eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czyżew › Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej 107973B z niezbędnymi dojazdami .

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-06-01

Ogłoszenie nr 510095122-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.

Gmina Czyżew: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej 107973B z niezbędnymi dojazdami .

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 519639-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540058825-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Czyżew, Krajowy numer identyfikacyjny 53139300000000, ul. ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 755 036, e-mail sekretariat@umczyzew.pl, faks 862 755 063.
Adres strony internetowej (url): www.umczyzew.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej 107973B z niezbędnymi dojazdami .

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej 107973B z niezbędnymi dojazdami . Inwestycja polegać będzie na : - rozbiórce istniejącego mostu , - budowie mostu , - wykonanie nawierzchni jezdni na dojazdach do mostu , - wykonanie umocnień skarp korpusu drogowego . Działki na których zlokalizowana jest inwestycja : 164, 165, 176 obręb Krzeczkowo Gromadzyn . Projektowana rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu, oraz przebudowa dojazdów nie wykracza poza pas drogi gminnej. Dane techniczne Projektowany most spełnia wymagania stawiane w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 63, poz. 735). Roboty rozbiórkowe Rozbiórka następujących elementów mostu i dojazdów . - nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach , - rozebranie pokładu drewnianego , - rozebranie konstrukcji stalowej i balustrad - rozebranie drewnianych przyczółków . Materiały nie nadające się do powtórnego wbudowania należy zagospodarować zgodnie z Ustawą o Odpadach . Projektowane rozwiązania Projektuje się rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu z płytą żelbetową na belkach stalowych . Most jednoprzęsłowy swobodnie podparty zespolony. - szerokość mostu 8,02 m - długość mostu 15,50 m - długość mostu ze skrzydełkami 25,0 m - światło poziome mostu 14,69 m - światło pionowe mostu nie ulega zmianie . Nośność projektowanego obiektu będzie odpowiadała klasie B wg PN-85/S-10030 Na moście projektuje się następujący przekrój : o szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej - 6,0 m o przekrój daszkowy o spadku poprzecznym - 2,0% o chodniki obustronne o szerokości - 0,50 m o szerokości pomiędzy barieroporęczami - 7,0 m o szerokość mostu ok. -8,02 m o długość ustroju nośnego ok. -15,50 m o długość mostu ze skrzydełkami -25,00m Przyczółki i skrzydełka mostu należy wykonać ze stalowej ścianki szczelnej o Wx=720cm3/mb i wysokości 9,0m . Stal ścianek szczelnych S235. Przyczółki ze stalowych ścianek szczelnych zwieńczonych oczepem żelbetowym . Na obiekcie projektuje się skrzydełka równoległe do osi mostu wykonane ze ścianki szczelnej zwieńczonej oczepem żelbetowym . Od strony dopływu rzeki Brok skrzydełka zostaną przedłużone w postaci ścianki wykonanej ze stalowych ścianek szczelnych zwieńczonych oczepem żelbetowym . Oparcie dla ustroju nośnego mostu przy przyczółku stanowi rząd pali stalowych zwieńczonych oczepem stalowym z dwuteowników . Ustrój nośny mostu - przęsłowy wykonany w postaci rusztu z belek stalowych i poprzecznic. Belki nośne z dwuteowników 500 a poprzecznice wykonane z ceowników 300 . Wysokość dźwigarów stała 0,50 m . Pomost mostu żelbetowy grubości 25,0÷31,0 cm , szerokość 8,02 m i długość 15,5 m betonu C25/30. Płytę zazbroić stalą BSt500S. Izolacja mostu zostanie wykonana z papy termozgrzewalnej o grubości 0,50 cm . Łożyska - stalowe po 7 szt. na każdą podporę , łącznie 14 szt. jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego . chodniki - obustronne żelbetowe o szerokości całkowitej 1,01 m. Na długości odcinka drogi , to jest od km 0+000 do km 0+190,85 projektuję się drogę jednojezdniową dwukierunkową o przekroju szlakowym. Szerokość pasa ruchu - 3,0 m Pobocze gruntowe od 1,25 m do 1,50 m Odwodnienie jezdni drogi metodą powierzchniowego spływu wód opadowych na skarpy drogi .

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233290-8, 45111200-0, 45200000-9, 45232452-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1432583.74
Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: DOMOST Sp.z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 30
Kod pocztowy: 07-320
Miejscowość: Małkinia
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1476000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1476000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2915084.91
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty odwadniające »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.