eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Modernizacja budynku SOSW nr 6 - Wykonanie I etapu przebudowy II p (internatu) wraz z wykonaniem zaleceń Komendanta PSP dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6, położonego przy ul. Niecałej 8, 30-435 Kraków.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-07-02

Ogłoszenie nr 510133708-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II: Modernizacja budynku SOSW nr 6 - Wykonanie I etapu przebudowy II p (internatu) wraz z wykonaniem zaleceń Komendanta PSP dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6, położonego przy ul. Niecałej 8, 30-435 Kraków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 541513-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 35685519000000, ul. ul. Niecała 8, 30-425 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 2668400, 012 2681167, e-mail rdubiel@wp.pl, faks 122 681 167.
Adres strony internetowej (url): www.niecala.pl
Adres profilu nabywcy: www.niecala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja budynku SOSW nr 6 - Wykonanie I etapu przebudowy II p (internatu) wraz z wykonaniem zaleceń Komendanta PSP dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6, położonego przy ul. Niecałej 8, 30-435 Kraków.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

1/IV/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. "Modernizacja budynku SOSW nr 6 - Wykonanie I etapu przebudowy II p (internatu) wraz z wykonaniem zaleceń Komendanta PSP dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6, położonego przy ul. Niecałej 8, 30-435 Kraków." na działce nr 60/1 obr.44 Podgórze w Krakowie na podstawie dokumentacji budowlanej obejmującej: Projekt budowlany, Projekt budowlany zamienny, nadzory autorskie wraz z niezbędnymi instalacjami oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawo Budowlane. 2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: - Roboty budowlane, - Roboty sanitarne, - Roboty elektryczne, - Roboty wentylacyjne - Zabezpieczenia ppoż. - Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt ppoż. - Uzyskania na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie - Instrukcję użytkowania i bezpieczeństwa pożarowego 3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, określają dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie zrealizowane roboty i instalacje na okres minimum 36 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45321000-3, 45311200-2, 45316000-5, 45331200-8, 45400000-1, 45110000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 319754.31
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.W. REMSET Tadeusz Sitarz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pychowicka 7/207
Kod pocztowy: 30-364
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 466929.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 466929.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 646386.33
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 84360,00 PLN netto

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.