eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Świadczenie usług prawnychOgłoszenie z dnia 2009-03-02

Wrocław: Świadczenie usług prawnych
Numer ogłoszenia: 46044 - 2009; data zamieszczenia: 02.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 77 10 905, faks 0-71 77 10 904.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług prawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kancelaria będzie świadczyła na rzecz Zamawiającego w szczególności następujące usługi prawne: a) kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych przygotowywanych i prowadzonych przez Spółkę, na zlecenie Gminy Wrocław; b) obsługa prawna postępowań przetargowych przeprowadzanych przez Zamawiającego w trybie zamówień publicznych, przetargu cywilnego i innych, na każdym etapie procedury, w tym przygotowywanie całego procesu przetargowego, dokumentacji przetargowej, organizacja posiedzeń komisji, reprezentacja przed UZP; c) wydawanie opinii, interpretacji oraz informacji prawnych we wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem prawa obowiązującego w Polsce oraz Wspólnocie Europejskiej; d) przygotowywanie projektów uchwał organów spółki, doradztwo i uczestniczenie w obradach organów spółki; e) przygotowywanie oraz weryfikowanie projektów umów typowych i nietypowych, których stroną ma być Spółka, bądź podmioty od niej zależne lub współpracujące, w tym wzorów umów oraz umów standardowych; f) obsługa prawna procesów negocjacji umów; g) inne usługi prawne, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Spółkę..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 60000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 60000
  • Oferta z najniższą ceną: 60000 oferta z najwyższą ceną: 60000
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.