eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania gotowych formularzy i procesów z wykorzystaniem środowiska Sharepoint/Azure Active Directory/ PowerApps oraz MS Teams, a także wsparcia aktualnych użytkowników systemu Office 365 w pracy grupowej, konfiguracji funkcji i modułów potrzebnych do realizacji bieżących i nowych zadań w ramach projektu pomocy doradczej dla miast.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-06-29

Ogłoszenie nr 510114888-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.

Związek Miast Polskich: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania gotowych formularzy i procesów z wykorzystaniem środowiska Sharepoint/Azure Active Directory/ PowerApps oraz MS Teams, a także wsparcia aktualnych użytkowników systemu Office 365 w pracy grupowej, konfiguracji funkcji i modułów potrzebnych do realizacji bieżących i nowych zadań w ramach projektu pomocy doradczej dla miast.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 533109-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Związek Miast Polskich, Krajowy numer identyfikacyjny 63018373100000, ul. ul. Robocza 42, 61-517 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 616 335 050, e-mail anna.nadolna@zmp.poznan.pl, faks 616 335 060.
Adres strony internetowej (url): www.miasta.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Związek Miast Polskich

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania gotowych formularzy i procesów z wykorzystaniem środowiska Sharepoint/Azure Active Directory/ PowerApps oraz MS Teams, a także wsparcia aktualnych użytkowników systemu Office 365 w pracy grupowej, konfiguracji funkcji i modułów potrzebnych do realizacji bieżących i nowych zadań w ramach projektu pomocy doradczej dla miast.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

26/NOR5/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania gotowych formularzy i procesów z wykorzystaniem środowiska Sharepoint/Azure Active Directory/ PowerApps oraz MS Teams, a także wsparcia aktualnych użytkowników systemu Office 365 w pracy grupowej, konfiguracji funkcji i modułów potrzebnych do realizacji bieżących i nowych zadań w ramach projektu pomocy doradczej dla miast. Wszystkie zadania będą realizowane w języku polskim. Zamówienie obejmuje cztery uzupełniające się zadania (do łącznego zaoferowania i wykonania to jest bez możliwości składania ofert częściowych): 1.4.1.Zadanie nr 1: Wykonanie w konsultacji z Zamawiającym odpowiednich formularzy, programów, skryptów w oparciu o środowiska SharePoint/Azure Active Directory / PowerApps w ramach posiadanej przez Zamawiającego licencji dostępu do Office365/Teams pozwalających Zamawiającemu na korzystanie z różnych dedykowanych formularzy analitycznych, aktywnych stron intranetowych z prostymi systemami bazodanowymi (np. Katalog studiów przypadków - zawierający tagi, możliwość filtrowania, wyszukiwania lub/i wyświetlania), itp. Ważnymi elementami zadania będą; przeprowadzane konsultacje z Zamawiającym w zakresie wyboru właściwego rozwiązania pozwalającego na przygotowanie formularzy analitycznych, raportów indywidualnych z pracy pracowników oraz koniecznych do tego formularzy zbiorczych pozwalających na stały monitoring działań i postępów realizacji zadań. Umożliwi to wybór odpowiedniej formy budowy dostępu do materiałów audiowizualnych oraz tekstowych pozwalających na tworzenie interaktywnych, dynamicznych stron intranetowych udostępniających zbierane informacje na potrzeby pracy własnej organizacji. Przyjmuje się czas pracy programisty po stronie Wykonawcy w wysokości 60h miesięcznie (licząc miesiąc za dni trzydzieści) realizowanych przez 120 dni wg potrzeb - łącznie 240 godzin. 1.4.2. Zadanie nr 2: Wzmocnienie umiejętności wykorzystania możliwości środowiska Office365/Teams dla 50 użytkowników korzystających z niego w organizacji do współpracy grupowej w ramach wdrażanego projektu, poprzez organizację w formie online warsztatów wdrożeniowych dla użytkowników Warsztaty będą trwały 4 godziny zegarowe i będą wykorzystywać już istniejący dostęp do usługi Office365/MS Teams przez użytkowników. Zakres programu zostanie doprecyzowany z Zamawiającym i będzie uwzględniał w szczególności: o Zdalną współpracę zespołową i zadaniową przy wykorzystaniu MS Teams; o Sposoby wykorzystania narzędzi Office 365 oraz Microsoft Teams do efektywnej współpracy grupowej (zdalnie oraz stacjonarnie); o Wykorzystanie i optymalizacja wykorzystania dysku wspólnego OneDrive/SharePoint wraz zasadami wspólnej pracy nad plikami (edycji, udostępniania) m.in. w obszarze raportowania, tworzenia bazy wiedzy; o Wspólne planowanie działań - udostępnianie kalendarzy, narzędzie MS Planner lub inne dostępne w środowisku Office 365; o Wykorzystanie tzw. "dodatków" (add-on) pomagających w pracy zespołowej np. Polly - w tym zaproponowanie wybranych rozwiązań po wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym. Warsztaty wdrożeniowe zostaną przeprowadzone on-line. Początek realizacji zamówienia do ustalenia z Zamawiającym-maj-czerwiec 2020r., jednak z możliwością przedłużenia stosownie do sytuacji epidemicznej lub innej kryzysowej, jednak nie dłużej niż o 30 dni. Termin ostateczny zostanie ustalony w zależności od potrzeb i postępów pracy w ramach zadania nr 1. Planowane 2 (dwie) grupy dzielą się następująco: 1 (pierwsza) grupa: 4 godziny zegarowe w sesji porannej, 2 (druga) grupa: 4 godziny w sesji popołudniowej. 1.4.3. Zadanie nr 3: Przeprowadzenie prezentacji i wdrożenia instruktażowego z tworzenia oraz edycji utworzonych narzędzi wymienionych w pkt 1.4.1 oraz 1.4.2. dla 4 osób wskazanych przez Zamawiającego jako odpowiedzialnych za administrowanie usługami Office 365 dla zespołu w formule szkolenia on-line. Prezentacja i instruktaż wdrożeniowy odbędzie się w formie 10 rejestrowanych przez Zamawiającego (funkcja "zapisuj konwersację" w trakcie chatu w MS Teams) prezentacji prowadzonych przez Wykonawcę wraz z dyskusją uczestników (tj. 4 przyszłych administratorów) z personelem Wykonawcy - każda po 120 min., łącznie 20 godzin zegarowych. Dodatkowo po w/w cyklu grupowych spotkań/szkoleń online, zostanie przeprowadzony cykl indywidualnych konsultacji zdalnych 4 przyszłych administratorów z wykorzystaniem w razie potrzeby zdalnego pulpitu, pozwalających na praktyczną weryfikację umiejętności w środowisku Office365/Teams, o łącznym czasie trwania 32 godziny zegarowe (8h na 1 osobę, z możliwością przesunięcia niewykorzystanych godzin między osobami). Wykonawca wyraża zgodę na rejestrację prezentacji i wdrożenia instruktażowego w celu jego późniejszego odtworzenia na potrzeby Zamawiającego do jego wewnętrznego użytku, co Wykonawca potwierdza składając ofertę. 1.4.4. Zadanie nr 4: Wzmocnienie umiejętności 110 użytkowników korzystających w organizacji do współpracy grupowej w zakresie wykorzystania możliwości środowiska Office365/Teams do realizowanych obowiązków zawodowych w ramach realizowanego projektu. Realizacja zdalnej pomocy dla użytkowników w formie indywidualnych konsultacji pozwalających na ujednolicenie umiejętności posługiwania się i wykorzystania środowiska Office365/Teams do pracy zespołowej. W przypadku realizacji konsultacji w systemie MS Teams osoba zgłaszająca się na konsultację może wyrazić potrzebę nagrania konsultacji na potrzeby swojego użycia w przyszłości w celu utrwalenia umiejętności. Wykonawca to umożliwi i wyraża na to zgodę, na potrzeby wewnętrzne osoby konsultowanej i organizacji. Przyjmuje się, że w czasie trwania umowy każdemu użytkownikowi (spośród 110 członków personelu Zamawiającego zaangażowanych w realizację projektu) przysługuje średnio 30 minut konsultacji - z możliwością innego rozkładu czasu między członków personelu - zgodnie z realnymi potrzebami. W sumie Wykonawca przeznaczy na to 55h w trakcie trwania umowy. Zamawiający rozdzieli czas konsultacji między użytkowników.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 72.00.00.00 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 58000
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: A.P.N. Promise S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44A
Kod pocztowy: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 79857.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67711.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79857.75
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.