eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mosty › Usługa przygotowania i dostarczania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Mostach w dni zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu 9.1.2 Rozwinąć skrzydła

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-12-06

Mosty: Usługa przygotowania i dostarczania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Mostach w dni zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu 9.1.2 Rozwinąć skrzydła
Numer ogłoszenia: 495838 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych w Mostach , Mosty 4, 72-132 Mosty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 418 12 11, 509 600 473, faks 91 418 12 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspmosty.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i dostarczania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Mostach w dni zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu 9.1.2 Rozwinąć skrzydła.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowania i dostarczania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Mostach w dni zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu 9.1.2 Rozwinąć skrzydła. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie posiłków dla uczniów. Posiłek dla każdego z uczniów musi składać się z: a) pełnoziarnistej kanapki z: wysoko gatunkowymi wędlinami lub żółtym serem lub białym serem z dodatkiem warzyw; b) wysoko gatunkowego soku owocowego lub owocowo-warzywnego w kartoniku lub zakręcanej butelce o pojemności minimum 0,2L; c) wysoko gatunkowego jogurtu lub serka w opakowaniu minimum 125g d) owocu lub warzywa. 2) Posiłki muszą być zróżnicowane i w ramach 1 tygodnia (poniedziałek-piątek) nie mogą się powtarzać. 3) Wykonawca zapewni taki sam posiłek dla każdego z uczniów w danym dniu. 4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków codziennie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku oraz raz w miesiącu w sobotę z wyłączeniem dni wolnych od zajęć (święta itp.) O dniach wolnych Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego z 7- dniowym wyprzedzeniem. 5) Przewidywana liczba posiłków w okresie realizacji umowy: 19 198 ; Liczba ta może ulec zmianie o 5%. 6) Dokładną liczbę posiłków w poszczególne dni tygodnia Zamawiający przedstawi Wykonawcy na piśmie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć pozalekcyjnych w danym roku szkolnym. 7) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków do siedziby szkoły w godzinach 13:00 - 13:10. 8) O wszelkich zmianach w harmonogramie dostaw Zamawiający informować będzie Wykonawcę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 3.10.Przygotowywane posiłki muszą posiadać odpowiednią wartość energetyczną, zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami sanitarnymi. 9) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczania posiłków z zachowaniem zasad systemu HACCP, czyli Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej. 10)Posiłki mają być przygotowane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w Ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t.: Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.), w szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do pobierania i przechowywania próbek dostarczonej żywności zgodnie z zapisami w/w ustawy i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 11) Wykonawca będzie dostarczał posiłki na własny koszt, własnym transportem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.12.00 - Usługi dowożenia posiłków 55.52.00.00 - Usługi dostarczania posiłków 55.32.10.00 - Usługi przygotowywania posiłków .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, iż posiada doświadczenie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, co najmniej dwóch usług przygotowania i dowozu posiłków o wartości minimum 30.000 zł każda. Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie dwóch usług przygotowania i dowozu posiłków o wartości minimum 30.000 zł każda. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy przygotowany- zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2.Jeżeli Wykonawca ma zamiar korzystać z cudzych zasobów w zakresie dysponowania wiedzą i doświadczeniem innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie (sporządzone według załącznika nr 5 do SIWZ); 3. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

IZamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy : Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: 1) konieczności przesunięcia terminów realizacji zajęć. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia w następujący sposób: 1) zmiana godzin dostawy posiłków w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć, 2) zmiana miejsca świadczenia usługi w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł z przyczyn losowych zapewnić miejsca wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie z przyczyn od siebie niezależnych, a jednocześnie będzie miał możliwość zapewnienia innego miejsca świadczenia usługi. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zspmosty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Publicznych w Mostach, Mosty 4, 72-132 Mosty, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012 godzina 09:45, miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Mostach, Mosty 4, 72-132 Mosty, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.