eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boruja Kościelna i Przyłęk.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-06-24

Ogłoszenie nr 500144343-N-2018 z dnia 24-06-2018 r.

Urząd Miejski: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boruja Kościelna i Przyłęk.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 557237-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 52693700000, ul. ul. Poznańska 33, 64300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 4426600, 4426641, e-mail zamowienia@nowytomysl.pl, faks 614 422 754.
Adres strony internetowej (url): www.nowytomysl.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boruja Kościelna i Przyłęk.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boruja Kościelna i Przyłęk

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamo?wienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos?ci Boruja Kos?cielna i Przyłe?k. 4.2. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnien? i opinii dla dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos?ci Boruja Kos?cielna i Przyłe?k z podziałem na dwa zadania obejmuje: Zadanie I - Siec? kanalizacji sanitarnej w Borui Kos?cielnej z podziałem na siedem obszaro?w (zakresy zgodnie z zała?cznikiem graficznym) obejmuja?ce: siec? kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, siec? kanalizacji sanitarnej cis?nieniowej, przepompownie? s?cieko?w wraz z zagospodarowaniem terenu pompowni, przykanaliki do granic posesji (sposo?b zakon?czenia zgodny z warunkami gestora sieci), zasilanie pompowni s?cieko?w, (zgodnie z warunkami gestora sieci), W/w termin dotyczy przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z potwierdzeniem złoz?enia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe?. Zadanie II - Siec? kanalizacji sanitarnej w Przyłe?ku (zakres zgodny z zała?cznikiem graficznym) obejmuja?ce: siec? kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, siec? kanalizacji sanitarnej cis?nieniowej, przepompownie? s?cieko?w wraz z zagospodarowaniem terenu pompowni, przykanaliki do granic posesji (sposo?b zakon?czenia zgodny z warunkami gestora sieci), zasilanie pompowni s?cieko?w, (zgodnie z warunkami gestora sieci), W/w termin dotyczy przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z potwierdzeniem złoz?enia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe?. 4.3. Całos?c? zamo?wienia została szczego?łowo okres?lona w Szczego?łowym Opisie Przedmiotu Zamo?wienia zała?cznik nr 5 do SIWZ oraz warunkach projektu Umowy zała?cznik nr 6 SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7


Dodatkowe kody CPV: 71220000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 124654.47
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EKO AUDYT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. R. Traugutta 69/1
Kod pocztowy: 50-417
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 118326.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 118326.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147600.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.