eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetami wybranych projektów (Programów) IAM

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-02-17

Ogłoszenie nr 510029002-N-2020 z dnia 17-02-2020 r.

Instytut Adama Mickiewicza: Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetami wybranych projektów (Programów) IAM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 502801-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Adama Mickiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (url): www.iam.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetami wybranych projektów (Programów) IAM

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

2/IAM/2020/01

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetami w ramach wybranych projektów (Programów) oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji działań związanych z realizacją zadań w ramach wskazanych projektów (Programów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Usługi w zakresie administracji wskazanego przez Zamawiającego budżetu projektów (Programów) obejmują, w szczególności: 1) administrację budżetami projektów (Programów) w porozumieniu z Kierownikiem Wydziału /Menadżerem Projektu; 2) nadzór nad dokumentacją, przygotowywanie raportów w projektach (Programach); 3) nadzór nad budżetem projektów we współpracy z Realizatorami i Ekspertami; 4) weryfikację kosztorysów projektów (Programów); 5) monitorowanie rozliczeń finansowych poszczególnych projektów (Programów); 6) monitorowanie rozliczeń umów i zgodności wydatków z ustawą PZP; 7) nadzór nad obiegiem umów w projektach (Programach); 8) administrowanie umów zlecenie i umów o dzieło podpisywanych w ramach projektów (Programów); 9) prowadzenie wymaganej dokumentacji działań związanych z realizacją projektów (Programów); 10) kontrolę i aktualizację wydatków we współpracy z innymi wydziałami IAM; 11) przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów (Programów) w uzgodnieniu z e wskazanym Kierownikiem Wydziału /Menadżerem Projektu; 12) koordynację realizacji i rozliczania umów, przetargów, itp. we współpracy z innymi działami IAM; 13) nadzór nad rozliczeniami delegacji i zaproszeń pokrywanych z kosztów projektów (Programów); 14) realizację obiegu dokumentacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej. Planowany projekt (Program), który zostanie powierzony Wykonawcy: Program Azja.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.50.00.00 - Dodatkowe usługi biurowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 148800
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Jolanta Fabijaniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bora Komorowskiego 16/136
Kod pocztowy: 03-982
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 144000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 144000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 144000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.