eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mosty › Usługa przygotowania i dostarczania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Mostach w dni zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu 9.1.2 Rozwinąć skrzydła

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-12

Mosty: Usługa przygotowania i dostarczania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Mostach w dni zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu 9.1.2 Rozwinąć skrzydła
Numer ogłoszenia: 18082 - 2013; data zamieszczenia: 12.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 495838 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych w Mostach, Mosty 4, 72-132 Mosty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 418 12 11, 509 600 473, faks 91 418 12 11.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i dostarczania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Mostach w dni zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu 9.1.2 Rozwinąć skrzydła.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowania i dostarczania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Mostach w dni zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu 9.1.2 Rozwinąć skrzydła. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie posiłków dla uczniów. Posiłek dla każdego z uczniów musi składać się z: a) pełnoziarnistej kanapki z: wysoko gatunkowymi wędlinami lub żółtym serem lub białym serem z dodatkiem warzyw; b) wysoko gatunkowego soku owocowego lub owocowo-warzywnego w kartoniku lub zakręcanej butelce o pojemności minimum 0,2L; c) wysoko gatunkowego jogurtu lub serka w opakowaniu minimum 125g d) owocu lub warzywa. 2) Posiłki muszą być zróżnicowane i w ramach 1 tygodnia (poniedziałek-piątek) nie mogą się powtarzać. 3) Wykonawca zapewni taki sam posiłek dla każdego z uczniów w danym dniu. 4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków codziennie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku oraz raz w miesiącu w sobotę z wyłączeniem dni wolnych od zajęć (święta itp.) O dniach wolnych Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego z 7- dniowym wyprzedzeniem. 5) Przewidywana liczba posiłków w okresie realizacji umowy: 19 198 ; Liczba ta może ulec zmianie o 5%. 6) Dokładną liczbę posiłków w poszczególne dni tygodnia Zamawiający przedstawi Wykonawcy na piśmie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć pozalekcyjnych w danym roku szkolnym. 7) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków do siedziby szkoły w godzinach 13:00 - 13:10. 8) O wszelkich zmianach w harmonogramie dostaw Zamawiający informować będzie Wykonawcę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 3.10.Przygotowywane posiłki muszą posiadać odpowiednią wartość energetyczną, zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami sanitarnymi. 9) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczania posiłków z zachowaniem zasad systemu HACCP, czyli Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej. 10)Posiłki mają być przygotowane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w Ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t.: Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.), w szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do pobierania i przechowywania próbek dostarczonej żywności zgodnie z zapisami w/w ustawy i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 11) Wykonawca będzie dostarczał posiłki na własny koszt, własnym transportem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.12.00 - Usługi dowożenia posiłków 55.52.00.00 - Usługi dostarczania posiłków 55.32.10.00 - Usługi przygotowywania posiłków .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GAMA Artur A. Modlibowski, ul. 9-go Maja 7/61, 70-136 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106655,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 86391,00

  • Oferta z najniższą ceną: 86391,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109428,60

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.