eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czeladź › Dostawa energii cieplnej c.o i c.w.u. do budynku Domu Pomocy Społecznej SENIOR im.Jana Kaczmarka przy ul.Szpitalnej 5A na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-12-11

Czeladź: Dostawa energii cieplnej c.o i c.w.u. do budynku Domu Pomocy Społecznej SENIOR im.Jana Kaczmarka przy ul.Szpitalnej 5A na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Numer ogłoszenia: 502404 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "SENIOR" im. Jana Kaczmarka w Czeladzi, ul. Szpitalna 5A, 41-250 Czeladź, woj. śląskie, tel. 32 2659400, faks 32 2659400 , strona internetowa http://dps.czeladz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii cieplnej c.o i c.w.u. do budynku Domu Pomocy Społecznej SENIOR im.Jana Kaczmarka przy ul.Szpitalnej 5A na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej c.o i c.w.u. do budynku DPS SENIOR im.Jana Kaczmarka w Czeladzi przy ul.Szpitalnej 5A. Moc zamówiona dla potrzeb ogólnych - 0,230 MW, orientacyjne zużycie - 90 GJ/m-ąc.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego wykonawcę o obiektywnym charakterze. Sam ustawodawca przewiduje możliwość skorzystania z tej procedury przy udzielaniu zamówienia publicznego w zakresie dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej i usługi przesyłowej lub dystrybucyjnej ciepła. Jedynym wykonawcą (monopolistą) kompleksowej dostawy ciepła jest: TAURON CIEPŁO Spółka Akcyjna, ul.Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice. W związku z powyższym jest to jedyny możliwy w tym przypadku wykonawca zamówienia publicznego w zakresie dostawy i przesyłu/dystrybucji ciepła (centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody) do ww. budynku. Biorąc pod uwagę wskazany powyżej stan faktyczny , należy stwierdzić, iż do dalszego prawidłowego funkcjonowania jednostki konieczne jest ww. zamówienie. W związku z tym należy uznać, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust1 pkt 1 lit a) ustawy Prawo zamówień Publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • TAURON CIEPŁO SPÓŁKA AKCYJNA, Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice, kraj/woj. śląskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.