eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-12-21

Ogłoszenie nr 500306092-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.

Sąd Rejonowy w Biłgoraju: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 648282-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Rejonowy w Biłgoraju, Krajowy numer identyfikacyjny 32297900000, ul. ul. Kościuszki 29, 23400 Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 685 08 07, e-mail adm@bilgoraj.sr.gov.pl, faks 84 685 08 08.
Adres strony internetowej (url): www.bilgoraj.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Sąd Powszechny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 według poniższego zestawienia: ? Powierzchnia wewnętrzna pozioma siedziby Zamawiającego to 3 253,79 m2, w tym: ? MODUŁ A - 1845,49 m2, na co składa się : A) korytarze i klatki schodowe - ok. 673,57 m2 B) powierzchnia biurowa i sale rozpraw - 878,85 m2 C) toalety - 38,85 m2 D) powierzchnia archiwum - 123,93 m2 E) pomieszczenia gospodarczo - techniczne - 113,81 m2 F) pomieszczenia socjalne - 16,48 m2 ? MODUŁ B - 1 408,30 m2, na co składa się : A) korytarze i klatki schodowe - ok. 394,70 m2 B) powierzchnia biurowa - 647,59 m2 C) toalety - 14,20 m2 D) powierzchnia archiwum - 148,23 m2 E) pomieszczenia gospodarczo - techniczne - 26,22 m2 F) pomieszczenia socjalne - 33,65 m2 G) serwerownie - 22,51 m2 H) kasa - 13,52 m2 I) kancelaria tajna - 28,95 m2. Budynek Sądu Rejonowego w Biłgoraju jest budynkiem składającym się z dwóch modułów: A i B. Moduł A (od ul. 3-go Maja) składa się z pięciu kondygnacji (włącznie z kondygnacją podziemną), natomiast moduł B (od ul. Tadeusza Kościuszki) składa się z czterech kondygnacji (włącznie z kondygnacją podziemną). Przedmiot zamówienia dotyczy usługi sprzątania na czterech kondygnacjach modułów A i B, z uwagi na fakt, iż w module A piątą kondygnację zajmuje Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, która usługi sprzątania zapewnia sobie we własnym zakresie. W Sądzie Rejonowym w Biłgoraju zatrudnionych jest 69 osób. Dziennie budynek odwiedza ok. 100 interesantów. Zamawiający wymaga, aby w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, usługi kompleksowego utrzymania czystości były świadczone przez co najmniej 5 osób w wieku poniżej 65 roku życia, w tym: - co najmniej 1 (jedna) osoba powinna sprzątać w godzinach od 13.30 do 19.30; - co najmniej 4 (cztery) osoby powinny sprzątać w godzinach od 15:30 do 19:30. Pomieszczenia kasy, księgowości, archiwów, pokój informatyka oraz serwerowni powinny być sprzątane do godz. 15:30.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90.91.92.00 - Usługi sprzątania biur


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 85440
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.W. TAKT - Jerzy Pisula,
Email wykonawcy: takt@lpi.pl
Adres pocztowy: ul. Cisowa 1, 20-703 Lublin,
Kod pocztowy: 20-703
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 85440
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85440
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 150780
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.