eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Przebudowa świetlicy w Uchorowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-07-31

Ogłoszenie nr 510159598-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.

Gmina Murowana Goślina: Przebudowa świetlicy w Uchorowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inwestycja objęta niniejszym postępowaniem jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w związku z operacją typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00013-65160-UM1500002/18 na realizację operacji pn. "Remont zabytkowego budynku byłej szkoły w Uchorowie". Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 567109-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa świetlicy w Uchorowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.15.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie II i III etapu robót budowlanych polegających na przebudowie i pracach remontowo-renowacyjnych w budynku świetlicy w Uchorowie, położonym na terenie działki nr ewid. 61/1, Uchorowo 22, w Uchorowie gm. Murowana Goślina. Zakres w szczególności obejmuje wykonanie: 1) Roboty modernizacyjne i renowacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych na parterze, w tym: a) Roboty rozbiórkowe: - Rozebranie podsadzek - Odbicie tynków b) Roboty w pomieszczeniach mieszkalnych przynależnych - Renowacja drzwi wewnętrznych - 2szt (drzwi wejściowe do mieszkań) - Wykonanie nowych tynków na ścianach i malowanie - Wymiana pozostałych drzwi między pomieszczeniami - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych w pomieszczeniach mieszkalnych - Wykonanie posadzek c) Modernizacja instalacji elektrycznej, wod-kan i CO d) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny. 2) Dach - pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką. 3) Renowacja ścian zewnętrznych - czyszczenie i uzupełnienie ubytków ścian ceglanych, wymiana cegieł uszkodzonych, naprawa i uzupełnienie spoinowania, gruntowanie i zabezpieczenie elewacji licowych - Usunięcie wtórnych uzupełnień cementowych i ceglanych oraz elementów metalowych, usunięcie istniejących zabrudzeń atmosferycznych, tj. substancji smolistych, pyłów itp. Zabieg ten proponuje się wykonać metodą hydrodynamiczną poprzez ostrożne oczyszczenie powierzchni cegieł wodą pod ciśnieniem, a lokalnie, metodą chemiczną. - Dezynfekcja połaci, gdzie stwierdzono wzrost mikroorganizmów (do 30 % powierzchni). - Wzmocnienie strukturalne części powierzchni np. przy użyciu mieszanki preparatu głęboko penetrującego środka gruntującego na bazie żywicy polimerowej i rozpuszczalnika. - Usunięcie spoinowania wątku ceglanego na elewacji w ilości do 30% powierzchni (w szczególności partie cokołowe i partie wyższej części). Ze względu na istniejącą cegłę licową zabieg usuwania spoin należy prowadzić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić krawędzi cegieł. - Uzupełnienie większych ubytków cegieł: fragmenty uszkodzonej lub pękniętej elewacji (istniejące wybicia otworów dla mocowanych znaków drogowych, uszkodzenia mechaniczne narożników, ew. uszkodzenia powstałe podczas wykonywania robót) należy przemurować w miarę możliwości cegłą z rozbiórki lub odpowiednio dobraną cegłą klinkierową o podobnej kolorystyce i wymiarach stosując zaprawę do murowania klinkieru bez dodatku wapna najlepiej na bazie Trasu. - Uzupełnienie mniejszych ubytków cegieł: użycie zaprawy imitującej ceramikę (barwionej w masie w kolorze istn. cegły) na bazie spoiw mineralnych - Zaprawa do reprofilacji cegieł, kamienia i detalu sztukatorskiego GP CS III wg PN-EN 998-1. - Uzupełnienie głębokich i płytkich ubytków zaprawy murarskiej zaprawą na bazie spoiwa wapienno trassowego (Głębsze ubytki należy uzupełniać najpierw gruboziarnistą zaprawą podkładową). Kity wykonane z tej zaprawy należy zakładać wielowarstwowo. - Założone zaprawy oraz istniejące przebarwienia na powierzchniach ceramicznych należy scalić kolorystycznie do istniejącej naturalnej kolorystyki spoin i cegły, używając pigmentów mineralnych na spoiwie. - Hydrofobizacja i uszczelnienie skośnych płaszczyzn (odsadzki cokołu, parapety ceglane) przy użyciu mieszanki preparatu - reaktywny, oligomeryczny roztwór siloksanowy przeznaczony do hyodrofobizacji materiałów budowlanych. - W miejscach spękań na elewacji wykonać wzmocnienie murów przez osadzenie prętów ze stali austenicznej HeliBAR. Oczyścić spoiny poziom, przesmarować zaprawą cementową z tego samego systemu co pręty i umieścić pręty spiralne fi 6 HeliBar. Następnie w spoiny z prętami wcisnąć zaprawę j.w. zamykając szczelnie pręty w spoinach i wypełniając całą spoinę zaprawą. 4) Modernizacja stolarki okiennej - Istniejące okna drewniane z uwagi na zły stan techniczny zaleca się wymienić na nowe z zespolone drewniane z zachowaniem historycznego układu i kształtu. W chwil obecnej okna są w kolorze białym przez przystąpieniem do wymiany okien należy wykonać odkrywki mające na celu ustalenie pierwotnego koloru stolarki okiennej. 5) Izolacja ścian fundamentowych - Ściany fundamentowe wykonane z kamienia i cegły. Po odkopaniu ścian fundamentowych uzupełnić ubytki w spoinowaniu muru kamiennego i ceglanego. Po wyschnięciu ścian wykonać na ścianach z cegły obrzutkę cementowa z dodatkiem tyków trasowych oraz wykonać izolację z dysperbitu przez 2-krotne smarowanie. Po wyschnięciu mas izolacyjnych (5h) można wykonać obsypanie ścian budynku ziemią z wykopu lub piaskiem. 6) Modernizacja instalacji elektrycznej, odgromowej oraz montaż monitoringu zewnętrznego. 7) Wyposażenie kuchni. 8) Zagospodarowanie terenu - nawierzchnie z kostki betonowej w tym wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 9) Sadzenie zieleni. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 2) dokumentacja projektowa, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 4) Przedmiary.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45320000-6


Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45333000-0, 45232460-4, 45312000-7, 45452000-0, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45442100-8, 45443000-4, 45261210-9, 45431200-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 726915.59
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Gringo Jarosław Mikołajczak
Email wykonawcy: biurogringo@op.pl
Adres pocztowy: ul. Lipowa 29 A
Kod pocztowy: 62-100
Miejscowość: Wągrowiec
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 809286.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 809286.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 965741.03
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.