eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Budzyń › Świadczenie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń w okresach nauki szkolnej 2019r - 2021r

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-10

Ogłoszenie nr 510167718-N-2019 z dnia 10-08-2019 r.

Gmina Budzyń: Świadczenie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń w okresach nauki szkolnej 2019r - 2021r

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 565823-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Ul. Podchorążych 13a/4, 64-920 Piła


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Budzyń, Krajowy numer identyfikacyjny 57079101700000, ul. ul. Przemysłowa 16 A, 64-840 Budzyń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 843 201, e-mail p.jankowski@budzyn.pl, m.grabarski@budzyn.pl, faks 672 843 313.
Adres strony internetowej (url): www.budzyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń w okresach nauki szkolnej 2019r - 2021r

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

CUW.271.01.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów na regularne przewozy uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Budzyń. Przewozy będą realizowane autobusami na siedmiu trasach. Trasy dowozów i odwozów uczniów oraz ilości uczniów przewożonych zawiera załącznik Nr 1a do SIWZ. Wykonanie przedmiotu zamówienia. 1) Usługi przewozowe polegają na przewożeniu uczniów (szacunkowa liczba uczniów podana w nawiasach w załączniku Nr 1a ) z miejscowości zamieszkania do szkoły (wymieniona przy każdej z tras), w której obwodzie znajduje się dana miejscowość. 2) Miejsca wsiadania i wysiadania uczniów do autobusu są wyznaczone przez Zamawiającego i znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, a na trasie przejazdu - na przystankach autobusowych komunikacji publicznej. 3) Przyjazd uczniów do szkoły nie może być wcześniejszy niż 45 minut przed rozpoczęciem lekcji (dnia szkolnego) w danej szkole. 4) W szkołach na terenie Gminy Budzyń dzień szkolny rozpoczyna się o godzinie 8:00. Zamawiający dopuszcza możliwość rozpoczynania dnia szkolnego w innych godzinach, nie wcześniej jednak niż o 7:50 i nie później niż o 8:05. 5) Wykonawca zabezpieczy odpowiednią ilość pojazdów na obsługę regularnych tras. 6) Odwóz nie może kończyć się później niż godzinę po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem zajęć w poszczególnych placówkach. 7) Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony i przystosowany do potrzeb planów lekcyjnych i nie może być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym. 8) Obsługa przewozów szkolnych musi być wykonywana przez odpowiednie pojazdy przystosowane do przewozów uczniów ( autobusy sprawne technicznie i posiadające wymagane aktualne badania techniczne, o odpowiedniej i wymaganej dla danej trasy ilości miejsc siedzących ) oznaczone zgodnie z art. 57 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1990 z późn. zm.). Wykonawca musi posiadać ważne na okres świadczenia usługi ubezpieczenie OC i NW na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł dla każdego autobusu. Ubezpieczenie od NW będzie obejmować odpowiedzialność z tytułu m.in. : uszkodzenie ciała, śmierć, szkody materialne, spowodowane w czasie przewozów uczniów. 9) Wykonawca w trakcie wykonywania świadczenia, zapewni dodatkowe przewozy (jako zamówienie uzupełniające ) wg potrzeb poszczególnych Dyrektorów Szkół. 10) Ilość kupowanych biletów w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie z tym, że zmiany w ilości uczniów objętych przewozami w liczbie do 15 nie będą miały wpływ na cenę biletu. 11) Przy dowożeniu uczniów kursami ogólnodostępnymi wykonawca musi uruchomić w razie potrzeby, dodatkowe kursy, aby zapewnić uczniom bezpieczne warunki w czasie przejazdu. 12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z powodu zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowanie dni wolnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 518341.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Przemysłowa 23
Kod pocztowy: 64-920
Miejscowość: Piła
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 428120.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 428120.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 468100.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.