eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Odolanów › Odbieranie i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych - przeterminowanych leków zebranych selektywnie na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-02-12

Odolanów: Odbieranie i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych - przeterminowanych leków zebranych selektywnie na terenie Gminy i Miasta Odolanów.
Numer ogłoszenia: 31510 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11954 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Odolanów, Rynek 11, 63-430 Odolanów, woj. wielkopolskie, tel. 62 733 15 81, faks 62 733 38 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych - przeterminowanych leków zebranych selektywnie na terenie Gminy i Miasta Odolanów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i przekazanie do zagospodarowania odpadów, komunalnych - przeterminowanych leków zebranych selektywnie na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa 2 pojemników rozstawionych w punktach na terenie miasta Odolanów (w aptekach) służących do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przeterminowanych leków sklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów pod kodami 20 01 31*, 20 01 32. Opróżnianie w cyklu co dwa tygodnie pojemników i odbieranie wszystkich przeterminowanych leków dostarczonych przez mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów. W przypadku gdy pojemnik zapełni się wcześniej, należy w ciągi 24 godzin od informacji od przedstawiciela urzędu opróżnić pojemnik. Odebrane przeterminowane leki należy przekazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania tego rodzaju odpadów w procesach unieszkodliwienia. Pokrycie kosztów unieszkodliwiania przeterminowanych leków należy do wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów. Zapewnienie właściwego standardu sanitarnego podczas zbierania przeterminowanych leków w pojemnikach, poprzez wyposażenie pojemników w odpowiednie worki z tworzyw sztucznych. Ilość punktów, w których zlokalizowane są pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków może ulec zmianie. O zmianie ilości lub lokalizacji punktów, w których ustawione są pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków zamawiający każdorazowo powiadomi wykonawcę. Wyposażenie punktów do zbiórki przeterminowanych leków w pojemniki należy do Zamawiającego. Za wykonanie usługi zbiórki przeterminowanych leków wynagrodzenie będzie płacone za kg zebranych leków..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00 - Usługi gospodarki odpadami .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5720,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4082,40

  • Oferta z najniższą ceną: 4082,40 / Oferta z najwyższą ceną: 4082,40

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.