eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mosty › Transport uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu PO KL 9.1.2 Rozwinąć skrzydła

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-12-02

Mosty: Transport uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu PO KL 9.1.2 Rozwinąć skrzydła
Numer ogłoszenia: 484152 - 2012; data zamieszczenia: 02.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych w Mostach , Mosty 4, 72-132 Mosty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 418 12 11, 509 600 473, faks 91 418 12 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspmosty.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu PO KL 9.1.2 Rozwinąć skrzydła.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe polegające na dowiezieniu uczniów z miejscowości zamieszkania do szkoły oraz odwiezieniu uczniów ze szkoły do miejscowości zamieszkania w dni, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu PO KL Rozwinąć skrzydła dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach wyłączając dni wolne od nauki określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) usługi transportowe polegające na dowiezieniu uczniów z miejscowości zamieszkania do szkoły oraz odwiezieniu uczniów ze szkoły do miejscowości zamieszkania w dni, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu Rozwinąć skrzydła dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach, wyłączając dni wolne od nauki określone w rozporządzeniu MENiS dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 2) Czas przewozu uczniów nie może przekroczyć 60 minut. 3) Trasa dowozu obejmuje: Budno, Imno, Mosty-szkoła, Mosty Osiedle, Mosty-szkoła, Burowo, Mosty-szkoła, Danowo, Mosty-szkoła. 4) Trasa odwozu obejmuje: Mosty-szkoła, Mosty Osiedle, Burowo, Danowo, Imno, Budno. 5)Odwozy będą się odbywały w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku 2 razy dziennie oraz raz w miesiącu w sobotę. 6)Dowozy będą się odbywały raz w miesiącu w sobotę. 7)Długość trasy dwóch odwozów wynosi 42,75 km. Długość trasy dowozu wynosi 21,5 km. 8)Dzieci wsiadają i wysiadają na wyznaczonych przystankach, których wykaz Zamawiający przedstawi Wykonawcy 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zdania. 9)Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy harmonogram przewozu uczniów najpóźniej 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz imienne listy uczniów zawierające imię i nazwisko ucznia oraz miejsce jego zamieszkania. 10)Przewidywana maksymalna liczba uczniów w trakcie jednego przewozu - do 50. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczniów w poszczególne dni. 11)Zamawiający zapewni opiekuna dzieci podczas przewozu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00 - (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 60.11.20.00 - (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, iż posiada aktualną licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007r., Nr 125, poz.874 z późn. zm.).Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, iż posiada doświadczenie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, co najmniej dwóch usług w zakresie przewozu osób o wartości minimum 50.000 zł każda. Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie dwóch usług o wartości minimum 50.000 zł każda.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. co najmniej dwoma autobusami spełniającymi wymogi określone w paragrafie 18 ust.1, paragraf 21 i paragraf 22 ust. 1 pkt 5 z zastrzeżeniem paragrafu 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz.262 z późn. zm.) oraz posiadającymi aktualny przegląd techniczny. Każdy z pojazdów musi posiadać minimum 44 miejsca siedzące.Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające ważne prawo jazdy odpowiednie do kategorii prowadzenia autobusu oraz posiadające minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu autobusu.Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Jeżeli Wykonawca ma zamiar korzystać z cudzych zasobów w zakresie dysponowania wiedzą i doświadczeniem innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie (sporządzone według załącznika nr 6 do SIWZ); 2. Jeżeli Wykonawca ma zamiar korzystać z cudzych zasobów w zakresie dysponowania osobami to ma załączyć do oferty zobowiązanie innego podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy osoby na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ; 3.Jeżeli Wykonawca ma zamiar korzystać z cudzych zasobów w zakresie dysponowania zasobami technicznymi do wykonania zamówienia innych podmiotów- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów technicznych na okres realizacji zamówienia, zawierające listę potencjału technicznego, który zostanie przez ten podmiot udostępniony (sporządzone według załącznika nr 8 do SIWZ) 4.Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 5. Formularz ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w umowie zawartej z Wykonawcą nie wykraczającej poza przedmiot zamówienia. Zmiany mogą być wprowadzone, jeżeli wystąpią niżej wymienione okoliczności: a) w sytuacji wystąpienia robót drogowych lub innych przeszkód drogowych uniemożliwiających jazdę dotychczas ustaloną trasą, Zamawiający za porozumieniem z Wykonawcą ustali nowe trasy przejazdów; b) w sytuacji zmiany planu lekcji w szkole, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ustali nowe godziny przewozu uczniów. c) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia terminu umowy na realizację zajęć w uzgodnieniu z WUP. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia w następujący sposób: 1) zmiana osób wykonujących zamówienie będących w dyspozycji Wykonawcy, które będą realizowały przedmiot zamówienia na inne osoby pod warunkiem, że osoby te będą się legitymowały co najmniej takimi samymi (lub równoważnymi) uprawnieniami i kwalifikacjami oraz będą posiadać doświadczenie w minimalnym zakresie, jak wskazano w warunkach udziału w postepowaniu w stosunku do osób. 2) Zmiana miejsca świadczenia usługi w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł z przyczyn losowych zapewnić miejsca wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie z przyczyn od siebie niezależnych, a jednocześnie będzie miał możliwość zapewnienia innego miejsca świadczenia usługi. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, c)udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, d)udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zspmosty.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Publicznych w Mostach, Mosty 4, 72-132 Mosty, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2012 godzina 09:45, miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Mostach, Mosty 4, 72-132 Mosty, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.