eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › "Przebudowa pasa drogowego w obre?bie przedszkola nr 1 Misia Uszatka w Nowym Tomys?lu"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-11

Ogłoszenie nr 510167730-N-2019 z dnia 11-08-2019 r.

Urząd Miejski: "Przebudowa pasa drogowego w obre?bie przedszkola nr 1 Misia Uszatka w Nowym Tomys?lu"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 559753-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540126710-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 52693700000000, ul. ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 4426600, 4426641, e-mail zamowienia@nowytomysl.pl, faks 614 422 754.
Adres strony internetowej (url): www.nowytomysl.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa pasa drogowego w obre?bie przedszkola nr 1 Misia Uszatka w Nowym Tomys?lu"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SA.270.21.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

4.1. Przedmiotem zamo?wienia jest przebudowa pasa drogowego w ulicy Barteckiego w obre?bie przedszkola nr 1 Misia Uszatka w Nowym Tomys?lu. 4.2. Zakres zamo?wienia obejmuje w szczego?lnos?ci naste?puja?ce prace: * rozbio?rka istnieja?cej nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej, * rozbio?rka istnieja?cych zjazdo?w z kostki brukowej betonowej, * rozbio?rka istnieja?cych krawe?z?niko?w na ławie betonowej, * rozbio?rka istnieja?cych obrzez?y na ławie betonowej, * profilowanie z zage?szczeniem istnieja?cego podłoz?a, * wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ułoz?onej na podsypce cementowo-piaskowej, * przebudowa sieci telekomunikacyjnej, * wyniesienie przejs?cia dla pieszych. Przedmiot zamo?wienia został szczego?łowo okres?lony w warunkach Projektu Umowy- zała?cznik nr 6 do SIWZ, na Mapie Zasadniczej - zała?cznik nr 7 do SWIZ oraz pomocniczo w Kosztorysie ofertowym - zała?cznik nr 8 do SWIZ. Zamawiaja?cy dopuszcza stosowanie rozwia?zan? ro?wnowaz?nych. Wyste?puja?ce w opracowaniach dotycza?cych opisu przedmiotu zamo?wienia nazwy, typy i pochodzenie produkto?w nalez?y czytac? w ten sposo?b, z?e towarzyszy im okres?lenie "lub ro?wnowaz?ne" i nie sa? one dla Wykonawco?w wia?z?a?ce. Przez poje?cie "lub ro?wnowaz?ne" Zamawiaja?cy rozumie zastosowanie i przyje?cie do oferty urza?dzen?, produkto?w, materiało?w i technologii spełniaja?cych wymagania w zakresie standardo?w jakos?ciowych oraz istotnych parametro?w technicznych i technologicznych załoz?onych w opisie przedmiotu zamo?wienia, w szczego?lnos?ci w dokumentacji technicznej. W przypadku zamiaru wbudowania urza?dzen? i materiało?w ro?wnowaz?nych w stosunku do wymienionych w opracowaniach, Wykonawca ro?wniez? dla wszystkich zmienionych elemento?w ma obowia?zek posiadac? w stosunku do uz?ytych materiało?w i urza?dzen? komplet dokumento?w zezwalaja?cych na ich stosowanie w budownictwie (wyniko?w badan?, atesto?w, certyfikato?w, deklaracji zgodnos?ci i innych dokumento?w uzupełniaja?cych), kto?re be?da? podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6


Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45111000-8, 45233000-9, 45233123-7, 45233260-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 103339.99
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Qbruk Krzysztof Kubicki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Glinno 158 A
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomys?l
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 118299.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 118299.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118299.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.