eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 2 - 3 i 4 w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-21

Pleszew: wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 2 - 3 i 4 w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie
Numer ogłoszenia: 264032 - 2012; data zamieszczenia: 21.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136384 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy, Al. Wojska Polskiego 21, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7420602, faks 062 7420602.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 2 - 3 i 4 w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie, zadanie Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 2 - 3 i 4 w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie W budynku administracyjnym nr 2 i 3 istnieje wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania zasilana z nowej lokalnej kotłowni gazowej usytuowanej na parterze w niższej części budynku nr 2,3 zasilanej z dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych c.o. i c.w.u. o mocy 90 kW każdy. Wewnętrzna instalacja c.o. wyposażona jest w grzejniki z ogniw żeliwnych typu S-130a Nr I i Nr IV, T-1 Nr I, oraz ogniw aluminiowych Calidor. W budynku administracyjnym Nr 2,3 przewiduje się wymianę instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym, o parametrach wody grzejnej 70/55 0C. Czynnik grzejny doprowadzony będzie z lokalnej kotłowni grzewczej, zlokalizowanej w części parteru budynku w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni z wejściem z zewnątrz. Na odgałęzieniu rozdzielacza w pomieszczeniu kotłowni budynku nr 2,3 zamontowana jest pompa obiegowa instalacji c.o. MEGA 25-100/80 Leszczyńskiej Fabryki Pomp. Rozprowadzenie przewodów poziomych i pionowych dla projektowanej wymiany instalacji c.o. przewidziano, zgodnie z załączonymi rysunkami rzutu piwnic, parteru oraz I i II piętra po wierzchu ścian. W części niepodpiwniczonej poziome przewody zasilające i powrotne przewiduje się układać w bruździe poziomej w posadzce o wym. 30x30. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku kotłowni, montując w najniższych punktach instalacji odwodnienia / zawory i kurki spustowe/. Piony i rury przyłączeniowe do grzejników prowadzić po wierzchu ścian. Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających przy grzejnikach i na końcówkach pionowych. Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane /ściany/ zakładać tuleje ochronne. Grzejniki zaprojektowano o wysokości 50 i 60cm, wyposażone w zawory termostatyczne i automatyczne zawory odpowietrzające. Ponadto przewiduje się wykorzystać po ich przepłukaniu, i skompletowaniu grzejniki z ogniw. Na gałązkach powrotnych należy zamontować zawory odcinające. Montaż grzejników przewidziano pod parapetami okien i przy ścianach. Podłączenie projektowanych grzejników boczne. Współczynniki przenikania przez przegrody obliczono wg normy PN-74/B-03404. Temperatury pomieszczeń przyjęto wg PN-82/B-02402, temperatura zewnętrzna wg PN-82/B-02403 dla II strefy klimatycznej. Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczeń piwnicznych i klatki schodowej zapewnia utrzymanie temperatury wewnętrznej 8°C, a dla pozostałych pomieszczeń szkoły przeznaczonych na stały pobyt ludzi 20°C. Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o. budynku Nr 2,3 Q=70 164 W. Budynek nr 4 zlokalizowany na terenie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, pełni rolę internatu dla kształcących się uczni. Budynek jest murowany, 4-ro kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek zasilany jest w energię cieplną z kotłowni grzewczej gazowej, usytuowanej w podpiwniczeniu sąsiedniego budynku. Kotłownia wyposażona jest w 2 kotły niskotemperaturowe o mocy cieplnej 90 kW każdy. Do budynku internatu energia cieplna doprowadzona jest siecią cieplną z rur preizolowanych, średnicy Dn 80/160. Na instalacji w kotłowni zamontowana jest pompa obiegowa Grundfos 40-120 Magna o parametrach: - wydajność 0-20 m3/h - ciśnienie 100-0 kPa - zapotrzebowanie mocy max 450 W W budynku internatu przewody instalacji c.o. wprowadzone są do pomieszczenia rozdzielni. Wysokość pomieszczenia w świetle wynosi około 180cm. Rozdzielacze instalacji c.o. średnicy Dn 80, zamontowane są na wysokości około 70 cm nad posadzką. Na rozdzielaczach brak jest termometrów. Z rozdzielaczy wyprowadzone są 3 odgałęzienia instalacji c.o.: 2 x Dn 40, l x Dn 50, wyposażone w zawory Kombi 3 2 x Dn 32 i l x Dn 40. Instalacja wyposażona jest w grzejniki stalowe kompaktowe CosmoNowa z zaworami termostatycznymi na gałązkach zasilających i z zaworami odcinającymi na gałązkach powrotnych. Instalacja rozdzielcza c.o. za rozdzielaczami rozprowadzona jest do poszczególnych pionów pod stropem piwnic oraz pod stropem parteru. Całość instalacji rozdzielczej jest zaizolowana..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 2 - 3 i 4 w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usługowy INBUD Ryszard Niestrawski, ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 131114,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 76784,11

  • Oferta z najniższą ceną: 76784,11 / Oferta z najwyższą ceną: 105558,41

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.