eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych ul. Mlaskotów 6 w Krakowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-09-16

Ogłoszenie nr 510178534-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie: Remont pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych ul. Mlaskotów 6 w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 574664-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35656088400000, ul. ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 421 65 00, e-mail ksiegowosc@licplast-krakow.pl, faks 12 422 07 94.
Adres strony internetowej (url): zpspkrakow.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Oświata

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych ul. Mlaskotów 6 w Krakowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP-2/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CPV 45111300-1 roboty rozbiórkowe - CPV 45262300-4 roboty żelbetowe - CPV 45320000-6 roboty przeciwwilgociowej - CPV 45262500-6 roboty murowe - CPV 45430000-0 posadzi gresowe - CPV 45262521-9 okładziny ceramiczne - CPV 45410000-4 tynki - CPV 45442100-8 roboty malarskie - CPV 45421000-4 stolarka drzwiowa - CPV 45111300-1 instalacje wody i hydrantowe - CPV 45331100-7 instalacje grzewcze - CPV 45331210-1 instalacje wentylacyjne - CPV 45310000-3 instalacje elektryczne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie m.in. nw. robót: Wielobranżowe prace remontowe tj. - demontaż istniejącego osprzętu i wyposażenia - demontaż oświetlenia i ponowny montaż po zakończeniu prac - demontaż stolarki drzwiowej oraz zabezpieczenie drzwi, których projekt nie obejmuje wymianą - skucie okładzin ściennych i części tynków , a także cokołów - zburzenie wybranych ścian działowych wg rysunku w projojekcie - poszerzenie i podniesienie nadproży - wykonanie przebić dla przewodów wentylacyjnych - wykonanie schodów wewnętrznych - wykonanie nowych zamurowań z pustaków - wykonanie procesu osuszania ścian i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - tynkowanie ścian - wykonanie okładzin z płytek gresowych wykonanie izolacji poziomych - wykonanie wylewek - wykonanie posadzek z płytek gresowych i lastrikowych - montaż stolarki drzwiowej - wykonanie instalacji wentylacji - montaż grzejników - montaż balustrady schodów - montaż okładzin parapetów - wykonanie instalacji elektrycznej - montaż oświetlenia i osprzętu elektrycznego

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 196156.62
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 13
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 13
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO -USŁUGOWE UWENT_POL JERZY KIELIŚ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL.J.SŁOWACKIEGO 38
Kod pocztowy: 28-300
Miejscowość: JĘDRZEJÓW
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 194217
Oferta z najniższą ceną/kosztem 194217
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 319404.88
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.