz projektu zjazdu na działce 413/50 - własność Gminy Sosnowiec w użyczeniu Zamawiającego, usytuowanych w Sosnowcu w rejonie ulic Edwarda Rydza-Śmigłego i Gwiezdnej, zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 1 ustawy PZP), a w szczególności: a) wykonanie projektów budowlanych zgodnych z projektami zagospodarowania terenu, wkreślenie na mapie: budynków, sieci wodno-kanalizacyjnych, przyłączy elektrycznych, ciągów komunikacyjnych, parkingów, wjazdu i wyjazdu z planowanego osiedla, b) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedstawienie propozycji w zakresie technologii i kolejności wykonywania prac, c) wykonanie niezbędnych kosztorysów, tj.: kosztorysów nakładczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, d) przedstawienie ścieżki procesu inwestycyjno - proceduralnego w zakresie uzyskania stosownych, niezbędnych decyzji i pozwoleń przewidywanych przepisami prawa, e) sporządzenie harmonogramów rzeczowo-finansowych wg wzoru (Załącznik nr 3 do umowy) - oddzielnie dla każdego z etapów inwestycji, tak aby każda faza harmonogramu zawierała nie mniej niż 10% wartości prac danego etapu. Zadanie III Przygotowanie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) - dalej zwaną "Prawo budowlane". Przygotowanie wniosków i uzyskanie ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację ww. przedsięwzięcia wraz z opracowaniem (w razie konieczności) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskaniem (w razie konieczności) opinii ornitologicznej. Zadanie IV Udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wybór Wykonawców robót budowlanych przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowań pytania dotyczące treści SIWZ, w szczególności opisu przedmiotów zamówień oraz w charakterze specjalisty przy ocenie złożonych ofert. Zadanie V Wykonanie wizualizacji 3D, folderu oraz strony internetowej dotyczących planowanej inwestycji. Zadanie VI Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu zgodnie z przepisami (w szczególności art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane) - na każdym z etapów podczas realizacji inwestycji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8


Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71248000-8, 71222000-0, 71222000-0, 71242000-6, 71320000-7, 71322000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

BŁĄD NIEMOŻLIWY DO USUNIĘCIA: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT: 118500.00 POWINNO BYĆ: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT: 250000.00

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 118500.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Paweł Golc G&G PROJEKT Paweł Golc
Email wykonawcy: ggbud@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Dekabrystów 29/2
Kod pocztowy: 42-218
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 145755.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 145755.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 482160.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.