eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorlice › "Dostawa samochodu do przewozu wody pitnej wraz z cysterną, skrzyni do przewozu materiałów sypkich oraz dwóch cystern - przyczep do przewozu wody pitnej dla projektu "Wsparcie służb ratowniczych"" w podziale na części.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-09-28

Ogłoszenie nr 500035330-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej: "Dostawa samochodu do przewozu wody pitnej wraz z cysterną, skrzyni do przewozu materiałów sypkich oraz dwóch cystern - przyczep do przewozu wody pitnej dla projektu "Wsparcie służb ratowniczych"" w podziale na części.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Wsparcie służb ratowniczych" w ramach Poddziałania 5.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 566819-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, Krajowy numer identyfikacyjny 49058341800000, ul. ul. Jagiełły 10, 38300 Gorlice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 352 43 06, e-mail zwiazekgmin@interia.pl, faks 18 352 43 06.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Dostawa samochodu do przewozu wody pitnej wraz z cysterną, skrzyni do przewozu materiałów sypkich oraz dwóch cystern - przyczep do przewozu wody pitnej dla projektu "Wsparcie służb ratowniczych"" w podziale na części.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZGZG.PN.3.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu do przewozu wody pitnej wraz z cysterną, skrzyni do przewozu materiałów sypkich oraz dwóch cystern - przyczep do przewozu wody pitnej, tj. a) samochód do przewozu wody pitnej wraz z urządzeniem hakowym o podwoziu dwuosiowym 1 szt. (dla OSP Libusza) - zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia nr 1, b) skrzynia do przewozu materiałów sypkich - 1 szt. - zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia nr 2, c) cysterna - przyczepa do przewozu wody pitnej o pojemności 3000 l - 2 szt. (dla OSP Wójtowa, Lipinki) - zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia nr 3.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 34.13.31.00 - Cysterny


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Negocjacje z ogłoszeniem

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa samochodu do przewozu wody pitnej wraz z cysterną

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa skrzyni do przewozu materiałów sypkich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11300
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Małopolskie Centrum Komunalne Omega Tomasz Janowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Św. Prokopa 29
Kod pocztowy: 32-851
Miejscowość: Jadowniki
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13899
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13899
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39360
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa dwóch cystern - przyczep do przewozu wody pitnej

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.