eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 2 - 3 i 4 w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-04-27

Pleszew: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 2 - 3 i 4 w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie
Numer ogłoszenia: 136384 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy , Al. Wojska Polskiego 21, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7420602, faks 062 7420602.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckiw-pleszew.ohp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 2 - 3 i 4 w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie, zadanie Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 2 - 3 i 4 w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie W budynku administracyjnym nr 2 i 3 istnieje wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania zasilana z nowej lokalnej kotłowni gazowej usytuowanej na parterze w niższej części budynku nr 2,3 zasilanej z dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych c.o. i c.w.u. o mocy 90 kW każdy. Wewnętrzna instalacja c.o. wyposażona jest w grzejniki z ogniw żeliwnych typu S-130a Nr I i Nr IV, T-1 Nr I, oraz ogniw aluminiowych Calidor. W budynku administracyjnym Nr 2,3 przewiduje się wymianę instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym, o parametrach wody grzejnej 70/55 0C. Czynnik grzejny doprowadzony będzie z lokalnej kotłowni grzewczej, zlokalizowanej w części parteru budynku w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni z wejściem z zewnątrz. Na odgałęzieniu rozdzielacza w pomieszczeniu kotłowni budynku nr 2,3 zamontowana jest pompa obiegowa instalacji c.o. MEGA 25-100/80 Leszczyńskiej Fabryki Pomp. Rozprowadzenie przewodów poziomych i pionowych dla projektowanej wymiany instalacji c.o. przewidziano, zgodnie z załączonymi rysunkami rzutu piwnic, parteru oraz I i II piętra po wierzchu ścian. W części niepodpiwniczonej poziome przewody zasilające i powrotne przewiduje się układać w bruździe poziomej w posadzce o wym. 30x30. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku kotłowni, montując w najniższych punktach instalacji odwodnienia zawory i kurki spustowe. Piony i rury przyłączeniowe do grzejników prowadzić po wierzchu ścian. Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających przy grzejnikach i na końcówkach pionowych. Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane /ściany/ zakładać tuleje ochronne. Grzejniki zaprojektowano o wysokości 50 i 60cm, wyposażone w zawory termostatyczne i automatyczne zawory odpowietrzające. Ponadto przewiduje się wykorzystać po ich przepłukaniu, i skompletowaniu grzejniki z ogniw. Na gałązkach powrotnych należy zamontować zawory odcinające. Montaż grzejników przewidziano pod parapetami okien i przy ścianach. Podłączenie projektowanych grzejników boczne. Współczynniki przenikania przez przegrody obliczono wg normy PN-74/B-03404. Temperatury pomieszczeń przyjęto wg PN-82/B-02402, temperatura zewnętrzna wg PN-82/B-02403 dla II strefy klimatycznej. Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczeń piwnicznych i klatki schodowej zapewnia utrzymanie temperatury wewnętrznej 8°C, a dla pozostałych pomieszczeń szkoły przeznaczonych na stały pobyt ludzi 20°C. Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o. budynku Nr 2,3 Q=70 164 W. Budynek nr 4 zlokalizowany na terenie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, pełni rolę internatu dla kształcących się uczni. Budynek jest murowany, 4-ro kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek zasilany jest w energię cieplną z kotłowni grzewczej gazowej, usytuowanej w podpiwniczeniu sąsiedniego budynku. Kotłownia wyposażona jest w 2 kotły niskotemperaturowe o mocy cieplnej 90 kW każdy. Do budynku internatu energia cieplna doprowadzona jest siecią cieplną z rur preizolowanych, średnicy Dn 80/160. Na instalacji w kotłowni zamontowana jest pompa obiegowa Grundfos 40-120 Magna o parametrach: - wydajność 0-20 m3/h - ciśnienie 100-0 kPa - zapotrzebowanie mocy max 450 W W budynku internatu przewody instalacji c.o. wprowadzone są do pomieszczenia rozdzielni. Wysokość pomieszczenia w świetle wynosi około 180cm. Rozdzielacze instalacji c.o. średnicy Dn 80, zamontowane są na wysokości około 70 cm nad posadzką. Na rozdzielaczach brak jest termometrów. Z rozdzielaczy wyprowadzone są 3 odgałęzienia instalacji c.o.: 2 x Dn 40, l x Dn 50, wyposażone w zawory Kombi 3 2 x Dn 32 i l x Dn 40. Instalacja wyposażona jest w grzejniki stalowe kompaktowe CosmoNowa z zaworami termostatycznymi na gałązkach zasilających i z zaworami odcinającymi na gałązkach powrotnych. Instalacja rozdzielcza c.o. za rozdzielaczami rozprowadzona jest do poszczególnych pionów pod stropem piwnic oraz pod stropem parteru. Całość instalacji rozdzielczej jest zaizolowana..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. 2 roboty polegające na modernizacji instalacji c.o. o łącznej wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda z nich. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych - minimum 1 osoba. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, Informacja o podwykonawcach, Zaakceptowany wzór umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckiw-pleszew.ohp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 63-300 Pleszew, al. Wojska Polskiego 21 Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 63-300 Pleszew, al. Wojska Polskiego 21 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.