eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgorzewo › BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W WĘGORZEWIE

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-12-21

Węgorzewo: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W WĘGORZEWIE
Numer ogłoszenia: 271549 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Węgorzewski , ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4270960, faks 087 4270961.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwegorzewski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W WĘGORZEWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. INFORMACJE O PROGRAMIE I DODATKOWE WYMAGANIA 1. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowywana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa- Polska-Rosja 2007-2013. Program nakłada dodatkowe obowiązki, w ramach których: a) zgodnie z zasadą narodowości, Wykonawcą może być osoba fizyczna bądź prawna, posiadająca siedzibę w kraju członkowskim UE lub w krajach członkowskich UE, krajach objętych ENPI, IPA, EOG oraz Organizacje międzynarodowe; b) zgodnie z zasadą pochodzenia sprzętu, każde dostawy oraz materiały powinny pochodzić z krajów członkowskich UE, krajów objętych ENPI, IPA, EOG. c) Wybrany Wykonawca musi przedstawić, nie później niż przy wystawieniu pierwszej faktury, dowód pochodzenia sprzętu, dla wyposażenia i pojazdów, których koszt jednostkowy przekracza 5 000 euro. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie. W skład kompleksu wchodzą: budynek sali gimnastycznej, boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw oraz teren zagospodarowany wokół, czyli powierzchnie utwardzone, tj. place i ścieżki wyłożone kostką betonową i tereny zielone, tj. trawniki i zieleń niska. 2. Dane ogólne - budynek sali gimnastycznej: powierzchnia zabudowy 564,06 m2 - powierzchnia użytkowa (Pu) 507,31 m2; kubatura całkowita 4032,00 m3. - boisko do piłki nożnej o wymiarach 26,00 x 42,00 m (pow. całkowita 1092,00 m2) przy wymiarach płyty właściwej boiska 20,00 x 36,00 m (pow. 720 m2) o nawierzchni z trawy naturalnej na utwardzonym i odwodnionym podłożu -boisko wielofunkcyjne o wymiarach 18,00 x 36,00 m (pow. całkowita 648,00 m2) o nawierzchni poliuretanowej (o powierzchni 364,00 m 2) ułożonej na utwardzonym podłożu -plac zabaw o wymiarach 11,50 x 15,00 m (pow. całkowita 172,50 m2) o nawierzchni z kruszywa kamiennego na utwardzonym podłożu -utwardzone place i ścieżki o powierzchni 596 m2. 3. W zakres robót objętych niniejszym zamówieniem, wchodzą: - branża budowlana -branża sanitarna -branża elektryczna 4. Szczegółowy zakres robót ujęto w: -przedmiarach robót -projektach budowlanych -specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 5. UWAGA: Zamówienie obejmuje również wyposażenie sali nietrwale związane z budynkiem; wykaz sprzętu zawarto w przedmiarze. 6. W związku z tym, iż przedmiotowa inwestycja w ramach Projektu jest dofinansowywana zaliczkowo, Zamawiający planuje adekwatne trzy płatności częściowe, po dokonaniu odbiorów częściowych. W związku z tym, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, sporządzi w porozumieniu z Zamawiającym i przy jego akceptacji, harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy w taki sposób, by stopień zaangażowania robót, ich wartość oraz terminy płatności, tworzyły spójną, logiczną całość. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizację inwestycji w następujący sposób: a) budowa i odbiór robót budowlanych w trzech etapach: - 1 etap do końca maja 2013 r (dot. budowy sali gimnastycznej) - 2 etap do końca sierpnia 2013 r. (dot. dalszej budowy sali gimnastycznej oraz całościowej budowy boisk sportowych a także całościowego zagospodarowania terenu) - 3 etap do końca listopada 2013 r. (dotyczy dokończenia budowy sali gimnastycznej oraz wyposażenia sali gimnastycznej) 7. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NAZW TOWAROWYCH, ZNAKÓW FIRMOWYCH, NAZW PRODUCENTÓW, WYROBÓW, MATERIAŁÓW CZY TEŻ ARTYKUŁÓW BUDOWLANYCH, NALEŻY UZNAĆ, ŻE ZAMAWIAJACY WSKAZUJE TYP, RODZAJ, KLASĘ A TAKŻE JAKOŚĆ GATUNKOWĄ, ZASTOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ WYROBY, MATERIAŁY I ARTYKUŁY BUDOWLANE, WINNY POSIADAĆ WŁAŚCIWOŚCI, CECHY, PARAMETRY ORAZ ZASTOSOWANE DO ICH WYROBU TECHNOLOGIE, NIE GORSZE NIŻ TE, KTÓRE WYSTĘPUJĄ POD NAZWĄ WŁASNĄ I WSKAZUJĄ NA PRODUCENTA; MUSZĄ BYĆ GATUNKOWO PORÓWNYWALNE CZYLI RÓWNOWAŻNE..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 45.21.00.01 - 45.21.00.01 .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ustawy. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c)gwarancjach bankowych d)gwarancjach ubezpieczeniowych e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez: Bank Spółdzielczy w Węgorzewie, Nr konta: 64 9348 0000 0000 0097 2000 0020 z dopiskiem wadium na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w SOSW w Węgorzewie a)Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. b) Wadium wniesione w formie poręczeń, gwarancji, należy umieścić w kopercie, w której znajduje się oferta - nie należy takiego dokumentu bindować czy zszywać razem z ofertą, gdyż podlega on zwrotowi. 3. Zwrot i zatrzymanie wadium. 1)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a)dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a b)unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia. 2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictwa, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: i.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli udokumentuje, poprzez złożenie stosownego wykazu w ofercie przetargowej, wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. polegających na budowie budynków o kubaturze minimum 3000 m3 i o wartości minimum 1 mln brutto każdy z nich, wraz z dokumentami potwierdzającymi, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (protokoły odbioru, referencje itp)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu dysponowania potencjałem technicznym, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli udokumentuje ten fakt, przedstawiając w ofercie przetargowej wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osób uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które będą pełnić funkcję kierowników budowy w ramach każdej z poszczególnych specjalności, branż: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zamówienia, jeżeli przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy o łącznej kwocie minimum 500 000,00 zł brutto, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy 2. Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin gwarancji - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie terminu zakończenia robót w przypadku: 1) wstrzymania robót przez uprawnione organy, 2) innych opóźnień wynikających z przestojów i opóźnień związanych z procesem budowlanym 3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) 4) skrócenia terminu realizacji gdy zaistnieje po stronie Zamawiającego i Wykonawcy możliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia 2. Wprowadzenie zmiany określonej w ust. 1 wymaga pisemnego uzasadnienia konieczności zmiany, zgody Zamawiającego oraz sporządzenia aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//:bip.warmia.mazury.pl/powiat_wegorzewski
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul. 3-go Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, pokój nr 27..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2013 godzina 13:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul. 3-go Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, Sekretariat (pokój nr 12)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa- Polska-Rosja 2007-2013. Program nakłada dodatkowe obowiązki, w ramach których: a) zgodnie z zasadą narodowości, Wykonawcą może być osoba fizyczna bądź prawna, posiadająca siedzibę w kraju członkowskim UE lub w krajach członkowskich UE, krajach objętych ENPI, IPA, EOG oraz Organizacje międzynarodowe b) zgodnie z zasadą pochodzenia sprzętu, każde dostawy oraz materiały powinny pochodzić z krajów członkowskich UE, krajów objętych ENPI, IPA, EOG. c) Wybrany Wykonawca musi przedstawić, nie później niż przy wystawieniu pierwszej faktury, dowód pochodzenia sprzętu, dla wyposażenia i pojazdów, których koszt jednostkowy przekracza 5 000 euro..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.