eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krempna › Przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych oraz szkolenia z zakresu edukacji przyrodniczej organizowanych przez Magurski Park Narodowy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 "Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego "Przybliżyć naturę".Ogłoszenie z dnia 2018-03-13Ogłoszenie nr 523877-N-2018 z dnia 2018-03-13 r.

Magurski Park Narodowy: Przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych oraz szkolenia z zakresu edukacji przyrodniczej organizowanych przez Magurski Park Narodowy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 "Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego "Przybliżyć naturę".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 "Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego "Przybliżyć naturę" - przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych oraz szkolenia z zakresu edukacji przyrodniczej.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Magurski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 180789309, ul. Krempna  59 , 38-232   Krempna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 414 099, e-mail pangryk@magurskipn.pl, faks 134 414 440.
Adres strony internetowej (URL): http://www.magurskipn.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&sk=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&sk=1


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych oraz szkolenia z zakresu edukacji przyrodniczej organizowanych przez Magurski Park Narodowy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 "Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego "Przybliżyć naturę".
Numer referencyjny: ZF-370-8/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
9


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Część 1: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Tradycyjne ogrody przydomowe i zwiększenie ich roli dla dzikich zwierząt" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku. Część 2: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Spacer entomologiczny" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku. Część 3: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Tradycyjne odmiany drzew owocowych" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku. Część 4: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów pod tytułem "Sztuka ziemi - plenerowe działanie artystyczne" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku. Część 5: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Fotografia przyrodnicza" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku. Część 6: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Spacer mykologiczny połączony z grzybobraniem" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku. Część 7: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Spacer ornitologiczny" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku. Część 8: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Ekoturystyka" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku. Część 9: Jednokrotne przeprowadzenie szkolenia z zakresu edukacji przyrodniczej dla lokalnych animatorów zatrudnionych przy żywych altanach wierzbowych. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej i będzie trwało 10 godzin. Szkolenie będzie obejmowało następujące treści: podstawy dydaktyki, edukacja ekologiczna, zasady pracy edukatora, zasady pracy z osobami niepełnosprawnymi, prezentacja trzech scenariuszy zajęć: 1. ptaki w otoczeniu człowieka, 2. zioła i tradycyjne rośliny użytkowe Beskidu Niskiego, 3. drzewa jako siedlisko życia - we współpracy z pracownikami Magurskiego Parku Narodowego. W ramach tych zajęć planowane jest wykonanie poidełek dla ptaków, hoteli dla owadów i bomb nasiennych. Termin wykonania usługi: kwiecień - czerwiec 2018 roku. Dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie z wykonawcą.

II.5) Główny kod CPV: 80.40.00.00 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  10   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-03-24   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Poszczególne części zamówienia - warsztaty i szkolenia będą sukcesywnie realizowane od 2 dekady marca do końca grudnia 2018 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która: dla części 1:- posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę o projektowaniu ogrodów i doświadczenie w urządzaniu ogrodów ekologicznych, przyjaznych zwierzętom z uwzględnieniem następujących zagadnień: o rośliny dla rodzimych zapylaczy; o kryjówki dla zwierząt w ogrodzie; o ptaki w ogrodzie; o produkcja kompostu, przemiana materii i energii, ekologiczne nawozy i środki ochrony roślin; - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co potwierdzam wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia; dla części 2: - posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk biologicznych, - posiada odpowiednią wiedzę entomologiczną i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: o rozpoznawanie leśnej entomofauny; o rola martwego drewna w świecie owadów; o rola owadów w funkcjonowaniu ekosystemów; - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co potwierdzam wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia; dla części 3: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: o walory tradycyjnych odmian drzew owocowych; o zanikanie tradycyjnych odmian drzew owocowych i znaczenie tego zjawiska dla dziedzictwa kulturowego; - posiada doświadczenie w szczepieniu drzew i potrafi zaprezentować jego technikę uczestnikom (zrazy drzew owocowych zostaną zapewnione przez Zamawiającego), - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co potwierdzam wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia; dla części 4: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, podczas których wspólnie z uczestnikami stworzy instalację z naturalnych materiałów, z uwzględnieniem specyficznych cech lokalnego krajobrazu; - posiada doświadczenie w tworzeniu instalacji w stylu land-art.; - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co potwierdzam wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia; dla części 5: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad budowania kompozycji, sprzętu fotograficznego i umiejętności jego obsługi, do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: o techniczne aspekty fotografii; o plener fotografii przyrodniczej; o zdjęcia makro i krajobrazy; - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co potwierdzam wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia; dla części 6: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę mykologiczną i umiejętności z zakresu rozpoznawania grzybów jadalnych, trujących, chronionych i związanych z martwym drewnem, do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat; - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co potwierdzam wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia; dla części 7: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę ornitologiczną i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: o rozpoznawanie lokalnie występujących ptaków na podstawie wyglądu i odgłosów; - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co potwierdzam wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia; dla części 8: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę z zakresu turystyki do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: o rola ekoturystyki we współczesnym świecie; o prawne, finansowe, społeczne i przyrodnicze aspekty ekoturystyki; o wspólne wykonanie (z uczestnikami warsztatów) projektu działalności ekoturystycznej na danym terenie; - posiada odpowiednie doświadczenie w wykorzystaniu potencjału miejsc cennych przyrodniczo w rozwoju lokalnych społeczności; - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co potwierdzam wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia; d części 9: - posiada wykształcenie wyższe, - posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia szkolenia z zakresu edukacji przyrodniczej z uwzględnieniem następujących zagadnień: podstawy dydaktyki, edukacja ekologiczna, zasady pracy edukatora, zasady pracy z osobami niepełnosprawnymi, ptaki w otoczeniu człowieka, zioła i tradycyjne rośliny użytkowe Beskidu Niskiego, drzewa jako siedlisko życia; - posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą, co potwierdzam wskazując temat ostatnio przeprowadzonych zajęć wraz ze wskazaniem okoliczności ich przeprowadzenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. 2. Wykonawca wraz z ofertą składa dla każdej z poszczególnych części (od 1 do 9) - Konspekt warsztatów (max. 300 słów). Konspekt powinien zawierać ramowy plan warsztatów, opis głównego celu oraz opis poszczególnych zagadnień realizowanych w trakcie trwania warsztatów wraz z metodami i formami pracy, które będą zastosowane do ich przedstawienia. Konspekt powinien w układzie chronologicznym zaprezentować przebieg zajęć oraz zaprezentować elementy będące częścią warsztatową. 3. Dla części 9 wykonawca składa konspekt dla jednych warsztatów realizowanych w ramach szkolenia z zakresu edukacji przyrodniczej pt.: "Zasady pracy z osobami niepełnosprawnymi - warsztaty praktyczne". Wymienione wyżej elementy, które stanowią integralną część oferty oceniane będą w ramach kryterium oceny ofert, a w przypadku kiedy nie zostaną załączone do oferty (nie będą podlegały uzupełnieniu) - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. - treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej. 6. Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. 7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 p.z.p., Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 p.z.p., Zamawiający nie przewiduje wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 p.z.p. 9. Jeżeli jednak będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a p.z.p lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 11. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a p.z.p. składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 13. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 14. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 15. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy oraz klauzula "za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 16. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Tak
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
3
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zawrze umowę ramową z maksymalnie trzema Wykonawcami w zakresie dotyczącym każdej części zamówienia, wyłonionymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej wykonawców. 2. Po podpisaniu umowy ramowej Zamawiający będzie udzielał zamówień zwanych dalej zamówieniami jednostkowymi bądź umowami jednostkowymi. 3. Wykonawca zamówienia jednostkowego zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu negocjacji w przypadku gdy umowa ramowa zostanie podpisana z jednym Wykonawcą lub składania ofert jeżeli umowa ramowa zostanie podpisana z dwoma i więcej Wykonawcami. Umowa ramowa zostanie zawarta na okres do 31 grudnia 2018 r. Zamawiający na minimum 3 dni przed planowanym podpisaniem umowy jednostkowej przekaże wszystkim Wykonawcom, z którymi została podpisana umowa ramowa w zakresie dotyczącym poszczególnych części zamówienia, zaproszenie do negocjacji, jeżeli umowa będzie podpisana z jednym wykonawcą, albo do składania ofert, jeżeli umowa ramowa zostanie zawarta z więcej niż jednym Wykonawcą.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto oferty60,00
atrakcyjność zaproponowanego konspektu warsztatów40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie, adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę Umowy. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT. 4. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności: a) zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy, c) zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 3018-03-21, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Tradycyjne ogrody przydomowe i zwiększenie ich roli dla dzikich zwierząt" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Tradycyjne ogrody przydomowe i zwiększenie ich roli dla dzikich zwierząt" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: o rośliny dla rodzimych zapylaczy; o kryjówki dla zwierząt w ogrodzie; o ptaki w ogrodzie; o produkcja kompostu, przemiana materii i energii, ekologiczne nawozy i środki ochrony roślin. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80040000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
atrakcyjność zaproponowanego konspektu warsztatów40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 2Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Spacer entomologiczny" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Spacer entomologiczny" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: o rozpoznawanie leśnej entomofauny; o rola martwego drewna w świecie owadów; o rola owadów w funkcjonowaniu ekosystemów. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80040000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
atrakcyjność zaproponowanego konspektu warsztatów40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 3Nazwa: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Tradycyjne odmiany drzew owocowych" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Tradycyjne odmiany drzew owocowych" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: o walory tradycyjnych odmian drzew owocowych; o zanikanie tradycyjnych odmian drzew owocowych i znaczenie tego zjawiska dla dziedzictwa kulturowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
atrakcyjność zaproponowanego konspektu warsztatów40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 4Nazwa: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów pod tytułem "Sztuka ziemi - plenerowe działanie artystyczne" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów pod tytułem "Sztuka ziemi - plenerowe działanie artystyczne" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. W trakcie warsztatów wykonawca wspólnie z uczestnikami stworzy instalację z naturalnych materiałów, z uwzględnieniem specyficznych cech lokalnego krajobrazu w stylu land-art. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
atrakcyjność zaproponowanego konspektu warsztatów40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 5Nazwa: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Fotografia przyrodnicza" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Fotografia przyrodnicza" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowegoz uwzględnieniem następujących zagadnień: o techniczne aspekty fotografii; o plener fotografii przyrodniczej; o zdjęcia makro i krajobrazy. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
atrakcyjność zaproponowanego konspektu warsztatów40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 6Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Spacer mykologiczny połączony z grzybobraniem" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Spacer mykologiczny połączony z grzybobraniem" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
atrakcyjność zaproponowanego konspektu warsztatów40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 7Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Spacer ornitologiczny" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Spacer ornitologiczny" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: o rozpoznawanie lokalnie występujących ptaków na podstawie wyglądu i odgłosów. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-03-24
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
atrakcyjność zaproponowanego konspektu warsztatów40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 8Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Ekoturystyka" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem "Ekoturystyka" na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: o rola ekoturystyki we współczesnym świecie o prawne, finansowe, społeczne i przyrodnicze aspekty ekoturystyki o wspólne wykonanie (z uczestnikami warsztatów) projektu działalności ekoturystycznej na danym terenie. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2018 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
atrakcyjność zaproponowanego konspektu warsztatów40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 9Nazwa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu edukacji przyrodniczej dla lokalnych animatorów zatrudnionych przy żywych altanach wierzbowych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jednokrotne przeprowadzenie szkolenia z zakresu edukacji przyrodniczej dla lokalnych animatorów zatrudnionych przy żywych altanach wierzbowych z uwzględnieniem następujących zagadnień: podstawy dydaktyki, edukacja ekologiczna, zasady pracy edukatora, zasady pracy z osobami niepełnosprawnymi, ptaki w otoczeniu człowieka, zioła i tradycyjne rośliny użytkowe Beskidu Niskiego, drzewa jako siedlisko życia. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej i będzie trwało 10 godzin. Szkolenie będzie obejmowało następujące treści: podstawy dydaktyki, edukacja ekologiczna, zasady pracy edukatora, zasady pracy z osobami niepełnosprawnymi, prezentacja trzech scenariuszy zajęć: 1. ptaki w otoczeniu człowieka, 2. zioła i tradycyjne rośliny użytkowe Beskidu Niskiego, 3. drzewa jako siedlisko życia - we współpracy z pracownikami Magurskiego Parku Narodowego. W ramach tych zajęć planowane jest wykonanie poidełek dla ptaków, hoteli dla owadów i bomb nasiennych. Termin wykonania usługi: kwiecień - czerwiec 2018 r. Dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie z wykonawcą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
atrakcyjność zaproponowanego konspektu warsztatów40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.