eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mosty › Transport uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu PO KL 9.1.2 Rozwinąć skrzydła

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-12

Mosty: Transport uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu PO KL 9.1.2 Rozwinąć skrzydła
Numer ogłoszenia: 18078 - 2013; data zamieszczenia: 12.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 484152 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych w Mostach, Mosty 4, 72-132 Mosty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 418 12 11, 509 600 473, faks 91 418 12 11.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu PO KL 9.1.2 Rozwinąć skrzydła.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe polegające na dowiezieniu uczniów z miejscowości zamieszkania do szkoły oraz odwiezieniu uczniów ze szkoły do miejscowości zamieszkania w dni, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu PO KL Rozwinąć skrzydła dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach wyłączając dni wolne od nauki określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) usługi transportowe polegające na dowiezieniu uczniów z miejscowości zamieszkania do szkoły oraz odwiezieniu uczniów ze szkoły do miejscowości zamieszkania w dni, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu Rozwinąć skrzydła dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach, wyłączając dni wolne od nauki określone w rozporządzeniu MENiS dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 2) Czas przewozu uczniów nie może przekroczyć 60 minut. 3) Trasa dowozu obejmuje: Budno, Imno, Mosty-szkoła, Mosty Osiedle, Mosty-szkoła, Burowo, Mosty-szkoła, Danowo, Mosty-szkoła. 4) Trasa odwozu obejmuje: Mosty-szkoła, Mosty Osiedle, Burowo, Danowo, Imno, Budno. 5)Odwozy będą się odbywały w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku 2 razy dziennie oraz raz w miesiącu w sobotę. 6)Dowozy będą się odbywały raz w miesiącu w sobotę. 7)Długość trasy dwóch odwozów wynosi 42,75 km. Długość trasy dowozu wynosi 21,5 km. 8)Dzieci wsiadają i wysiadają na wyznaczonych przystankach, których wykaz Zamawiający przedstawi Wykonawcy 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zdania. 9)Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy harmonogram przewozu uczniów najpóźniej 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz imienne listy uczniów zawierające imię i nazwisko ucznia oraz miejsce jego zamieszkania. 10)Przewidywana maksymalna liczba uczniów w trakcie jednego przewozu - do 50. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczniów w poszczególne dni. 11)Zamawiający zapewni opiekuna dzieci podczas przewozu...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00 - (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 60.11.20.00 - (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68985,68

  • Oferta z najniższą ceną: 68985,68 / Oferta z najwyższą ceną: 89856,05

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.