eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa sprzętu sportowego i urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej w ramach realizacji projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia nauczycieli w AWFiS w Gdańsku z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych", z podziałem na 3 części

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-03

Ogłoszenie nr 510119502-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego: Dostawa sprzętu sportowego i urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej w ramach realizacji projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia nauczycieli w AWFiS w Gdańsku z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych", z podziałem na 3 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt "Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia nauczycieli w AWFiS Gdańsku z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych", umowa POWER.03.01.00-00-16/18. Projekt jest nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 515446-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540041766-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 00032787600000, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5547190, 58 5547442, e-mail ei@awf.gda.pl, zamowienia.publiczne@awf.gda.pl, faks 58 5547227.
Adres strony internetowej (url): http://awf.gdansk.sisco.info/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu sportowego i urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej w ramach realizacji projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia nauczycieli w AWFiS w Gdańsku z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych", z podziałem na 3 części

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BZP.260.2.2020.DN.UE

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego i urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej w ramach realizacji projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia nauczycieli w AWFiS w Gdańsku z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych", z podziałem na 3 części...Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie ilościowo-wartościowe zawierają Załączniki nr 1A, 1B i 1C do SIWZ. Miejsce dostawy: AWFiS, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 37400000-2


Dodatkowe kody CPV: 30200000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Sprzęt sportowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 36951.65
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: SK-SPORT S. GULINA, K. ŁUSZCZ SP. JAWNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. LWOWSKA 199A
Kod pocztowy: 35-301
Miejscowość: RZESZÓW
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 38636.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38636.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 62663.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Urządzenie do monitorowania aktywności fizycznej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 32352.54
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GM TRADE SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ SURMAN, MONIKA FORNALCZYK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL.KLONOWA 2,KLĘPINA
Kod pocztowy: 66-010
Miejscowość: NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 52057.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12177.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52057.93
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.