eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Dęba › Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu Na czasie - program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-09-11

Nowa Dęba: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu Na czasie - program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim
Numer ogłoszenia: 369530 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 169027 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Jana Pawła II 4, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 15 8462845, faks 15 8462845.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu Na czasie - program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu Na czasie - program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. 2.Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tarnobrzeskim poprzez stworzenie do 2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. 3.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych; część I - pełnienie funkcji przez jednego SORE w 5 szkołach - łącznie w ciągu trwania projektu 10 placówek. część II - pełnienie funkcji przez jednego SORE w 5 szkołach - łącznie w ciągu trwania projektu 10 placówek. część III - pełnienie funkcji przez jednego SORE w 2 szkołach przedszkolach w ciągu trwania roku szkolnego 2013_2014. 5.Ilość godzin do zrealizowania przez SORE w części I i II - 80 godzin miesięcznie na każdego SORE, w części III - 32 godzin miesięcznie. 6.Głównym zadaniem SORE jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w i realizacji rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb w oparciu o ofertę doskonalenia przygotowaną w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Szkolny organizator rozwoju edukacji wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji planu wspomagania. Po uruchomieniu projektu SORE nawiązuje kontakt ze szkołą, buduje relacje i współpracuje z dyrektorem oraz przeprowadza diagnozę, na podstawie której opracowuje roczny plan wspomagania zawierający formy doskonalenia dostosowane do potrzeb danej placówki biorącej udział w projekcie. SORE przy badaniu potrzeb placówki posługuje się narzędziami pracy takimi jak: wywiad z dyrektorem, spotkania z radami pedagogicznymi, przeprowadzanie warsztatów diagnostyczno - rozwojowych. Opracowany przez SORE roczny plan wspomagania zawiera harmonogram działań oraz dobór form doskonalenia dotyczący obszarów tematycznych wskazanych w diagnozie. SORE na bieżąco pomaga nauczycielom we wdrażaniu do praktyki szkolnej nabytych umiejętności. Prowadzi w sposób cykliczny konsultacje indywidualne lub grupowe. Ostatnim etapem pracy SORE jest podsumowanie i przygotowanie sprawozdania końcowego z rocznego planu wspomagania oraz rekomendacji do pracy w następnym roku szkolnym. SORE swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole/przedszkolu, którą wspiera. 4.Warunki realizacji zamówienia: forma zatrudnienia - umowa zlecenie. 5.Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.00.00 - Usługi związane z zarządzaniem .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: SORE w 5 szkołach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Ordon ,, Jadachy 76, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 68200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 68200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: SORE w 5 szkołach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Akademia Rozwoju Indywidualnego Dorota Zybuła, Kopina 54, 21-210 Milanów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 68200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 68200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: SORE w 2 szkołach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Mazur, ul. Kościuszki 5/11, 39-460 Nowa Dęba, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14880,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14880,00

 • Oferta z najniższą ceną: 14880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14880,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.