eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu Zadanie 1 - roboty na nawierzchniach bitumicznych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-21

Ogłoszenie nr 510087406-N-2020 z dnia 21-05-2020 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu: Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu Zadanie 1 - roboty na nawierzchniach bitumicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550072617-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 01751157500082, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713347300, e-mail zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl, faks +48713347363.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu Zadanie 1 - roboty na nawierzchniach bitumicznych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

O.WR.D-3.2412.63.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu Zadanie 1 - roboty na nawierzchniach bitumicznych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6


Dodatkowe kody CPV: 45233241-9, 45232452-5, 45233221-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 417050
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 12
Kod pocztowy: 58-100
Miejscowość: Świdnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 512971.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 512971.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 512971.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W dniu 29.04.2017r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Bieżące utrzymanie dróg krajowych w latach 2017-2020 na terenie Rejonu w Wałbrzychu z podziałem na zadania: Zadanie 1 - roboty na nawierzchniach bitumicznych; Zadanie 2 - roboty na nawierzchniach betonowych; Zadanie 5 - roboty elektro- energetyczne". W wyniku rozstrzygnięcia w/wspomnianego przetargu nieograniczonego, Zamawiający zawarł dnia 16-08-2017r. umowę na "Bieżące utrzymanie dróg krajowych w latach 2017-2020 na terenie Rejonu w Wałbrzychu z podziałem na zadania Zadanie 1 - roboty na nawierzchniach bitumicznych". Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: - ogłoszenie o zamówieniu (2017/S 084- 162539, str. 2 Sekcja II.2.14); - SIWZ - strona 4 - Tom I rozdział 1 ust. 5.2. - Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, robót budowlanych,zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. nawierzchnie bitumiczne, podbudowy, elementy ulic, pobocza, odwodnienie, roboty ziemne, oznakowanie poziome; W chwili obecnej Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,korzystając z przewidzianej możliwości udzielenia takich zamówień. Zamówienie dotyczy prac opisanych w przetargu jako prace na nawierzchniach bitumicznych. W ocenie Zamawiającego spełnione są łącznie przesłanki udzielenia zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp:a)nie upłynął okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego; b)zamówienie udzielane jest dotychczasowemu wykonawcy usług; c)zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług; d)zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i postanowieniach SIWZ; e)zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; f)całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy uwzględnianiu wartości zamówienia podstawowego.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.