eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny i naprawy samochodów służbowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-08-20

Olsztyn: Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny i naprawy samochodów służbowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 334524 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141159 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5248800, faks 89 5248802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny i naprawy samochodów służbowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego i naprawy samochodów służbowych użytkowanych w Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, opisanych w załączniku A do SIWZ - tabela A i B. Zamówienie obejmuje: - przeglądy okresowe, gwarancyjne, pogwarancyjne i rejestracyjne, - naprawy powstałe w wyniku awarii, - naprawy wynikające z przeglądów, - naprawy powypadkowe w tym blacharskie i lakiernicze, - serwis i dostawa ogumienia, - serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów wraz z wymianą zużytych akumulatorów. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części w następujący sposób: - Część 1 - zadanie 1 - obejmuje świadczenie usług serwisowych o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału samochodów opisanych w załączniku A do SIWZ - Tabela A. - Część 2 - zadanie 2 obejmuje świadczenie usług serwisowych o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału samochodów opisanych w załączniku A do SIWZ - Tabela B. 3. Zakres usług dla wszystkich zadań obejmuje: a) wykonywanie przeglądów okresowych, gwarancyjnych, pogwarancyjnych i rejestracyjnych, b) naprawy powstałe w wyniku awarii, c) naprawy wynikające z przeglądów, d) naprawy powypadkowe w tym blacharskie i lakiernicze, e) serwis i dostawa ogumienia, f) serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów wraz z wymianą zużytych akumulatorów. 4. Zamawiający wymaga aby wszystkie usługi serwisowe i naprawcze były wykonywane w stacji serwisowej: a) zapewniającej wykonanie usług zgodnie z normami technologicznymi wymaganymi przez producenta samochodów Zamawiającego, b) posiadającej wyposażenie i oprogramowanie diagnostyczne pozwalające na prawidłową i pełną diagnostykę pojazdów posiadanych przez Zamawiającego opisanych w załączniku A do SIWZ tabela A i B, znajdującej się: 1) dla zadania 1 - w obrębie granic administracyjnych miasta Olsztyn lub nie dalej niż 20 km od siedziby biura Zamawiającego w Olsztynie, ul. Głowackiego 6; 2) dla zadania 2 - w obrębie granic administracyjnych miasta Elbląg lub nie dalej niż 20 km od siedziby biura Zamawiającego w Elblągu, ul Nowodworska 10B. 5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia przy użyciu odpowiednich technologii, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów, w sposób gwarantujący, że Zamawiający nie utraci posiadanej gwarancji na samochody. 6. Wykonawca zapewni przyjęcie samochodu do naprawy w ciągu 3 dni roboczych i naprawi pojazd w ciągu do 3-ch dni roboczych od przekazania do naprawy, a w przypadku napraw blacharsko-lakierniczych do 14 dni roboczych, 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wykonanie przeglądu w ciągu 1-go dnia roboczego. 8. Naprawy i konserwacje będą wykonywane zgodnie z zakresem, każdorazowo akceptowanym przez pracownika Zamawiającego. Podzespoły, części zamienne, akumulatory, opony zapewni Wykonawca. Wykonawca zastosuje przy realizacji zamówienia oryginalne, fabrycznie nowe i nie noszące śladów uszkodzeń, części zamienne, akcesoria i materiały eksploatacyjne. Zastosowanie innych części zamiennych dopuszcza się o ile, spełniają one normy zalecane przez producenta pojazdu oraz posiadają wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości i certyfikaty, a ponadto wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 9. Okres gwarancji: a) na wykonane naprawy - co najmniej 12 miesięcy; b) na użyte do wykonania naprawy części i dostarczone w ramach zlecenia dostawy części- zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta części. 10. Zamawiający wymaga podania danych na fakturze: a) nr katalogowych wymienionych w trakcie naprawy części zamiennych, b) podania roboczogodzin zgodnych z programem Audatex, Eurotax lub innych uwzględnionych na dokumencie sprzedaży. 11. Wady w realizacji zamówienia winny być nieodpłatnie usunięte w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wystąpienia wady. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w wykazie samochodów, w tym zmiany ilości samochodów objętych przeglądami i naprawami (w przypadku zbycia / nabycia nowego lub przesunięć wewnętrznych samochodów służbowych). Zmiany powyższe nie naruszą postanowień umowy oraz nie stanowią zmian umowy wymagających sporządzenia aneksu. W przypadku dokonania zmiany w wykazie samochodów Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie wykaz zmodyfikowany. 13. Zamawiający wymaga aby warsztat świadczący usługi i naprawy położony był nie dalej niż 20 km od siedzib biur Zamawiającego w Olsztynie i Elblągu. 14. Wymaga się aby warsztat świadczący usługi rozliczał się bezgotówkowo z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie szkód komunikacyjnych na samochodach Zamawiającego oraz posiadał autoryzację do wykonywania przeglądów gwarancyjnych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Usługi serwisowe dla samochodów w obrębie siedziby biura ANR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SEAT Siergoń Sp. j., ul. Warszawska 117c, 10-701 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 94004,00

  • Oferta z najniższą ceną: 86225,83 / Oferta z najwyższą ceną: 94004,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Usługi serwisowe dla samochodów w obrębie siedziby biura ANR w Elblągu ul. Nowodworska 10B

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 13615,00

  • Oferta z najniższą ceną: 13615,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13615,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.