eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Dokumentacja przyszłościowa na zadanie pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków penitencjarnych, budynku gospodarczego oraz budynku administracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-09-06

Ogłoszenie nr 500024366-N-2017 z dnia 06-09-2017 r.

Zakład Karny w Stargardzie: Dokumentacja przyszłościowa na zadanie pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków penitencjarnych, budynku gospodarczego oraz budynku administracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 572991-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Karny w Stargardzie, Krajowy numer identyfikacyjny 000320420, ul. Al. Żołnierza 42, 73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 763 160, e-mail dkw_stargard@sw.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.zp.sw.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Zakład Karny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dokumentacja przyszłościowa na zadanie pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków penitencjarnych, budynku gospodarczego oraz budynku administracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

2232.006.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej: a) budowę dwóch budynków penitencjarnych typu "CZERWONY BÓR" (dokumentacja projektowa w posiadaniu Zamawiającego) wraz z placami spacerowymi i zagospodarowaniem terenu, b) budowę budynku administracyjnego z wartownia i szatnią dla funkcjonariuszy, wraz z zagospodarowaniem terenu, c) budowę budynku gospodarczego z kuchnia, pralnią, rozdzielnią NN, magazynami depozytowymi oraz zagospodarowaniem terenu, d) przebudowa istniejącej kotłowni gazowej na potrzeby nowopowstałych budynków, zasilających je w energię cieplną na potrzeby c.o. oraz c.w.u. Na wszystkie zaprojektowane obiekty budowlane należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6


Dodatkowe kody CPV: 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 331264.68
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Pracownia Projektowa ARANŻ-BUD dr inż. Eryk Dayeh
Email wykonawcy: aranzbud@wp.pl
Adres pocztowy: ul.P. Skargi 3/1
Kod pocztowy: 65-416
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 381900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 381900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 664200.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.