eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-11-16

Ogłoszenie nr 343881 - 2016 z dnia 2016-11-16 r.

Biłgoraj: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Biłgoraju, krajowy numer identyfikacyjny 32297900000, ul. ul. Kościuszki  29, 23400   Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 685 08 07, e-mail , faks 84 685 08 08.
Adres strony internetowej (URL): www.bilgoraj.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SĄD POWSZECHNY

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bilgoraj.sr.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bilgoraj.sr.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania w czystości budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju o powierzchnia wewnętrznej 3 253,79 m2,w tym: MODUŁ A - 1845,49 m2, na co składa się : A) korytarze i klatki schodowe - ok. 673,57 m2 B) powierzchnia biurowa i sale rozpraw - 878,85 m2 C) toalety - 38,85 m2 D) powierzchnia archiwum - 123,93 m2 E) pomieszczenia gospodarczo - techniczne - 113,81 m2 F) pomieszczenia socjalne - 16,48 m2 MODUŁ B - 1 408,30 m2, na co składa się : A) korytarze i klatki schodowe - ok. 394,70 m2 B) powierzchnia biurowa - 647,59 m2 C) toalety - 14,20 m2 D) powierzchnia archiwum - 148,23 m2 E) pomieszczenia gospodarczo - techniczne - 26,22 m2 F) pomieszczenia socjalne - 33,65 m2 G) serwerownie - 22,51 m2 H) kasa - 13,52 m2 I) kancelaria tajna - 28,95 m2 Budynek Sądu Rejonowego w Biłgoraju jest budynkiem składającym się z dwóch modułów A i B, z czego moduł A (od ul. 3-go Maja) posiada pięć kondygnacji (włącznie z kondygnacją podziemną), natomiast moduł B (od ul. Tadeusza Kościuszki) posiada cztery kondygnacje (włącznie z kondygnacją podziemną). Przedmiot zamówienia dotyczy usługi sprzątania na pierwszych czterech kondygnacjach modułów A i B, z uwagi na fakt iż w module A, piątą kondygnację zajmuje Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, która usługi sprzątania zapewnia sobie we własnym zakresie. W Sądzie Rejonowym w Biłgoraju zatrudnionych jest 69 osób. Dziennie budynek odwiedza około 100 petentów. Zamawiający wymaga, aby w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, usługi kompleksowego utrzymania czystości były świadczone przez co najmniej 5 osób w wieku poniżej 65 roku życia, w tym: - co najmniej 1 (jedna) osoba powinna sprzątać w godzinach od 14:00 do 18:00; - co najmniej 4 (cztery) osoby powinny sprzątać w godzinach od 15:30 do 19:30; Pomieszczenia: Kasy, Księgowości, Archiwum i Serwerowni, powinny być sprzątane w godzinach do 15:30. Istnieje możliwość zapoznania się z obiektem i jego cechami szczegółowymi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Uwagi: Do obowiązków osób sprzątających należeć będzie codzienne zamykanie okien i drzwi we wszystkich sprzątanych pomieszczeniach oraz oddanie kluczy ochronie fizycznej. Każda osoba wymieniona w wykazie musi posiadać wystawiony przez Wykonawcę identyfikator. Identyfikatory powinny być ponumerowane i będą upoważniały daną osobę, do przebywania na terenie Sądu. W przypadku zmiany osoby sprzątającej, czy też zapewnienia zastępstwa na czas jej nieobecności Wykonawca musi nawiązać niezwłocznie kontakt z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego i ustalić warunki przyjęcia nowej osoby. Osoby sprzątające powinny być wyposażone w taką samą, estetyczną odzież roboczo-ochronną. Jeżeli Wykonawca do wykonania niektórych prac porządkowych będzie chciał skorzystać z dodatkowych osób musi nawiązać niezwłocznie kontakt z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego i ustalić warunki przebywania tych osób na terenie Sądu. Klucze do pomieszczeń, w których będzie świadczona usługa sprzątania, zostaną wydane po uprzednim spisaniu danych osoby pobierającej i odnotowaniu, w książce znajdującej się w pomieszczeniu ochrony, numerów pomieszczeń, do których zostały pobrane klucze. Osoba ta będzie zobowiązana do zwrotu pobranych kluczy. W przypadku zagubienia klucza Wykonawca zostanie obciążony kosztami wymiany wkładki zamkowej (zamka), w drzwiach, do których klucz został zagubiony. Do sprzątania, Wykonawca użyje własnego profesjonalnego sprzętu i profesjonalnych urządzeń czyszczących. Zamawiający wymaga zastosowania: profesjonalnych środków do konserwacji powierzchni drewnianych, antystatycznej pianki bakteriobójczej do czyszczenia obudów sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, sprzętu RTV, antystatycznego płynu do czyszczenia ekranów komputerowych, profesjonalnych środków do utrzymania czystości urządzeń sanitarnych, profesjonalnych środków do czyszczenia powierzchni metalowych i szklanych, profesjonalnych środków do pielęgnacji powierzchni podłogowych, mycia okien, prania wykładzin oraz do chodników, usługa musi być wykonana w sposób umożliwiający utrzymanie całej powierzchni budynku w należytej czystości i nie powodujący nawarstwiania się brudu, zwłaszcza na podłogach i w toaletach, h) maszyny i urządzenia używane do sprzątania muszą być ekologiczne, bezkurzowe, o niskim natężeniu hałasu, usługa ma być wykonywana w sposób nie zakłócający funkcjonowania obiektu. 8) Wykonawca wyznaczy osobę nadzorującą wykonywanie usługi, która będzie na bieżąco utrzymywać kontakt z Zamawiającym. 9) Pobierane z portierni klucze do sprzątanych pomieszczeń mają być zwracane bezpośrednio po sprzątnięciu pomieszczenia. Niedopuszczalne jest noszenie kluczy przy sobie, ani pozostawianie ich w drzwiach. Przed zamknięciem pomieszczenia należy zamknąć wszystkie okna. 10) Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Zmawiającego o wszelkich, dostrzeżonych w czasie sprzątania obiektu, awariach i uszkodzeniach w pomieszczeniach oraz w wyposażeniu pomieszczeń. 11) Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia - do pełnej wysokości szkody. 12) Wykonawca zapewnia: mydło w płynie, papier toaletowy w rolkach (biały, dwuwarstwowy, gofrowany, miękki), ręczniki papierowe składane w toaletach, ręczniki papierowe białe na rolce w aneksach kuchennych (w budynku jest 6 aneksów kuchennych). Mydło w płynie powinno posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny, o dopuszczeniu do obrotu. Zakres prac objętych zamówieniem: Usługi sprzątania powinny być świadczone minimum 5 razy w tygodniu ( w dni robocze); Wykonawca zapewnia środki i sprzęt niezbędny do realizacji usługi. Stosowane przez Wykonawcę środki myjąco-czyszczące muszą posiadać aktualne atesty lub certyfikaty dopuszczające je do stosowania na rynku polskim, lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie rozwiązań równoważnych; Zamawiający zastrzega sobie możliwość codziennej oceny i okresowej kontroli usługi będącej przedmiotem zamówienia. W związku z tym Wykonawca (lub upoważniony pracownik) zobowiązany jest do stawiennictwa we wskazanym przez Zamawiającego budynku, w określonym terminie w celu przeprowadzenia wspólnej kontroli. Dopuszczalne formy powiadomienia Wykonawcy o wyznaczonym miejscu i czasie: telefonicznie, faksem, pisemnie w formie tradycyjnej (pocztą), lub e-mailem (pocztą elektroniczną). Utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach, Do sprzątania zabrania się używania octu i preparatów na jego bazie; Do sprzątania zabrania się używania preparatów, które mogą uszkodzić elementy urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowanej; Zamiatanie, zmywanie powierzchni podłóg, Odkurzanie dywanów i mebli tapicerowanych, Wycieranie kurzu ze wszystkich mebli, parapetów, kontaktów prądu, wyłączników oświetlenia, kaloryferów, gniazd komputerowych, usuwanie pajęczyn, Wyrzucanie śmieci z koszy i pojemników do tego przystosowanych, Wycieranie drzwi i płytek naściennych i ich gruntowne mycie, Utrzymanie w czystości WC, łazienek - w tym mycie ich całego wyposażenia, Dbanie o rośliny zielone, podlewanie, usuwanie suchych liści i pędów, Likwidowanie pajęczyn, Korytarze: Zamiatanie, wycieranie na mokro, konserwacja posadzek środkami przeciwpoślizgowymi, Utrzymanie w czystości wycieraczek, Odkurzanie balustrad i poręczy schodowych, wycieranie na mokro krat, Sprzątanie i mycie wejść i przejść komunikacyjnych, Opróżnianie koszy na śmieci, wynoszenie do wyznaczonego miejsca, wymiana worków plastikowych, Odkurzanie parapetów, kaloryferów oraz wszelkich mebli i sprzętów znajdujących się na korytarzach (gaśnic, tablic), usuwanie pajęczyn, Utrzymanie w czystości koszy na śmieci, lamp, Odkurzanie i konserwacja odboi z desek, Usuwanie bieżących zabrudzeń ścian i sufitów, możliwych do wyczyszczenia, Sprzątanie po ewentualnych awariach lub pracach remontowo - budowlanych. B) Toalety i łazienki: Mycie i dezynfekcja wszelkich urządzeń sanitarnych, usuwanie nalotów, Bieżące uzupełnianie mydła w płynie, papieru toaletowego oraz środków zapachowych, Uzupełnianie kostek dezynfekujących do sedesów wrzucanych do spłuczek, umieszczanie środków zapachowych w pomieszczeniach WC, Opróżnianie koszy na śmieci, wynoszenie do wyznaczonego miejsca, wymiana worków plastikowych, Mycie glazury i terakoty, Mycie luster i armatury, Mycie drzwi i framug, listew osłonowych, usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych i kaloryferów, Usuwanie bieżących zabrudzeń ścian i sufitów, możliwych do wyczyszczenia, Sprzątanie po ewentualnych awariach lub pracach remontowo - budowlanych. C) Pomieszczenia biurowe, sale rozpraw: Zamiatanie, zmywanie na mokro powierzchni wykładziny PCV, parkietów, deski barlineckiej, gresu - w pokojach biurowych, Zamiatanie, wycieranie na mokro, konserwacja posadzek środkami przeciwpoślizgowymi - na salach rozpraw, Usuwanie kurzu z mebli, sprzętów informatycznych i biurowych, grzejników, parapetów, listew, Czyszczenie monitorów LCD za pomocą miękkich materiałów nie pozostawiających smug, z wykorzystaniem środków przeznaczonych do czyszczenia tego typu monitorów Opróżnianie koszy na śmieci, niszczarek, wynoszenie do wyznaczonego miejsca, wymiana worków plastikowych, Utrzymanie w czystości koszy na śmieci, lamp, drzwi, Używanie środków do konserwacji mebli, Konserwacja parkietów, Odkurzanie dywanów, Odkurzanie mebli tapicerowanych, usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych, Mycie parapetów, szaf przeszklonych, Mycie i dezynfekcja aparatów telefonicznych, Mycie i dezynfekcja lodówek i kuchenek mikrofalowych, Dbanie o rośliny zielone, podlewanie, usuwanie suchych liści i pędów, usuwanie bieżących zabrudzeń ścian i sufitów, możliwych do wyczyszczenia, Kontrolowanie zamknięć okien i drzwi we wszystkich pomieszczeniach zamawiającego, Sprzątanie po ewentualnych awariach lub pracach remontowo - budowlanych. D) Piwnice Mycie, zamiatanie powierzchni podłogowych, Opróżnianie koszy na śmieci, wynoszenie do wyznaczonego miejsca, wymiana worków plastikowych, Mycie drzwi i framug, Odkurzanie parapetów, kaloryferów oraz wszelkich mebli i sprzętów znajdujących się na korytarzach (gaśnic, tablic), usuwanie pajęczyn. E) Archiwa Zamiatanie, wycieranie na mokro, konserwacja posadzek środkami przeciwpoślizgowymi, Wycieranie z kurzu regałów archiwalnych, parapetów, lamp, kaloryferów, usuwanie pajęczyn, Utrzymanie w czystości koszy na śmieci, drzwi. Sprzątanie po ewentualnych awariach lub pracach remontowo - budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 90.91.92.00 - Usługi sprzątania biur

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-8. Na podstawie: 1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm. ); 2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 3) art. 24 ust. 5 pkt 3 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: a) zamawiającym, b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, c) członkami komisji przetargowej, d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 4) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 5) art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 6) art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 7) art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 8) art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarantowaną nie mniejszą niż 50 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony w zakresie doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, minimum dwie usługi polegające na sprzątaniu obiektów użyteczności publicznej o pow. użytkowej minimum 3000 m2 w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnienia określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji i uprawnień, zdolności technicznych i zawodowych oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej(Zał. Nr 2 do SIWZ) - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Zał. Nr 3 do SIWZ) - Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 4 do SIWZ); - Wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat (Zał. nr 5 do SIWZ);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60
Zatrudnienie osób na umowę o pracę40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.