eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgorzewo › Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-02-22

Węgorzewo: Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie
Numer ogłoszenia: 29047 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271549 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Węgorzewski, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4270960, faks 087 4270961.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie. W skład kompleksu wchodzą: budynek sali gimnastycznej, boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw oraz teren zagospodarowany wokół, czyli powierzchnie utwardzone, tj. place i ścieżki wyłożone kostką betonową i tereny zielone, tj. trawniki i zieleń niska. 2. Dane ogólne: budynek sali gimnastycznej: powierzchnia zabudowy 564,06 m2 - powierzchnia użytkowa (Pu) 507,31 m2; kubatura całkowita 4032,00 m3, boisko do piłki nożnej o wymiarach 26,00 x 42,00 m pow. całkowita 1092,00 m2 przy wymiarach płyty właściwej boiska 20,00 x 36,00 m pow. 720 m2 o nawierzchni z trawy naturalnej na utwardzonym i odwodnionym podłożu, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 18,00 x 36,00 m pow. całkowita 648,00 m2 o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 364,00 m 2, ułożonej na utwardzonym podłożu, plac zabaw o wymiarach 11,50 x 15,00 m pow. całkowita 172,50 m2 o nawierzchni z kruszywa kamiennego na utwardzonym podłożu, utwardzone place i ścieżki o powierzchni 596 m2. 3. W zakres robót objętych niniejszym zamówieniem, wchodzą: branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna 4. Szczegółowy zakres robót ujęto w: przedmiarach robót, projektach budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 5. UWAGA: Zamówienie obejmuje również wyposażenie sali nietrwale związane z budynkiem; wykaz sprzętu zawarto w przedmiarze. 6. W związku z tym, iż przedmiotowa inwestycja w ramach Projektu jest dofinansowywana zaliczkowo, Zamawiający planuje adekwatne trzy płatności częściowe, po dokonaniu odbiorów częściowych. W związku z tym, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, sporządzi w porozumieniu z Zamawiającym i przy jego akceptacji, harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy w taki sposób, by stopień zaangażowania robót, ich wartość oraz terminy płatności, tworzyły spójną, logiczną całość. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizację inwestycji w następujący sposób: budowa i odbiór robót budowlanych w trzech etapach: - 1 etap do końca maja 2013 r dot. budowy sali gimnastycznej - 2 etap do końca sierpnia 2013 r. dot. dalszej budowy sali gimnastycznej oraz całościowej budowy boisk sportowych a także całościowego zagospodarowania terenu - 3 etap do końca listopada 2013 r. dotyczy dokończenia budowy sali gimnastycznej oraz wyposażenia sali gimnastycznej 7. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NAZW TOWAROWYCH, ZNAKÓW FIRMOWYCH, NAZW PRODUCENTÓW, WYROBÓW, MATERIAŁÓW CZY TEŻ ARTYKUŁÓW BUDOWLANYCH, NALEŻY UZNAĆ, ŻE ZAMAWIAJACY WSKAZUJE TYP, RODZAJ, KLASĘ A TAKŻE JAKOŚĆ GATUNKOWĄ; ZASTOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ WYROBY, MATERIAŁY I ARTYKUŁY BUDOWLANE, WINNY POSIADAĆ WŁAŚCIWOŚCI, CECHY, PARAMETRY ORAZ ZASTOSOWANE DO ICH WYROBU TECHNOLOGIE, NIE GORSZE NIŻ TE, KTÓRE WYSTĘPUJĄ POD NAZWĄ WŁASNĄ I WSKAZUJĄ NA PRODUCENTA; MUSZĄ BYĆ GATUNKOWO PORÓWNYWALNE CZYLI RÓWNOWAŻNE..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 45.21.00.01 - 45.21.00.01 .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: 1. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowywana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa- Polska-Rosja 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1804597,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1592903,90

  • Oferta z najniższą ceną: 1592903,90 / Oferta z najwyższą ceną: 2499000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.