eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorlice › Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla 8 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie działania Związku Gmin Ziemi GorlickiejOgłoszenie z dnia 2019-04-01

Ogłoszenie nr 510062243-N-2019 z dnia 01-04-2019 r.

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla 8 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie działania Związku Gmin Ziemi Gorlickiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" w ramach Poddziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 662572-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540007875-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, Krajowy numer identyfikacyjny 49058341800000, ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 352 05 14, e-mail zwiazekgmin@gmail.com, faks +48 18 352 05 14.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/zgzggorlice

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla 8 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie działania Związku Gmin Ziemi Gorlickiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZGZG.PN.271.17.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla 8 (ośmiu) budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie działania Związku Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej", Oś Priorytetowa 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM. 3.2. Postępowanie podzielono na 8 części: Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Bobowa, 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21; Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Krygu 397, 38-304 Kryg; Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Przedszkola w Ropicy Górnej 29, 38-307 Sękowa; Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie 91, 38-312 Ropa; Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 15; Część 6: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gorlicach, ul. Kościuszki 92 A; Część 7: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku szkoły Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 im. Ks. Twardowskiego w Gorlicach, ul. Krakowska 5; Część 8: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku pomocniczego Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 im. Ks. Twardowskiego w Gorlicach, ul. Krakowska 5; 3.3.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-7


Dodatkowe kody CPV: 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Bobowa, 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 465435.91
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: FHU STAN Stanisław Ciepielowski - Dom Weselny na Wzgórzu
Email wykonawcy: ciepielowskis@interia.pl
Adres pocztowy: Pławna 93
Kod pocztowy: 33-190
Miejscowość: Pławna
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 642060.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 642060.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 982770.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Krygu 397, 38-304 Kryg

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 589875.64
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: FHU STAN Stanisław Ciepielowski - Dom Weselny na Wzgórzu
Email wykonawcy: ciepielowskis@interia.pl
Adres pocztowy: Pławna 93
Kod pocztowy: 33-190
Miejscowość: Pławna
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 750300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 750300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 926457.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Przedszkola w Ropicy Górnej 29, 38-307 Sękowa

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na etapie przed otwarciem ofert - wydzielone do osobnego postępowania.

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie 91, 38-312 Ropa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 448627.75
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: FHU STAN Stanisław Ciepielowski - Dom Weselny na Wzgórzu
Email wykonawcy: ciepielowskis@interia.pl
Adres pocztowy: Pławna 93
Kod pocztowy: 33-190
Miejscowość: Pławna
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 551040.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 551040.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1019378.87
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 15

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wartość najkorzystniejszej oferty przekracza wartość środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gorlicach, ul. Kościuszki 92 A

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wartość najkorzystniejszej oferty przekracza wartość kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku szkoły Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 im. Ks. Twardowskiego w Gorlicach, ul. Krakowska 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 866307.32
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PPHU Bogdan Romanek
Email wykonawcy: brom10@interia.pl
Adres pocztowy: os. Tysiąclecia 4B/12
Kod pocztowy: 33-340
Miejscowość: Stary Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1060376.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1060376.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1199002.77
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku pomocniczego Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 im. Ks. Twardowskiego w Gorlicach, ul. Krakowska 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 106575.79
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PPHU Bogdan Romanek
Email wykonawcy: brom10@interia.pl
Adres pocztowy: os. Tysiąclecia 4B/12
Kod pocztowy: 33-340
Miejscowość: Stary Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 130494.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 130494.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179275.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.