eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Opatów ul. Bolesławiecka, gm. Łęka Opatowska - ETAP IIOgłoszenie z dnia 2020-05-29

Ogłoszenie nr 510094051-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.: Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Opatów ul. Bolesławiecka, gm. Łęka Opatowska - ETAP II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 25068002400000, ul. ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (62)5985270, e-mail psobczak@ouid.pl, faks (62)5985274.
Adres strony internetowej (url): www.oswietlenie.kalisz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka Prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Opatów ul. Bolesławiecka, gm. Łęka Opatowska - ETAP II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

06/WR/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Opatów ul. Bolesławiecka, gm. Łęka Opatowska, w zakresie etapu II obejmująca, m.in.: - budowę linii kablowej o długości ok. 473 m - montaż i stawianie słupów w ilości 10 szt. wraz z oprawami w ilości 10 szt. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę systemu zdalnego zarządzania dla opraw, które zostaną zainstalowane w ramach niniejszego postępowania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9


Dodatkowe kody CPV: 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 88057.95
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ABP s.c. Krzysztof Słowiński, Marek Albert, Grzegorz Berski
Email wykonawcy: abp.kepno@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 80
Kod pocztowy: 63-600
Miejscowość: Kępno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 69495
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69495
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69495
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1. pkt 6 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zachodzi okoliczność udzielenia zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oznaczonego nr 02/PN/2020 przeprowadzonego w 2020 roku w procedurze przetargu nieograniczonego. Zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.