eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › WYKONANIE CZYNNOŚCI UTRZYMANIA Z ZAKRESU POZIOMU P4 I P5 POJAZDÓW KOLEJOWYCHOgłoszenie z dnia 2013-07-05

Szczecin: WYKONANIE CZYNNOŚCI UTRZYMANIA Z ZAKRESU POZIOMU P4 I P5 POJAZDÓW KOLEJOWYCH
Numer ogłoszenia: 263576 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie , ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 471 58 87, faks 91 471 54 09.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: zlkprzetarg@wp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE CZYNNOŚCI UTRZYMANIA Z ZAKRESU POZIOMU P4 I P5 POJAZDÓW KOLEJOWYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) ZADANIE I - Naprawa pojazdów szynowych Białogard a)Wózek motorowy WM-15A nr fabr. 93, rok bud. 1983 - w zakresie naprawy głównej (P5), b)Wózek motorowy WM-15A nr fabr. 456, rok bud. 1990 - w zakresie naprawy rewizyjnej (P4), c)Przyczepa wózka motorowego PWM-15 nr fabr. 326, rok bud. 1987 w zakresie naprawy głównej (P5), d)Przyczepa wózka motorowego PWM-10 nr fabr. 527, rok bud. 1981 w zakresie naprawy głównej (P5), e)Pług odśnieżny LPO 411S nr fabr. 18, rok bud. 1975 w zakresie naprawy głównej (P5). 2) ZADANIE II - Naprawa pojazdów szynowych Szczecin i Świnoujście a)Wózek motorowy WM-15A nr fabr. 184, rok bud. 1985 - w zakresie naprawy głównej (P5), b)Wózek motorowy WŻB-10 nr fabr. 117, rok bud. 1987 - w zakresie naprawy głównej (P5), c)Wózek motorowy WŻA-10/L nr fabr. 572, rok bud. 1983 w zakresie naprawy głównej (P5), d)Przyczepa wózka motorowego PWM-15 nr fabr. 255, rok bud. 1985 w zakresie naprawy głównej (P5), e)Przyczepa wózka motorowego PWM-10 nr 1885, rok bud. 1988 - w zakresie naprawy głównej (P5). 3) ZADANIE III - Naprawa pojazdów szynowych Stargard Szczeciński a)Wózek motorowy WM-15A nr fabr. 206, rok bud. 1985 - w zakresie naprawy głównej (P5), b)Przyczepa wózka motorowego PWM-15 nr fabr. 258, rok bud. 1985 w zakresie naprawy głównej (P5), c)Przyczepa wózka motorowego PWM-10 nr fabr. 1343, rok bud. 1986 w zakresie naprawy głównej (P5), d)Przyczepa wózka motorowego PWM-10 nr fabr. 1023, rok bud. 1985 w zakresie naprawy głównej (P5), e)Przyczepa wózka motorowego PWM-10 nr fabr. 1057, rok bud. 1984 w zakresie naprawy głównej (P5), f)UniStar K-244 nr fabr. SUSUK43CFV0000171, rok bud. 1997 w zakresie naprawy głównej (P5). 4) ZADANIE IV - Naprawa pojazdów szynowych Szczecinek a)Wózek motorowy WM-15A nr fabr. 250, rok bud. 1987 - w zakresie naprawy głównej (P5), b)Przyczepa wózka motorowego PWM-10 nr fabr. 1889, rok bud. 1989 w zakresie naprawy głównej (P5), c)Odśnieżarka OM-3A nr fabr. 203, rok bud. 1977 - w zakresie naprawy głównej (P5). 5) ZADANIE V - Naprawa pojazdów szynowych Piła a)Wózek motorowy WM-15A nr fabr. 474, rok bud. 1990 - w zakresie naprawy głównej (P5), b)Wózek motorowy WM-10/L nr fabr. 655, rok bud.1984 - w zakresie naprawy głównej (P5), c)Przyczepa wózka motorowego PWM-10 nr fabr. 1564, rok bud. 1987 w zakresie naprawy głównej (P5). 6) ZADANIE VI - Naprawa pojazdów szynowych Słupsk a)Wózek motorowy WM-15A nr fabr. 38, rok bud. 1981 - w zakresie naprawy rewizyjnej (P4), b)Wózek motorowy WŻA-10/L nr fabr. 586, rok bud. 1983 w zakresie naprawy głównej (P5), c)Przyczepa wózka motorowego PWM-15 nr fabr. 336, rok bud. 1987 w zakresie naprawy głównej (P5), d)Przyczepa wózka motorowego PWM-10 nr fabr. 1874, rok bud. 1989 w zakresie naprawy głównej (P5)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.22.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 50.11.21.00 - Usługi w zakresie napraw samochodów .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: ZADANIE I - 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy PLN). ZADANIE II - 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy PLN). ZADANIE III - 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy PLN). ZADANIE IV - 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy PLN). ZADANIE V - 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy PLN). ZADANIE VI - 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy PLN). Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z Art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie 17 SIWZ. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub oryginału dokumentu będącego każdą inną formą wadium może zostać dostarczony przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert lub też może być załączony do oferty Wykonawcy. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, niepodlegającą przeniesieniu na osoby trzecie i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać, oprócz elementów właściwych dla każdej formy, kreślonych przepisami prawa: nazwę i adres Zamawiającego, znaczenie (numer referencyjny) postępowania, określenie przedmiotu postępowania zgodnie z punktem 2. SIWZ, termin ważności wadium - odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z pkt 16. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego: CITI BANK 29 1030 1508 0000 0005 0375 2557 (W PLN) W tytule przelewu należy podać: Wadium w postępowaniu przetargowym na wykonanie czynności utrzymania z zakresu poziomu P4 i P5 pojazdów kolejowych Wykonawca zamówienia jest zobowiązany podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny zamówienia (881/IZ18GM/000001/13/P). Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem Art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie Art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Okoliczności przepadku wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Art. 46 ust. 5 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ). aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert: aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności tub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.2. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na wykonaniu 5 napraw rewizyjnych lub głównych pojazdów kolejowych, w tym: 2 wózków motorowych typu WM-15, 2 wózków motorowych typu WŻA-10/L, WM-10L, WŻB-10 lub pochodnych. Wykonawca może polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę: dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia (co najmniej po 1 jednostce): stanowisko demontażu zespołów i części z pojazdu kolejowego, stanowisko naprawy podwozia, stanowisko naprawy nadwozia, stanowisko pomiaru geometrii ramy pojazdu kolejowego, stanowisko do smarowania, badań i pomiarów strzałki ugięcia resorów piórowych i sprężyn śrubowych, stanowisko kwalifikacji, w tym badań defektoskopowych, stanowisko kwalifikacji łożysk i maźnic, stanowisko pomiaru rezystancji, prasa do łożysk, myjnia do łożysk, stanowisko do sprawdzania pojazdów kolejowych pod obciążeniem po naprawie, stanowisko weryfikacji i kwalifikacji zbiorników sprężonego powietrza i prób ciśnieniowych, stanowisko naprawy części mechanicznych układu hamulcowego, śrutownia, stanowisko do malowania, stanowisko do badania nacisku jednostkowego koła na szynę. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę: dysponowanie osobami: spawacz certyfikowany w Transportowym Dozorze Technicznym, pracownik uprawniony do obsługi, naprawy i konserwacji urządzeń dźwignicowych, pracownik uprawniony do cięcia tlenowego, operator uprawniony do defektoskopowego badania osi i zestawów kołowych, pracownik uprawniony do obsługi drezyn i wózków motorowych (prawo kierowania).Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.4. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż: ZADANIE I - 240 000,00 PLN ZADANIE II - 230 000,000 PLN ZADANIE III - 240 000,00 PLN ZADANIE IV - 160 000,00 PLN ZADANIE V - 140 000,00 PLN ZADANIE VI - 170 000,00 PLN posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 PLN. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zdolnością finansową do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zdolności finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunku wskazanego w punkcie 8.2.4. nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - usług, o których mowa w punkcie 8.3.1., z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ). Dowodami, są: poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oświadczenie Wykonawcy, - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (np. likwidacja osoby prawnej, wykreślenie osoby fizycznej z CEIDG). Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, jeżeli Wykonawca będzie polegał na doświadczeniu innych podmiotów, to zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.plk-sa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego ul. Korzeniowskiego 1 70-211 Szczecin pokój 256.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 11:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego ul. Korzeniowskiego 1 70-211 Szczecin pokój 256.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.