eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Naświetlenie, druk materiałów poligraficznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-01-16Ogłoszenie nr 502738-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia: Naświetlenie, druk materiałów poligraficznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, krajowy numer identyfikacyjny 59690300000000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.torun.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.torun.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.torun.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gn. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naświetlenie, druk materiałów poligraficznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Numer referencyjny: 3/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest naświetlenie, druk materiałów poligraficznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Cześć A - plakaty w formacie A1 o format A1 + spady, o jednostronne, kolor 4+0, o kreda matowa 170 g, standard (bez folii i lakieru), o nakład: 10 partii x 100 szt. o przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r. - w formacie A3 o format A3 + spady, o jednostronne, kolor 4+0, o kreda matowa 130 g, standard (bez folii i lakieru), o nakład: 7 partii x 200 szt., 2 partie x 100 szt., 3 partie x 50 szt. o przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r. - w formacie B1 o format B1 + spady, o jednostronne, kolor 4+0, o kreda matowa 200 g, lakier matowy lub folia o nakład: 100 szt. o przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r. o jakości nie gorszej niż próbka stanowiąca załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt całość nakładu do siedziby Zamawiającego. Czynność ta musi być wykonana najpóźniej do godziny 15.00 trzeciego dnia od dostarczenia Wykonawcy materiałów do druku. Zamawiający będzie dostarczać materiały do druku partiami w okresie luty - grudzień 2020 r. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający ma prawo zmniejszyć zakres zamówienia w ilości maksymalnie do 50 % ilości nakładów wskazanych w części A. Część B - broszura o format A5+ spady, o kolor 4+4, o liczba stron: 20 + okładka, o papier okładki (4 strony): kreda matowa 180 g + folia lub lakier matowy, o papier środka (20 stron): kreda matowa 120 g, o forma scalenia: zszywki,, o nakład: 1500 szt. o przewidywany termin realizacji zamówienia: luty 2020 r. o jakości nie gorszej niż próbka stanowiąca załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt całość nakładu do siedziby Zamawiającego. Czynność opisana powyżej musi być wykonana najpóźniej do godziny 15.00 piątego dnia od dostarczenia Wykonawcy materiałów do druku. Zamawiający dostarczy materiały nie później niż do dnia 12 lutego 2020 r. Cześć C - kalendarzyk o nakład: 3.000 szt., Podstawa: o format po złożeniu A5 o bigowany i sklejany na dole lub łączony na zamek, o karton minimum 300 g, o druk 4+0 + lakier offset Kalendarium: o format 110x110, o 12 kartek od styczeń 2021 do grudzień 2021, o papier offset 80/90 g, o druk 2+0, o dodatkowo podkładka pod spód, o sklejone po krótszej górnej krawędzi, przyklejone do piramidki, o planowany termin realizacji zamówienia - październik 2020 r. o jakości nie gorszej niż próbka stanowiąca załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt całość nakładu do siedziby Zamawiającego. Czynność opisana powyżej musi być wykonana najpóźniej do godziny 15.00 siódmego dnia od dostarczenia Wykonawcy materiałów do druku. Zamawiający dostarczy materiały do druku w październiku 2020 r. Część D Materiały: - Druk: Program /Identyfikator 15x13 cm o kolor 4+4, kreda matowa 250 g, o nakład 250 szt. - Teczka: format A4 o kreda matowa, składana, karton 300g, o okładka (przód): kreda matowa, kolor 4+0, o wnętrze białe, dolna zakładka z nadrukiem na środku, zawierającym kolorowe logotypy, o nakład 250 szt., - Zeszyt format A5 o wnętrze: offset, kratka 5 mm, 80g, kolor 1+0, kreda matowa, o okładka: przód i tył, dwustronna - wewnątrz tekst, kreda matowa, gramatura 180g-200g, kolor 4+4, o liczba stron 32+4, o nakład 250 szt., o planowany termin realizacji zamówienia - październik 2020 r. o jakości nie gorszej niż próbka stanowiąca załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt całość nakładu do siedziby Zamawiającego. Czynność opisana powyżej musi być wykonana najpóźniej do godziny 15.00 czwartego dnia od dostarczenia Wykonawcy materiałów do druku. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający ma prawo zmniejszyć zakres zamówienia w ilości maksymalnie do 50 % ilości nakładów wskazanych w części D. Część E - ulotki: o format A5 + spady o dwustronna, kolor 4+4, o kreda matowa 170 g, standard (bez folii i lakieru), o nakład: 5x3000 szt., 1x500 szt., 1x1000 szt. o przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r. o jakości nie gorszej niż próbka stanowiąca załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt całość nakładu do siedziby Zamawiającego. Czynność opisana powyżej musi być wykonana najpóźniej do godziny 15.00 czwartego dnia od dostarczenia Wykonawcy materiałów do druku. Zamawiający będzie dostarczać materiały do druku partiami w okresie luty - grudzień 2020 r. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający ma prawo zmniejszyć zakres zamówienia w ilości maksymalnie do 50 % ilości nakładów wskazanych w części E. Część F - plakaty: o plakaty citylight, 120 cm x 180 cm, o kolor 4+0, o kreda dwustronnie powlekana 150 g, o nakład: 5x 20 szt. o przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r. o jakości nie gorszej niż próbka stanowiąca załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt całość nakładu do siedziby Zamawiającego. Czynność opisana powyżej musi być wykonana najpóźniej do godziny 15.00 czwartego dnia od dostarczenia Wykonawcy materiałów do druku. Zamawiający będzie dostarczać materiały do druku partiami w okresie luty - grudzień 2020 r. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający ma prawo zmniejszyć zakres zamówienia w ilości maksymalnie do 20 % ilości nakładów wskazanych w części F. Część G ulotki: o format A4 + spady, składane do DL, o dwustronna, kolor 4+4, kreda matowa 130 g, o standard (bez folii i lakieru), o nakład: 4.000 szt. o przewidywany termin realizacji zamówienia : październik 2020 r. o jakości nie gorszej niż próbka stanowiąca załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt całość nakładu do siedziby Zamawiającego. Czynność opisana powyżej musi być wykonana najpóźniej do godziny 15.00 trzeciego dnia od dostarczenia Wykonawcy materiałów do druku. 1.2. Zakres i warunki wykonania druku i dostawy, określają szczegółowo wzory umów , które stanowią załączniki do SIWZ. 1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 7 części. Ofertę można składać na dowolną ilość części. 1.4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.

II.5) Główny kod CPV: 79.82.30.00 - Usługi drukowania i dostawy
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp tj.: naświetlenia, druku wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów poligraficznych, takich jak: plakaty A1, A3, B3, broszury, kalendarzyki, programy, teczki, zeszyty, ulotki, plakaty citylight, ulotki DL. Możliwe jest jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż termin określony dla zamówienia podstawowego, a cena nie może przekroczyć dla części A) - 1 658,28 zł netto, dla części E) - 1 500,00 zł netto, dla części F) - 1 000,00 zł netto. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości usług wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy : - część A: planowany termin realizacji zamówienia - sukcesywnie w ciągu 2020 r. - część B: planowany termin realizacji zamówienia - luty 2020 r. - część C: planowany termin realizacji zamówienia - październik 2020 r. - część D: planowany termin realizacji zamówienia - październik 2020 r. - część E: planowany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r. - część F: planowany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r. - część G: planowany termin realizacji zamówienia - październik 2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 2. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Na potrzeby oceny ofert Zamawiający żąda w przedstawienia jednego wydruku wzoru jakościowego wykonanego w technice offsetowej: Część A - plakat w formacie A1 ( format A1 + spady, jednostronne, kolor 4+0, kreda matowa 170 g, standard (bez folii i lakieru), - plakat w formacie A3 (format A3 + spady, jednostronne, kolor 4+0, kreda matowa 130 g, standard (bez folii i lakieru), - plakat w formacie B1 ( format B1 + spady, jednostronne, kolor 4+0, kreda matowa 200 g, lakier matowy lub folia). Część B - broszura ( format A5+ spady, kolor 4+4, liczba stron: 20 + okładka, papier okładki (4 strony): kreda matowa 180 g + folia lub lakier matowy, papier środka (20 stron): kreda matowa 120 g, forma scalenia: zszywki). Cześć C - kalendarzyk ( Podstawa: format po złożeniu A5, bigowany i sklejany na dole lub łączony na zamek, karton minimum 300 g, druk 4+0 + lakier offset , Kalendarium: format 110x110, 12 kartek od styczeń 2021 do grudzień 2021, papier offset 80/90 g, druk 2+0, dodatkowo podkładka pod spód, sklejone po krótszej górnej krawędzi, przyklejone do piramidki). Część D Materiał - Druk (Program /Identyfikator 15x13 cm, kolor 4+4, kreda matowa 250 g, - Teczka (format A4, kreda matowa, składana, karton 300g, okładka (przód): kreda matowa, kolor 4+0, wnętrze białe, dolna zakładka z nadrukiem na środku, zawierającym kolorowe logotypy), - Zeszyt (format A5, wnętrze: offset, kratka 5 mm, 80g, kolor 1+0, kreda matowa, okładka: przód i tył, dwustronna - wewnątrz tekst, kreda matowa, gramatura 180g-200g, kolor 4+4, liczba stron 32+4) Część E - ulotka (format A5 + spady, dwustronna, kolor 4+4, kreda matowa 170 g, standard (bez folii i lakieru)) Część F - plakat (plakat citylight, 120 cm x 180 cm, kolor 4+0, kreda dwustronnie powlekana 150 g) Część G - ulotka (format A4 + spady, składane do DL, dwustronna, kolor 4+4, kreda matowa 130 g, standard (bez folii i lakieru)). Wydruk będzie stanowił obligatoryjny wzorzec jakości druku realizowanego zamówienia w zakresie parametrów jakościowych podlegających ocenie zgodnie z punktem 15b SIWZ. Wzorzec zostanie oceniony zgodnie z kryteriami zawartymi w punkcie 15 SIWZ. Każde niezachowanie zgodności świadczonych usług wydruku w trakcie realizacji zamówienia z jakością wzorca będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 5. Oświadczenia : - oświadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (w oryginale) - załącznik nr 2, - oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa ( Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ). 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Wykonawca na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców. Oświadczenie składane w przypadku zamiaru korzystania z podwykonawców - załącznik nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Jakość nadesłanego wzorca 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-27, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: plakaty w formacie A1, A3, B1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- plakaty w formacie A1 o format A1 + spady, o jednostronne, kolor 4+0, o kreda matowa 170 g, standard (bez folii i lakieru), o nakład: 10 partii x 100 szt. o przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r. - w formacie A3 o format A3 + spady, o jednostronne, kolor 4+0, o kreda matowa 130 g, standard (bez folii i lakieru), o nakład: 7 partii x 200 szt., 2 partie x 100 szt., 3 partie x 50 szt. o przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r. - w formacie B1 o format B1 + spady, o jednostronne, kolor 4+0, o kreda matowa 200 g, lakier matowy lub folia o nakład: 100 szt. o przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r. o jakości nie gorszej niż próbka stanowiąca załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt całość nakładu do siedziby Zamawiającego. Czynność ta musi być wykonana najpóźniej do godziny 15.00 trzeciego dnia od dostarczenia Wykonawcy materiałów do druku. Zamawiający będzie dostarczać materiały do druku partiami w okresie luty - grudzień 2020 r. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający ma prawo zmniejszyć zakres zamówienia w ilości maksymalnie do 50 % ilości nakładów wskazanych w części A.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
jakość nadesłanego wzorca40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r.


Część nr: 2Nazwa: broszura
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- broszura o format A5+ spady, o kolor 4+4, o liczba stron: 20 + okładka, o papier okładki (4 strony): kreda matowa 180 g + folia lub lakier matowy, o papier środka (20 stron): kreda matowa 120 g, o forma scalenia: zszywki,, o nakład: 1500 szt. o przewidywany termin realizacji zamówienia: luty 2020 r. o jakości nie gorszej niż próbka stanowiąca załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt całość nakładu do siedziby Zamawiającego. Czynność opisana powyżej musi być wykonana najpóźniej do godziny 15.00 piątego dnia od dostarczenia Wykonawcy materiałów do druku. Zamawiający dostarczy materiały nie później niż do dnia 12 lutego 2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
jakość nadesłanego wzorca40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przewidywany termin realizacji zamówienia: luty 2020 r.


Część nr: 3Nazwa: kalendarzyk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- kalendarzyk o nakład: 3.000 szt., Podstawa: o format po złożeniu A5 o bigowany i sklejany na dole lub łączony na zamek, o karton minimum 300 g, o druk 4+0 + lakier offset Kalendarium: o format 110x110, o 12 kartek od styczeń 2021 do grudzień 2021, o papier offset 80/90 g, o druk 2+0, o dodatkowo podkładka pod spód, o sklejone po krótszej górnej krawędzi, przyklejone do piramidki, o planowany termin realizacji zamówienia - październik 2020 r. o jakości nie gorszej niż próbka stanowiąca załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt całość nakładu do siedziby Zamawiającego. Czynność opisana powyżej musi być wykonana najpóźniej do godziny 15.00 siódmego dnia od dostarczenia Wykonawcy materiałów do druku. Zamawiający dostarczy materiały do druku w październiku 2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,95
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
jakość nadesłanego wzorca40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:planowany termin realizacji zamówienia - październik 2020 r.


Część nr: 4Nazwa: Materiały
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Materiały: - Druk: Program /Identyfikator 15x13 cm o kolor 4+4, kreda matowa 250 g, o nakład 250 szt. - Teczka: format A4 o kreda matowa, składana, karton 300g, o okładka (przód): kreda matowa, kolor 4+0, o wnętrze białe, dolna zakładka z nadrukiem na środku, zawierającym kolorowe logotypy, o nakład 250 szt., - Zeszyt format A5 o wnętrze: offset, kratka 5 mm, 80g, kolor 1+0, kreda matowa, o okładka: przód i tył, dwustronna - wewnątrz tekst, kreda matowa, gramatura 180g-200g, kolor 4+4, o liczba stron 32+4, o nakład 250 szt., o planowany termin realizacji zamówienia - październik 2020 r. o jakości nie gorszej niż próbka stanowiąca załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt całość nakładu do siedziby Zamawiającego. Czynność opisana powyżej musi być wykonana najpóźniej do godziny 15.00 czwartego dnia od dostarczenia Wykonawcy materiałów do druku. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający ma prawo zmniejszyć zakres zamówienia w ilości maksymalnie do 50 % ilości nakładów wskazanych w części D.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
jakość nadesłanego wzorca40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:planowany termin realizacji zamówienia - październik 2020 r.


Część nr: 5Nazwa: ulotki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ulotki: o format A5 + spady o dwustronna, kolor 4+4, o kreda matowa 170 g, standard (bez folii i lakieru), o nakład: 5x3000 szt., 1x500 szt., 1x1000 szt. o przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r. o jakości nie gorszej niż próbka stanowiąca załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt całość nakładu do siedziby Zamawiającego. Czynność opisana powyżej musi być wykonana najpóźniej do godziny 15.00 czwartego dnia od dostarczenia Wykonawcy materiałów do druku. Zamawiający będzie dostarczać materiały do druku partiami w okresie luty - grudzień 2020 r. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający ma prawo zmniejszyć zakres zamówienia w ilości maksymalnie do 50 % ilości nakładów wskazanych w części E.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
jakość nadesłanego wzorca40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r.


Część nr: 6Nazwa: plakaty
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:plakaty: o plakaty citylight, 120 cm x 180 cm, o kolor 4+0, o kreda dwustronnie powlekana 150 g, o nakład: 5x 20 szt. o przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r. o jakości nie gorszej niż próbka stanowiąca załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt całość nakładu do siedziby Zamawiającego. Czynność opisana powyżej musi być wykonana najpóźniej do godziny 15.00 czwartego dnia od dostarczenia Wykonawcy materiałów do druku. Zamawiający będzie dostarczać materiały do druku partiami w okresie luty - grudzień 2020 r. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający ma prawo zmniejszyć zakres zamówienia w ilości maksymalnie do 20 % ilości nakładów wskazanych w części F.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
jakość nadesłanego wzorca40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 2020 r.


Część nr: 7Nazwa: ulotki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ulotki: o format A4 + spady, składane do DL, o dwustronna, kolor 4+4, kreda matowa 130 g, o standard (bez folii i lakieru), o nakład: 4.000 szt. o przewidywany termin realizacji zamówienia : październik 2020 r. o jakości nie gorszej niż próbka stanowiąca załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt całość nakładu do siedziby Zamawiającego. Czynność opisana powyżej musi być wykonana najpóźniej do godziny 15.00 trzeciego dnia od dostarczenia Wykonawcy materiałów do druku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
jakość nadesłanego wzorca40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:przewidywany termin realizacji zamówienia : październik 2020 r.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.