eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czechowice-Dziedzice › Dostawa urządzeń, narządzi i materiałów stanowiących wyposażenie warsztatowe Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-11-13

Czechowice-Dziedzice: Dostawa urządzeń, narządzi i materiałów stanowiących wyposażenie warsztatowe Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach
Numer ogłoszenia: 447078 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. , ul. Nad Białką 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. +48 32 779 60 00, faks +48 32 779 60 99.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scntpl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń, narządzi i materiałów stanowiących wyposażenie warsztatowe Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1: Dostawa narzędzi ręcznych Zadanie nr 2: Dostawa elektronarzędzi stacjonarnych Zadanie nr 3-Dostawa narzędzi pneumatycznych Zadanie nr 4- Dostawa wyposażenia autoklawów Zadanie nr 5- Dostawa czujników temperatury elementów maszyn i urządzeń Zadanie nr 6- Dostawa innego wyposażenia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.10.00-5, 42.63.00.00-1, 42.67.70.00-2, 42.65.00.00-7, 44.17.40.00-0, 38.42.51.00-1, 42.13.11.45-4, 38.30.00.00-8, 30.23.74.75-9, 34.92.84.80-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełnienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełnienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełnienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełnienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełnienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

18.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a) wysokości wynagrodzenia w przypadku: zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy (zwiększenia wynagrodzenia), b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, przez okres równy okresowi trwania przeszkody, gdy jest ona spowodowana: następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.scntpl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 25..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2012 godzina 14:00, miejsce: Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 25..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dostwa będzie finansowana ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 5.3 wspieranie ośrodków innowacyjności -na lata 2007-2013. Stąd też będzie ona poddana reżimowi umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Wdrażającą..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Dostawa narzędzi ręcznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa narzędzi ręcznych w tym m. innymi dostawa: 1. Wózków narzędziowych - kpl.3 2. Frezów obrotowych ze stali szybkotnącej -po kpl.6 3. Zestawu narzędzi izolowanych elektrycznie 1000V zgodnie z normą EN 60900 w torbie narzędziowej- kpl.1 4. Imadeł- kpl.4 5. Zestawów narzędzi- kluczy(różnych rodzajów) - kpl.1 6. Pilników warsztatowych (różnych rodzajów)- kpl.10 7. Zestawu gwintowników - kpl. 1 8. Zestawu wierteł -kpl.1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.10.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa elektronarzędzi stacjonarnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa elektronarzędzi stacjonarnych w tym dostawa: 1.Ramieniowej piły taśmowej do rur, prętów i profili stalowych z własnym stołem - kpl.1 2.Szlifierki-ostrzałki do wierteł i noży tokarskich z wolnostojącą podstawą-kpl.2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.67.70.00-2, 42.65.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa narzędzi pneumatycznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa narzędzi pneumatycznych w tym m.innymi dostawa: 1. Wiertarki pistoletowej - kpl.10 2. Wiertarki kątowej - kpl. 8 3. Polerki - kpl. 10 4. Szlifierki kątowej -kpl.4 5. Szlifierki - kpl.6 6. Pilarki krążkowej - kpl.2 7. Pilarki krążkowej - kpl.1 8. Węży przepływowych min. 21l-s;dł.5 m - kpl.5 9. Złączek do stacji z gwintem wew. Stacji ?- szt.15 10. Złącza pełnego przepływu z gwintem wlotu powietrza ? - szt. 34 11. Złącza pełnego przepływu z gwintem wlotu powietrza 3/8 - szt. 7.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.67.70.00-2, 42.65.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa wyposażenie autoklawów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenie autoklawów - wg specyfikacji określonej w Załącznika nr 1 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.17.40.00-0, 38.42.51.00-1, 42.13.11.45-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa czujników temperatury elementów maszyn i urządzeń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa czujników temperatury elementów maszyn i urządzeń w tym dostawa: 1.Czujników temperatury -szt. 36 2.gniazda termoelektrycznego- szt. 36.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8, 30.23.74.75-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa innego wyposażenie warsztatowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa innego wyposażenie warsztatowego w tym dostawa: 1. Stojak, koziołek, kobyłka - szt. 6 2. Stojak na czyściwo- szt. 10 3. Wózek do sprzątania dwuwiadrowy - kpl.1 4. Stelaż płaski -szt.1 5. Kij do mopa - szt.1 6. Zbierak do wody w lekkiej, metalowej oprawie - szt. 2 7. Kosze na odpady biurowe 35 l.- szt. 8 8. Kosze na odpady przemysłowe 100l.- szt. 20 9. Pojemnik na odpady z obróbki skrawaniem, metalowy minimum 120l- szt. 3 10. Zmiotka ręczna duża - szt. 3 11. Zestaw do sprzątania warsztatu (miotła +łopata) - kpl.5 12. Ręczna odwijarka do taśmy polipropylenowej - kpl.1 13. Ręczna odwijarka do foli rozciągliwej- szt. 7 14. Ręczna polietylenowa folia rozciągliwa - szt. 30.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.