eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania - Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-09-05

Zielona Góra: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania - Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 331794 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268826 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, faks 68 4565404.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania - Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o istniejącą dokumentację projektową dotyczącą rewitalizacji budynku F przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze wykonanej przez ARANŻ - BUD dr inż. Eryk Dayeh PRACOWNIA PROJEKTOWA, zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego graficzną koncepcją funkcjonalno - użytkową na przystosowanie budynku F znajdującego się w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26, do pełnienia funkcji budynku biurowo - magazynowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego, wykonaną przez ARANŻ - BUD, przy zadaniu realizowanym w ramach projektu własnego Województwa Lubuskiego pn. Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 - Priorytet IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Inwestycja dotyczy budynku usytuowanego na terenie wojewódzkiego Szpitala w Zielonej Górze na działce nr 61/5, znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 79.71.40.00 - Usługi w zakresie nadzoru .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IV Priorytetu - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 44900,00

  • Oferta z najniższą ceną: 44900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 195816,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.