eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Zakup komputerów poleasingowych, monitorów, oprogramowania - pakiety biurowe, systemy operacyjne - ETAP III

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-12-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup komputerów poleasingowych, monitorów, oprogramowania - pakiety biurowe, systemy operacyjne - ETAP III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790319362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 60

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 562 95 82 ; 562 95 95

1.5.8.) Numer faksu: 562 95 95

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.szpital.suwalki.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


SP ZOZ

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup komputerów poleasingowych, monitorów, oprogramowania - pakiety biurowe, systemy operacyjne - ETAP III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22b70f39-9346-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00557925

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048801/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.22 Zakup komputerów poleasingowych, monitorów, drukarek, dysków twardych, oprogramowania - pakiety biurowe - ETAP III

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00531420

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 61/TP/MN/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 190922,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup komputerów poleasingowych, monitorów, oprogramowania - pakiety biurowe, systemy operacyjne dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ETAP III

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

37453300-1 - Dyski

48311000-1 - Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu do terminu składania ofert tj. do dnia 13/12/2023r. do godziny 12:00 wpłynęły 3 oferty.
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) poinformował przed otwarcie postępowania, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 37 363.40 zł brutto.
Kwota najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36783,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51321,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.