eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bierutów › Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanych pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-07

Ogłoszenie nr 510121707-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.

Gminna Spółka Komunalna BIERKOM Sp. z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanych pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 538205-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminna Spółka Komunalna BIERKOM Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Zielona 4a, 56-420 Bierutów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 314 62 62 wew. 12, e-mail gsk.bierkom@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bierutow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanych pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.2710.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanych pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów. 2.2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu trzech pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów: 1. Dwa pojazdy specjalistyczne, ciężarowe trzyosiowe z zabudową jednokomorową do zbierania odpadów typu śmieciarka o pojemności zabudowy od 20m3 do 23m3; 2. Pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej min. 18 000 kg z zabudową: urządzenie hakowe, HDS i kontener otwarty. Pozostałe parametry techniczne i wyposażenie samochodów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2.3. Warunki leasingu: 1. Okres leasingu: 3 lata, w kolejnych 36 równych, niezmiennych ratach leasingowych, płatnych raz w miesiącu na podstawie harmonogramu spłat dołączonego do umowy (36 rata jest jednocześnie ratą leasingu i wykupem); 2. Raty leasingowe o stałym, niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy; 3.Waluta PLN; 4. Wkład własny- opłata wstępna do 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia płatna w momencie podpisania umowy. 5. Opcja wykupu - wykup związany z zakupem przedmiotu leasingu w wysokości 1% wartości netto przedmiotu zamówienia: Zamawiający (Leasingobiorca) może dokonać wykupu leasingowanego pojazdu, uiszcza wartość wykupu (depozytu) wraz z ostatnią ratą leasingową. Po zaksięgowaniu tej wpłaty Leasingobiorca otrzymuje stosowną fakturę zakupu. W sytuacji, gdy leasingobiorca nie zamierza skorzystać z opcji wykupu, uiszcza jedynie wartość raty, a przedmiot leasingu zwraca leasingodawcy; 6. Na żądanie Wykonawcy (Leasingodawcy) Leasingobiorca (Zamawiający) może podpisać cesję leasingu; 7. Forma leasingu opisana została szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2.4 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt. 2.5 Wykonawca przeszkoli na własny koszt wskazany przez Zamawiającego personel w zakresie eksploatacji, konserwacji, BHP przedmiotu dostawy. Szkolenie powinno być przeprowadzone najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru bez uwag lub w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego w dogodnym dla obu stron terminie. Szkolenie winno obejmować część teoretyczną jak i demonstracyjną. 2.6 Wszystkie samochody powinny zostać wyposażone w system monitoringu GPS (Lokalizator GPS, sonda paliwowa, czujnik otwarcia odwłoka lub czujnik pracy HDS-a). Opłata za montaż lokalizatorów GPS powinna zostać doliczona do comiesięcznych rat leasingowych. 2.7 Warunki serwisu: 1. Reakcja serwisu do 24 h; 2. Punkt serwisowy dysponujący odpowiednią wiedzą, zapleczem technicznym oraz magazynem części zamiennych (podać nazwę i adres autoryzowanego serwisu Oferenta); 3. Czas na usunięcie awarii do 96 h, w przypadku przekroczenia tego czasu Oferent zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy o zbliżonej specyfikacji i parametrach. 2.8 Dodatkowo Zamawiający wymaga załączenia do ofert: 1. Dokumentacji fotograficznej oferowanych pojazdów; 2. Specyfikacji technicznej oferowanych pojazdów oraz innych dokumentów (foldery, ulotki, katalogi, opinie techniczne) potwierdzające spełnienie parametrów technicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ); 3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, co najmniej 3 dostaw zbliżone swoim rodzajem do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł netto każda. Wykonawca winien załączyć do oferty dokumenty referencyjne. 2.9 Samochody powinny być dostarczone w następujących terminach: 1) samochody ciężarowe typu śmieciarka w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, 2) samochód z zabudową hakową, HDS i kontenerem otwartym w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy do: siedziby Gminnej Spółki Komunalnej Bierkom Sp. z o. o przy ul. Zielonej 4a, 56-420 Bierutów

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66114000-2


Dodatkowe kody CPV: 34144510-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 731707.32
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Prime Car Management S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polanki 4
Kod pocztowy: 80-308
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 896034.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 896034.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 896034.09
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.