eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nakło nad Notecią › Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych Powiatu nakielskiego o nazwie Nowoczesny handlowiec

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-10-19

Nakło nad Notecią: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych Powiatu nakielskiego o nazwie Nowoczesny handlowiec
Numer ogłoszenia: 409364 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237902 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 386 76 10, faks 0-52 386 76 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych Powiatu nakielskiego o nazwie Nowoczesny handlowiec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych Powiatu nakielskiego o nazwie Nowoczesny handlowiec. 2. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania pracy ma stanowisku handlowca. 3. Liczba uczestników Szkolenie przeznaczone jest dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią i Filii w Szubinie. 4. Liczba godzin szkolenia Wymagana liczba godzin szkolenia to 150h dla każdego uczestnika szkolenia. 5. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia a. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. b. Łączny czas trwania zajęć w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych. c. Przez jedną godzinę należy rozumieć: 60 minut - 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy, przy czym długość przerwy może być ustalona w sposób elastyczny. Zajęcia nie mogą kończyć się przerwą. d. Realizacja szkolenia odbywać będzie się w ciągu 5 dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Zajęcia powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, a kończyć nie później niż o godz. 17.00. Liczba godzin zajęć każdego dnia musi być pełna. 6. Miejsce realizacji szkolenia a. Zajęcia muszą odbywać sie w Nakle nad Notecią. Wykonawca zobowiązany jest w Wykazie pomieszczeń oraz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ wskazać dokładny adres miejsca odbywania zajęć wraz z dokładnym opisem pomieszczeń oraz z informacją o prawie do jego dysponowania. b. Sala do zajęć w warunkach codziennego użytkowania powinna mieć przeznaczenie wykładowe lub konferencyjne musi być wyposażona w odpowiednią, do liczby uczestników, liczbę stolików i miejsc siedzących, właściwie oświetlona, przewietrzana. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych w budynku, w którym odbywa się szkolenie (tj. WC, umywalka wraz z dostępem do ciepłej wody). 7. Materiały dydaktyczne i catering a. Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać w pierwszym dniu szkolenia bezzwrotnie materiały dydaktyczne z logo EFS przygotowane przez Wykonawcę w postaci długopisu, zeszytu, podręcznika lub skryptu zawierającego zakres tematyczny zawarty w programie szkolenia. Materiały dydaktyczne muszą uwzględniać zakres tematyczny dotyczący realizowanego szkolenia. b. Odbiór powyższych materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia. c. Wykonawca powinien zapewnić każdego dnia szkolenia catering w postaci: kawy, herbaty lub napojów zimnych w ilości min. 0,5 l na osobę. Wykonawca gwarantuje również podanie każdemu uczestnikowi szkolenia 1 bułki dziennie z wędliną, serem lub warzywami. 8. Zakres szkolenia a. Szkolenie powinno obejmować część teoretyczną i praktyczną z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z danego zakresu (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl), b. Szkolenie musi być zrealizowane zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), c. Szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia sporządzonym wg wzoru (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz zapisami wskazanymi w niniejszych szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia. d. W programie zajęć powinny zostać uwzględnione następujące tematy: - Nowoczesne strategie marketingowe, - Organizacja sprzedaży, - Sztuka sprzedaży, - Negocjacje handlowe, - Nowoczesna korespondencja handlowa, - Prawna ochrona rynku i konsumenta, - Etyka i kultura zawodu - podstaw komunikacji, - Telemarketing, - Prezentacje handlowe, - Elementy rachunkowości handlowej, - Fakturowanie, - Komputer w firmie handlowej, - Obsługa kasy fiskalnej, - Elementy wizażu, - Obsługa kłopotliwych klientów i radzenie sobie w trudnych sytuacjach. e. Osoba, która w trakcie odbywania szkolenia przebywać będzie 80% czasu na zwolnieniu lekarskim nie może uzyskać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. f. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania szkolenia i należy go uwzględnić w całkowitym koszcie szkolenia. g. Zamawiający dopuszcza możliwości przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, w ramach programu zajęć praktycznych w ostatnim dniu szkolenia w celu zweryfikowania wiedzy uczestników. Czas egzaminu nie może być jednak dłuższy niż 2 godziny. h. W pkt. 7 Programu szkolenia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do opisania sposobu sprawdzania efektów szkolenia. 9. Zaświadczenia a. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z § 75 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 279 poz. 1641) zawierające: - numer z rejestru, - imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, - nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, - formę i nazwę szkolenia, - okres trwania szkolenia, - miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, - tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, - podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniowa przeprowadzającą szkolenie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Źródłem finansowania szkoleń jest Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu Aktywność - Twój sposób na sukces w ramach PO KL Poddziałania 6.1.3.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 18888,00

  • Oferta z najniższą ceną: 9760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.