eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nakło nad Notecią › Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych Powiatu nakielskiego o nazwie Nowoczesny handlowiec

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-07-05

Nakło nad Notecią: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych Powiatu nakielskiego o nazwie Nowoczesny handlowiec
Numer ogłoszenia: 237902 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 386 76 10, faks 0-52 386 76 13.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupnaklo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych Powiatu nakielskiego o nazwie Nowoczesny handlowiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych Powiatu nakielskiego o nazwie Nowoczesny handlowiec. 2. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania pracy ma stanowisku handlowca. 3. Liczba uczestników Szkolenie przeznaczone jest dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią i Filii w Szubinie. 4. Liczba godzin szkolenia Wymagana liczba godzin szkolenia to 150h dla każdego uczestnika szkolenia. 5. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia a. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. b. Łączny czas trwania zajęć w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych. c. Przez jedną godzinę należy rozumieć: 60 minut - 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy, przy czym długość przerwy może być ustalona w sposób elastyczny. Zajęcia nie mogą kończyć się przerwą. d. Realizacja szkolenia odbywać będzie się w ciągu 5 dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Zajęcia powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, a kończyć nie później niż o godz. 17.00. Liczba godzin zajęć każdego dnia musi być pełna. 6. Miejsce realizacji szkolenia a. Zajęcia muszą odbywać sie w Nakle nad Notecią. Wykonawca zobowiązany jest w Wykazie pomieszczeń oraz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ wskazać dokładny adres miejsca odbywania zajęć wraz z dokładnym opisem pomieszczeń oraz z informacją o prawie do jego dysponowania. b. Sala do zajęć w warunkach codziennego użytkowania powinna mieć przeznaczenie wykładowe lub konferencyjne musi być wyposażona w odpowiednią, do liczby uczestników, liczbę stolików i miejsc siedzących, właściwie oświetlona, przewietrzana. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych w budynku, w którym odbywa się szkolenie (tj. WC, umywalka wraz z dostępem do ciepłej wody). 7. Materiały dydaktyczne i catering a. Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać w pierwszym dniu szkolenia bezzwrotnie materiały dydaktyczne z logo EFS przygotowane przez Wykonawcę w postaci długopisu, zeszytu, podręcznika lub skryptu zawierającego zakres tematyczny zawarty w programie szkolenia. Materiały dydaktyczne muszą uwzględniać zakres tematyczny dotyczący realizowanego szkolenia. b. Odbiór powyższych materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia. c. Wykonawca powinien zapewnić każdego dnia szkolenia catering w postaci: kawy, herbaty lub napojów zimnych w ilości min. 0,5 l na osobę. Wykonawca gwarantuje również podanie każdemu uczestnikowi szkolenia 1 bułki dziennie z wędliną, serem lub warzywami. 8. Zakres szkolenia a. Szkolenie powinno obejmować część teoretyczną i praktyczną z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z danego zakresu (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl), b. Szkolenie musi być zrealizowane zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), c. Szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia sporządzonym wg wzoru (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz zapisami wskazanymi w niniejszych szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia. d. W programie zajęć powinny zostać uwzględnione następujące tematy: - Nowoczesne strategie marketingowe, - Organizacja sprzedaży, - Sztuka sprzedaży, - Negocjacje handlowe, - Nowoczesna korespondencja handlowa, - Prawna ochrona rynku i konsumenta, - Etyka i kultura zawodu - podstaw komunikacji, - Telemarketing, - Prezentacje handlowe, - Elementy rachunkowości handlowej, - Fakturowanie, - Komputer w firmie handlowej, - Obsługa kasy fiskalnej, - Elementy wizażu, - Obsługa kłopotliwych klientów i radzenie sobie w trudnych sytuacjach. e. Osoba, która w trakcie odbywania szkolenia przebywać będzie 80% czasu na zwolnieniu lekarskim nie może uzyskać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. f. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania szkolenia i należy go uwzględnić w całkowitym koszcie szkolenia. g. Zamawiający dopuszcza możliwości przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, w ramach programu zajęć praktycznych w ostatnim dniu szkolenia w celu zweryfikowania wiedzy uczestników. Czas egzaminu nie może być jednak dłuższy niż 2 godziny. h. W pkt. 7 Programu szkolenia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do opisania sposobu sprawdzania efektów szkolenia. 9. Zaświadczenia a. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z § 75 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 279 poz. 1641) zawierające: - numer z rejestru, - imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, - nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, - formę i nazwę szkolenia, - okres trwania szkolenia, - miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, - tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, - podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniowa przeprowadzającą szkolenie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek określony w pkt. VII.1b został spełniony, w sytuacji gdy Wykonawca wykaże w Wykazie wykonanych szkoleń grupowych o tej samej tematyce co przedmiot zamówienia - stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował minimum dwa szkolenia grupowe (grupa - min 10 osób) o tej samej tematyce co przedmiot zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, w sytuacji gdy Wykonawca wykaże dysponowanie narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi, w Wykazie pomieszczeń oraz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia - zał. nr 7 do SIWZ, niezbędnymi do realizacji zamówienia przez posiadanie: - pomieszczenia umożliwiającego realizację zajęć teoretycznych i praktycznych dostosowanych do potrzeb danego szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia w szczególności co najmniej 1 sali szkoleniowej dostosowanej do ilości osób skierowanych na szkolenie, posiadającej odpowiednią liczbę miejsc i stolików, odpowiednie oświetlenie i wentylację. - wyposażenia dydaktycznego i urządzeń technicznych umożliwiających realizację zajęć tj. np: tablica klasyczna lub magnetyczna, flipchart, sprzęt audiowizualny, kasy fiskalne w ilości minimum 8 sztuk tj. 1 kasa fiskalna na 2 uczestników szkolenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, w sytuacji gdy Wykonawca wykaże posiadanie kadry dydaktycznej uczestniczącej w wykonaniu zamówienia posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie lub doświadczenie potrzebne do realizacji szkolenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował liczbą osób gwarantującą prawidłową realizację szkolenia oraz aby osoby, wykazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ, posiadały doświadczenie lub wykształcenie kierunkowe - zbieżne z blokiem tematycznym, który będzie przez osobę prowadzony w ramach realizacji szkolenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Program szkolenia zgodnie ze wzorem Zamawiającego (zał. nr 8 do SIWZ) uwzględniając opis zamawiającego zawarty w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub osoba upoważniona. b. Certyfikaty jakości usług (o ile Wykonawca je posiada) wydane przez instytucje do tego uprawnione ( przy ocenie brany jest pod uwagę certyfikat systemu zarządzania jakością ISO oraz Akredytacja Kuratora Oświaty).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Posiadanie Akredytascji Kuratora Oświaty i certyfikatu jakości usług ISO - 10
 • 3 - Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: a. zmiany terminu realizacji szkolenia, b. zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w wyniku zdarzeń losowych, których Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć (np. choroba, wypadek itp.). Zamawiający zastrzega sobie jednak, że w przypadku zmiany kadry dydaktycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nową osobę posiadającą minimalne kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie do osoby wykazanej w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załączniku nr 4 do SIWZ. c. zmiany miejsca odbywania szkolenia w wyniku zdarzeń losowych, których Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć. Dokonana zmiana nie może prowadzić do obniżenia wymagań jakie Zamawiający określił w SIWZ. d. zmiany dokumentacji szkolenia, gdy konieczność jej dokonania wynika ze zdarzeń, których nie można było wcześniej przewidzieć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupnaklo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46, 89 - 100 Nakło nad Notecią III piętro, pok.312a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46, 89 - 100 Nakło nad Notecią III piętro, pok.312a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Źródłem finansowania szkoleń jest Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu Aktywność - Twój sposób na sukces w ramach PO KL Poddziałania 6.1.3..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.