eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi związane z udziałem Zamawiającego w charakterze partnera strategicznego w organizowanym przez Wykonawcę wydarzeniu pod nazwą Impact re:action 2020, które odbędzie się 3 czerwca 2020 r. w formule onlineOgłoszenie z dnia 2020-05-29

Ogłoszenie nr 510094048-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Centrum Łukasiewicz: Usługi związane z udziałem Zamawiającego w charakterze partnera strategicznego w organizowanym przez Wykonawcę wydarzeniu pod nazwą Impact re:action 2020, które odbędzie się 3 czerwca 2020 r. w formule online

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Centrum Łukasiewicz, Krajowy numer identyfikacyjny 382967128, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 18 21 111, e-mail kontakt@lukasiewicz.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://lukasiewicz.gov.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi związane z udziałem Zamawiającego w charakterze partnera strategicznego w organizowanym przez Wykonawcę wydarzeniu pod nazwą Impact re:action 2020, które odbędzie się 3 czerwca 2020 r. w formule online

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

4/PZP/DKPR/2020/WR

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Usługi związane z udziałem Zamawiającego w charakterze partnera strategicznego w organizowanym przez Wykonawcę wydarzeniu pod nazwą Impact re:action 2020, które odbędzie się 3 czerwca 2020 r. w formule online

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79340000-9


Dodatkowe kody CPV: 79970000-4, 79822500-7, 72400000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 300000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Fundacja Impact
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stawki 3A lok. 47
Kod pocztowy:
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 369000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 369000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 369000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Fundacja Impact jest pomysłodawcą projektu i co za tym idzie jest jedynym organizatorem przedmiotowego przedsięwzięcia. Równocześnie wykonawca ten jest jedynym właścicielem tytułu, posiadającym prawa autorskie oraz ma wyłączność na realizację świadczeń promocyjnych oferowanych w związku z organizacją Impact re:action. W związku z powyższym przedmiot niniejszego zamówienia może być świadczony wyłącznie przez ww. wykonawcę, który jako jedyny jest zdolny do realizacji zamówienia. Mając na uwadze powyższe udzielenie zamówienia jednemu, wskazanemu powyżej wykonawcy jest uzależnione od szczególnego charakteru niniejszego zamówienia, tj. jego specyficznych cech powodujących, że na rynku nie występuje żaden inny podmiot, który mógłby wykonać zamówienie. Przyczyny uzasadniające wybór ww. wykonawcy mają charakter zasadniczy. Wykonanie zamówienia przez innego Wykonawcę jest ze względów technicznych niemożliwe i sytuacja ta ma charakter nieprzezwyciężalny - dodatkowo oświadczenie wykonawcy w załączeniu. Powyższe jednoznacznie oznacza, że usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, tj. przez spółkę Fundację Impact z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z opisanym stanem faktycznym, nie istnieje żadne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi internetowe »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.