eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oborniki › Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-14

Ogłoszenie nr 510218697-N-2019 z dnia 14-10-2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach sp. z o. o.: Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską - Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 590533-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 63021851800000, ul. ul. Staszica , 64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 961 502, e-mail sekretariat@pwik-oborniki.pl, faks 612 961 502.
Adres strony internetowej (url): http://www.pwik-oborniki.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PN.13.2019.JRP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in: 1) renowacje i naprawy istniejących powierzchni betonowych wanny pod zbiornikami PIX wraz z odtworzeniem konstrukcji metalowych, 2) wymianę osprzętu zbiorników PIX (czujników poziomu w zbiornikach oraz zasuwy spustowej), 3) adaptację istniejącego budynku hydroforni (ob. 31) w zakresie: - montażu trzech pomp membranowych dozowania PIX, - renowacji i naprawy istniejących powierzchni betonowych, - odnowienia powierzchni malarskich, - wentylacji pomieszczeń budynku, - wymiany zestawu hydroforowego wody technologicznej, 4) zmiany w przebiegu zewnętrznej instalacji dozującej PIX, 5) przebudowę instalacji sieci wody technologicznej (budowę nowego przyłącza do zasilenia urządzeń w hali sit (ob. 3)). 3. Przewiduje się wymieniony w punkcie 2 zakres prac obejmujących następujące obiekty: - halę sit ob. 3 (instalacja wody technologicznej), - komorę rozdziału ścieków na osadniki wtórne [K-2] ob.8 (instalacja koagulanta), - stację odwadniania osadu ob. 23 (instalacja koagulanta), - pomieszczenie napędów w hali płuczek piasku i skratek ob. 25 (instalacja wody technologicznej); - hydrofornię ob. 31 (instalacja wody technologicznej i koagulanta), - stanowisko magazynowania koagulanta ob. 35 (instalacja koagulanta), - studnie S8 i S12 za komorami pomiarowymi ścieków do reaktorów nr 1 i nr 2 (instalacja koagulanta). W zakres prac wchodzi również wykonanie nowych rurociągów koagulanta do poszczególnych punktów układu technologicznego oczyszczalni ścieków, wymianę na większą średnicę rurociągu ssawnego zasilającego zestaw hydroforowy oraz ułożenie przyłącza wody technologicznej zasilającego dwa sita w obiekcie 3. Zakłada się ponadto naprawę istniejących opasek i chodników wykonanych z kostki betonowej zlokalizowanych po trasie projektowanych rurociągów. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45220000-5, 45252100-9, 45314200-3, 45315700-5, 45330000-9, 45331210-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 388382.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: HYDRO-SERVICE Kozak spółka jawna
Email wykonawcy: michal@hydro-service.pl
Adres pocztowy: ul. Obrzycka 56
Kod pocztowy: 64-600
Miejscowość: Oborniki
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 490770.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 490770.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 490770.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 28%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.