eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Zabezpieczenie komory Warszawa"Ogłoszenie z dnia 2020-01-08Ogłoszenie nr 500546-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna: "Zabezpieczenie komory Warszawa"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny 00004168300000, ul. Park Kingi  1 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36, , e-mail maciej.trabka@kopalnia.pl, , faks 122 787 110.
Adres strony internetowej (URL): www.kopalniawieliczka.eu; www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Akcyjna - Górnictwo

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Sekretariat
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Zabezpieczenie komory Warszawa"
Numer referencyjny: KSW/2019/INP/129
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zabezpieczających w komorze Warszawa w podziemnej części Kopalni Soli "Wieliczka" oraz przeprowadzenie renowacji podłóg w przedmiotowej komorze, zwanych dalej "robotami górniczymi". 2. Zakres prac w ramach robót górniczych. W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany: 1) zorganizować plac (rejon) robót, 2) opracować technologię wykonywania robót, 3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych, 4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych, 5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi, 6) zapewnić obsługę mierniczą, 7) zrealizować roboty górnicze. 3. Szczególne warunki realizacji przedmiotu umowy. 3.1. Roboty przewidziane do wykonania należy rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz prowadzić na 3 zmianach przez 7 dni w tygodniu. Prace szczególnie uciążliwe należy prowadzić poza czasem prowadzenia ruchu turystycznego. 3.2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do: a) zapewnienia przesłony zabezpieczającej przed nadmiernym zapyleniem, b) zapewnienia należytego zabezpieczenia elementów wystroju komory Warszawa (drewniane podesty, schody, witryny punktów handlowych, rzeźby). Wykonawca jest w szczególności zobowiązany zastosować osłony z folii, płyt OSB, a także odkurzacze przemysłowe do wysysania zwiercin podczas wiercenia otworów kotwowych (w szczególności należy osłonić przed zapyleniem kaszty oraz szczelnie zabezpieczyć korytka przewodów żyrandoli znajdujących się pod stropem). Wykonawca jest zobowiązany wyłączyć wszystkie elementy wystroju wyrobisk z zasilania (m. in. lampy, skrzynki elektryczne), a w razie konieczności (bliskości wykonywanych robót) dokonać ich demontażu. c) zdemontowania i montażu, po zakończeniu robót górniczych, żyrandoli w komorze oraz do ich zabezpieczenia - transport żyrandoli należy wykonać we wskazane przez Zamawiającego miejsce, w pierwszej kolejności demontując i zabezpieczając kryształowe elementy wykonane z włókien PMMA. 3.3. Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji robót górniczych, Wykonawca oraz Zamawiający (przy udziale przedstawiciela Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna), przeprowadzą testy urządzeń pracujących w komorze Warszawa oraz dokonają inwentaryzacji urządzeń pracujących w komorze i elementów wystroju komory. 3.4. Do usuwania elementów stalowych (kotew, trawersów, klamer) należy stosować piły brzeszczotowe, obcęgi hydrauliczne itp. 3.5. Realizację robót zanikających (kotwienie, iniekcje górotworu itp.) Wykonawca może rozpocząć po uzgodnieniu z Zamawiającym (Dział Inwestycji i Przygotowania Robót) oraz przy jego bezpośrednim nadzorze. 3.6. Po zakończeniu prowadzenia robót górniczych, a przed rozpoczęciem renowacji podłogi, Wykonawca ma obowiązek odkurzyć komorę (m.in. ociosy, rzeźby, urządzenia elektryczne). 3.7. Przez renowację podłóg w komorze Warszawa rozumie się: 1) szlifowanie podłogi do głębokości 2mm, 2) szpachlowanie podłogi przy użyciu szpachli wodnej, 3) aplikację lakieru podkładowego, 4) utwardzenie warstwy lakieru podkładowego promieniami UV, 5) szlifowanie międzywarstwowe, 6) aplikację pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego, 7) utwardzenie pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego promieniami UV, 8) zmatowienie powierzchni podłóg, 9) aplikację drugiej warstwy lakieru nawierzchniowego, 10) utwardzanie drugiej warstwy lakieru promieniami UV. 3.8. Szpachla wodna wykorzystana do renowacji musi być: wykonana na bazie wodnej, nietoksyczna (bez zawartości toluenu i ksylenu), trudnopalna, możliwa do zastosowania w połączeniu z pozostałymi lakierami w tej specyfikacji (wymagana deklaracja). 3.9. Lakier podkładowy wykorzystany do renowacji musi być: bezbarwny, nietoksyczny, trudnopalny, utwardzający się pod wpływem promieniowania UV, w 100% z udziałem ciał stałych i natychmiastowo po utwardzeniu UV osiągający w 100 % docelowe parametry, bezrozpuszczalnikowy, możliwy do zastosowania w połączeniu z pozostałymi lakierami w tej specyfikacji (wymagana deklaracja). 3.10. Lakier nawierzchniowy wykorzystany do renowacji musi być: bezbarwny (połyskowość - głęboki mat poniżej 2 GU (GU - Gloss Unit) przy pomiarze przy 60 stopniach EC1+), utwardzający się pod wpływem promieniowania UV i natychmiastowo po utwardzeniu UV osiągający w 100 % docelowe parametry, bezrozpuszczalnikowy, antypoślizgowy (co najmniej R10), odporny na ścieranie w stopniu wysokim, nietoksyczny o bardzo niskiej emisyjności, odpowiadający kryteriom GEV oznakowany kodyfikacją EMICODE - EC1Plus, możliwy do zastosowania w połączeniu z pozostałymi w tej specyfikacji (wymagana deklaracja). 3.11. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca winien przywrócić komorę do stanu sprzed rozpoczęcia robót górniczych, to jest: odsłonić i - jeżeli były demontowane ponownie zamontować - wszystkie elementy wystroju komory, podpiąć i przetestować je elektrycznie (po zamontowaniu żyrandoli należy wykonać pomiary ochrony przeciwporażeniowej), a także odkurzyć komorę (m.in. ociosy, rzeźby, urządzenia elektryczne). 4. Wykonanie górniczych robót zabezpieczających. 4.1. Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z: 1) Zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie dobory obudowy dla wyrobisk w Kopalni Soli "Wieliczka", stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych, 2) dokumentacją projektową pod nazwą: "Projekt techniczny zabezpieczenia komory Warszawa w Kopalni Soli "Wieliczka"" z października 2019 r. opracowaną przez Fundację Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ, 3) Pozwoleniem nr 53/18 Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 28 grudnia 2018 roku, znak: DK-453-81/18, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, 4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac na wysokości z wykorzystaniem rusztowania warszawskiego w wyrobiskach podziemnych w Kopalni Soli "Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ, 5) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli "Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ, 6) Weryfikacją instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli "Wieliczka" z września 2016 r., stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ, 7) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli "Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, 8) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. 4.2. Szacunkowy zakres robót górniczych określa poniższy przedmiar: Lp. Rodzaj robót Ilość robót Jednostka miary 1) Wykonanie zabezpieczenia ociosu południowego komory obudową kotwową z kotew ze stali nierdzewnej o długości 6,0 m (z maskowaniem otworów) - 66 m, 2) Wykonanie zabezpieczenia stropu komory obudową kotwową z kotew szkłoepoksydowych o długości 10,0 m zabudowanych (z maskowaniem otworów) - 2080 m, 3) Wykonanie zabezpieczenia stropu (rozwarstwienia) komory obudową kotwową z kotew szkłoepoksydowych o długości 10,0 m - 60 m, 4) Usunięcie skorodowanych elementów stalowych w komorze - 60 szt., 5) Demontaż żyrandoli w komorze Warszawa i ich zabezpieczenie - 12 szt., 6) Montaż żyrandoli w komorze Warszawa - 12 szt., 7) Wykonanie renowacji podłóg (komora Warszawa, scena, zaplecze, antresola ze schodami, balkon) - 1 kpl. 4.3. Wykonawca może zrealizować większą ilość poszczególnego rodzaju robót określonych w przedmiarze zamieszczonym w pkt 4.2, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przewidywanej konieczności realizacji większej ilości poszczególnych rodzajów robót określonych w przedmiarze. Celem wykonania większej ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze wskazanym w pkt 4.2, niezbędne jest uprzednie dokonanie zmiany umowy zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy. 4.4. Wykonawca zrealizuje mniejszą ilość poszczególnego rodzaju robót, określonych w przedmiarze zamieszczonym w pkt 4.2, jeżeli ich wykonanie nie będzie konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie, wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.1. 5. Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób wykonujących roboty górnicze, z wyłączeniem osób dozoru ruchu zakładu, wyłącznie na podstawie umów o pracę (szczegółowe zapisy zostały zawarte w § 37 wzoru umowy). Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl .

II.5) Główny kod CPV: 45.25.55.00 - Roboty wiertnicze i górnicze
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  7   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
7

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia. 1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 7 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. 2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 3. Za datę wykonania przedmiotu umowy, określoną w pkt 1, uznaje się dzień, w którym Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru, jeżeli prace objęte zgłoszeniem w toku czynności odbioru zostały uznane za kompletne, wykonane należycie i zgodnie z umową. 4. Do terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w pkt 1, nie wlicza się czasu, w którym Zamawiający dokonuje czynności odbioru końcowego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 złotych (polisa, a w przypadku jej braku, inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty górniczej w wyrobiskach podziemnych, związanej z zabezpieczeniem lub przebudową zabytkowych komór o wysokości powyżej 6,0 m, zawierającej przynajmniej dwa rodzaje robót górniczych, polegających na wykonaniu przybierek górotworu oraz obudowy kotwowej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto, b) udokumentowanie, że kierownictwo i nadzór ogólny robót sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności kierownika działu górniczego w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli "Wieliczka", c) udokumentowanie, że bieżący dozór robót na każdej obsadzonej zmianie roboczej (prowadzenie zmiany) sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli "Wieliczka" w specjalności: - górniczej - w przypadku wykonywania robót górniczych, - elektrycznej - maszyn i urządzeń - w przypadku wykonywania robót elektrycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: WYKLUCZENIE W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanego powyżej dokumentu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, następujących dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 2) polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 złotych, 3) wykazu wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty górniczej w wyrobiskach podziemnych, związanej z zabezpieczeniem lub przebudową zabytkowych komór o wysokości powyżej 6,0 m zawierającej przynajmniej dwa rodzaje robót górniczych, polegających na wykonaniu przybierek górotworu oraz obudowy kotwowej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. 4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy wskazać, że: a) kierownictwo i nadzór ogólny robót sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności kierownika działu górniczego w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli "Wieliczka", b) bieżący dozór robót na każdej obsadzonej zmianie roboczej (prowadzenie zmiany) sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli "Wieliczka" w specjalności: - górniczej - w przypadku wykonywania robót górniczych, - elektrycznej - maszyn i urządzeń - w przypadku wykonywania robót elektrycznych. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 14 do SIWZ. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać złożone: 1) w przypadku oświadczeń - w formie oryginałów, podpisanych przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 2) w przypadku innych dokumentów - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku oferty składanej elektronicznie dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. Dokumenty w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanych powyżej oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 12 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w formie oryginału, podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. W przypadku oferty składanej elektronicznie oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. Dokumenty w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium w wysokości: 15 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2019/INP/129 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji gdy Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce "OFERTY" - poprzez wybranie polecenia "dodaj dokument". 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy, warunków realizacji przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia - w następujących przypadkach: 1) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 2) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentach, o których mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy, warunków realizacji przedmiotu umowy, które groziłyby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy użyciu dotychczasowych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu dotychczasowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 3) zwiększenia ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 9 do umowy, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, 4) zmian zakresu realizacji robót ujętych w harmonogramie finansowym stanowiącym załącznik nr 16 do umowy, wynikających z przyczyn niedotyczących Wykonawcy. 2. Oprócz okoliczności wskazanych w pkt 1, zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy. 3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w pkt 1 - 2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron umowy, roszczenia o zmianę umowy. 4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w pkt 1 - 2 każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 5. Wystąpienie, o którym mowa w pkt 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-24, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr: 75124047481111000048778501, w Banku Pekao Spółka Akcyjna z dopiskiem: "zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie KSW/2019/INP/129". 5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty. 6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie określonej w pkt 3 ppkt 2-5, musi wynikać jednoznacznie, że bank (poręczyciel, ubezpieczyciel) zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni od przekazania pisemnego żądania, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS, żądaną kwotę, do wysokości zabezpieczenia, bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania i niezależnie od jakichkolwiek zastrzeżeń Wykonawcy oraz bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione. Przedmiotem zabezpieczenia musi być należyte wykonanie umowy i wszelkich wynikających z niej obowiązków w szczególności roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym z tytułu kar umownych i odsetek.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.